Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 28 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 28 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
12 juli 201717.00 uur – 18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij

Mededelingen en berichten

Besluitenlijst raadsvergadering 6 juli 2017

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad.
Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen. Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 0499 – 491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Maak het inbrekers niet te makkelijk

De zomerperiode staat voor de deur. Voor veel mensen een fijne tijd waarin ze een vakantie of dagjes uit gepland hebben. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan. Helaas gaan zij niet op vakantie, zo blijkt ieder jaar maar weer.

Gedurende de zomerperiode wil de gemeente haar inwoners er dan ook extra op alert maken hun woning veilig achter te laten, in de hoop een eventuele woninginbraak te voorkomen. De woningen van vakantiegangers zijn namelijk een zeer eenvoudig doelwit en laten vaak duidelijk zien dat er voor een langere periode niemand thuis is. Door uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en nooit een lampje aan, is het voor inbrekers vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn. Wekelijks zullen we u een tip geven voor een veilige zomer.

Tip 1:

Op vakantie? Laat op social media niet weten dat u weg bent. Inbrekers maken ook gebruik van Twitter en Facebook.

Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

 

Expositie Bert van den Heuvel in gemeentehuis

Van 6 juli 2017 tot 29 augustus 2017 exposeert Bert van den Heuvel in het gemeentehuis van Son en Breugel.

De in 1949 in Eindhoven geboren kunstschilder Bert van den Heuvel toonde als kind al aanleg voor tekenen en een heel eigen gevoel voor kleuren. Na de lagere school volgt hij een opleiding voor huisschilder aan de schildersschool in Boxtel. Hij maakt daar kennis met veel verschillende materialen en technieken. De heer P. Maas, leraar vrij tekenen, de heer L. van Esch, leraar reclametekenen en de heer K. Nooteboom, leraar vrije expressie stimuleren hem om door te gaan met kunst schilderen. Bert volgt daarna diverse cursussen aan de toenmalige Vrije Academie in Eindhoven en gaat ook in de leer bij gevestigde kunstenaars.

In Son en Breugel heeft hij al eerder geëxposeerd bij Thermae Son en De Bedenkers. Zijn laatste expositie als lid van kunstvereniging Ars Longa was in De Smederij en De Oude Werf. Buiten Son en Breugel waren zijn werken eerder te zien in Deurne, Valkenswaard en Neeroeteren (België).

De expositie is dagelijks tijdens kantooruren te bekijken in het gemeentehuis Son en Breugel. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met vrijdag 09.00 – 12.00 uur, en maandag- en donderdagmiddag van 14.00 – 19.00 uur.

 

Meldingen in de openbare ruimte

Valt u iets op in de openbare ruimte wat u onder onze aandacht wilt brengen? Ziet u gevaarlijke situaties die zo snel mogelijk opgelost moeten worden? Ervaart u overlast van bomen en groen in het straatbeeld? We horen het graag van u!

Op onze website staat een knop waar u al dit soort zaken eenvoudig kunt melden: Melding openbare ruimte.

Met een eenvoudig invulscherm kunt u precies aangeven wat u geconstateerd heeft en waar. Ook kunt u foto’s toevoegen van de aangetroffen situatie. U kunt contactgegevens achterlaten voor terugkoppeling. Bovendien kunt u op een plattegrond (uitgezonderd Internet Explorer) zien of uw melding al bij ons bekend is. Na het invullen van het formulier worden de gegevens direct doorgestuurd aan het betreffende wijkteam of de instantie die de melding moet oplossen.

We ervaren dat sociale media een favoriet medium is om dit soort meldingen te doen. Omdat sociale media ons niet altijd de informatie geeft die we nodig hebben, lopen meldingen ook vaak vertraging op. Gebruik daarom altijd de genoemde knop op onze website.

Voor meldingen over sociale overlast (buren, geluid e.d.) kunt u contact opnemen met onze Boa’s. Zij zijn bereikbaar via ons klantcontactcentrum 0499 – 491 491 of via boas@sonenbreugel.nl.

 

Vakantiesluiting steunpunt Son en Breugel

Het politiesteunpunt in Son en Breugel is tijdens de komende vakantieperiode, van zaterdag 17 juli t/m zondag 27 augustus 2017, weer tijdelijk gesloten.

Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al omdat de politie merkte dat het bezoek aan het steunpunt in de vakantiemaanden terugliep. Dit betekent niet dat we de inwoner niet goed van dienst kunnen zijn. Door de sluiting kunnen de beschikbare agenten meer op straat werken. Het politiebureau in Geldrop aan de Laan der vier Heemskinderen blijft gewoon open tijdens de vakantieperiode. Uiteraard is de politie 24/7 bereikbaar via 112 bij spoed of 0900-8844 voor andere zaken en per e-mail via de website www.politie.nl.

Steunpunt weer open

Vanaf maandag 28 augustus is het steunpunt weer geopend volgens de gebruikelijke tijden:

  • maandag en donderdag ‘s middags van 14.00 – 16.30 uur en ‘s avonds van 17.00 – 19.00 uur.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 17 t/m 21 juli 2017

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 29 juni 2017 Waterjuffer, kavel A09 – bouwen woonhuis (BOUWEN)
  • 30 juni 2017 Oud Breugel (Sint Isidorusstraat) – aanleg riolering en graven watergang (WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)
  • 02 juli 2017 Azaleastraat 12, 5694 SK – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)
  • 04 juli 2017 Nieuwstraat 70, 5691 AG – woonfunctie 24 uurs zorg voor mensen met een lichamelijke en geestelijke beperking (BRANDVEILIG GEBRUIK)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 30 juni 2017 Nachtegaallaan 9, 5691 VA – kappen van 5 bomen, 4 sparren en 1 berk, aan de achterzijde van het perceel naast parkeerplaats
  • 04 juli 2017 Beekjuffer 3 (kavel D22) – bouwen woonhuis (BOUWEN)
  • 05 juli 2017 Science Park Eindhoven 5006, 5692 EA – uitbreiden bedrijfspand (BOUWEN)
  • 05 juli 2017 Arafura 9, 5691 JA – verbouwen woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Akoestisch onderzoek subsidieaanvraag saneringsprogramma Son en Breugel

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken op grond van artikel 87j, tweede lid, en artikel 89 van de Wet geluidhinder in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat gedurende zes weken het ontwerp saneringsprogramma ‘Akoestisch onderzoek subsidieaanvraag saneringsprogramma Son en Breugel’ ter inzage ligt.

Het ontwerp saneringsprogramma bestaat uit het inmiddels gerealiseerde stillere wegdek op de Rooijseweg in combinatie met een onderzoek naar de noodzaak voor het aanbrengen van eventueel aanvullende geluidwerende gevelmaatregelen aan 10 saneringswoningen aan de Rooijseweg. Tevens wordt een onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak voor het aanbrengen van eventuele aanvullende geluidwerende gevelmaatregelen aan elf saneringswoningen aan de Hooidonk, Lieshoutseweg, Wolfswinkel, Eindhovenseweg en Ekkersrijt. In het rapport ‘akoestisch onderzoek’ wordt exact aangegeven welke woningen het betreft. Met dit saneringsprogramma gaat de gemeente een verzoek indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu om voor 21 woningen een hogere waarde vast te stellen.

Het ontwerp saneringsprogramma, bestaande uit het rapport ‘Akoestisch onderzoek subsidieaanvraag saneringsprogramma Son en Breugel’ en het hierin opgenomen subsidie aanvraagformulier UK/s en de woninglijst van de betreffende woningen ligt vanaf 12 juli 2017 ter inzage in het gemeentehuis van Son en Breugel aan Raadhuisplein 1. Het gemeentehuis is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op maandag en donderdag van 14.00 tot 19.00 uur.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. De inspraakreactie dient de volgende informatie te bevatten; naam en adres van de indiener, datum, inhoud van de zienswijzen en het plan waarop de inspraak betrekking heeft. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling kenbaar te maken kunt u een afspraak maken met de heer Arjen Obbema van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer, bereikbaar via telefoonnummer 0499 491 570 of via e-mailadres a.obbema@sonenbreugel.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw inspraakreactie kunt weergeven.

 

Evenementenvergunning Kindervakantieweek Breugel

Op 6 juli 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de Kindervakantieweek Breugel. Het evenement vindt plaats van 21 augustus 2017 tot en met 24 augustus 2017 rondom De Boerderij en diverse andere locaties in de gemeente.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.
Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play