Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 3 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 3 2018.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
17 januari9.00-9.30 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
17 januari17.00-18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
24 januari9.15 – 10.00 uurVoorleesuurtje met Hans GaillardOpenbaarBibliotheek

Mededelingen en berichten

Geen spreekuur Eef van Turnhout

Op 17 januari is er geen spreekuur bij Eef van Turnhout. Een afspraak voor het volgende spreekuur kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.
Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Burgemeester Hans Gaillard leest voor

Van 24 januari t/m 3 februari vieren we in Nederland de Nationale Voorleesdagen 2018. Dit jaar staat het prentenboek ‘SSST! De Tijger slaapt’ van Britta Teckentrup centraal. Dit is een kleurrijk boek voor peuters vanaf 2 tot 3 jaar. Hans Gaillard ‘leest’ op 24 januari 9.15 uur voor uit het prentenboek bij de bibliotheek in het Vestzak.

 

Uitvoeringskalender bomenplannen januari 2018

Deze winter is er in het kader van het groenbeleidsplan in enkele straten groot onderhoud van bomen gepland. De straat heeft meegedacht met het plan voor de straat, voordat het definitief werd. Voor straten in onderstaand lijstje is een definitief besluit genomen en wordt het werk daadwerkelijk uitgevoerd. De bewoners van de straten zijn via bewonersbrieven over deze definitieve status van het plan geïnformeerd. De tekeningen van de definitieve straatplannen vindt u ook op de gemeentelijke website onder ‘Wijkbeheer, Groenbeleid in de praktijk’.

De uitvoering van de volgende straten is gepland:

  • 29-01-2018 Merwedelaan
  • 29-01-2018 Achilleslaan
  • 29-01-2018 Hoogstraat

Op de genoemde datums worden er bomen verwijderd, zoals aangegeven op de tekening. Aan bewoners van deze straten wordt verzocht om met deze werkzaamheden rekening te houden, door op de geplande dagen niet te parkeren waar werkzaamheden zijn.

De gepubliceerde datums zijn echter ‘bij benadering’. De exacte uitvoeringsdatum hangt vooral af van de weersomstandigheden in januari (vorst, gladheid ed.). Daarom worden in de betreffende straten voorafgaand aan het werk door de aannemer tijdig ook tijdelijke borden geplaatst. Als er in een bepaalde straat na verwijdering ook wordt aangeplant, dan is de uitvoering daarvan in maart 2018 gepland.

Andere straten

Bij een aantal andere straten is over het bomenplan nog geen definitief besluit genomen. Zodra deze plannen definitief zijn, ontvangen de straatbewoners hierover bericht via een bewonersbrief. Voor vragen kunt u terecht bij onze afdeling Veiligheid en Wijkbeheer, telefoon 0499-491491 of per e-mail w.peeters@sonenbreugel.nl.

 

Vrijwilligerspenning Son en Breugel voor Wim van Hout

Op maandag 8 januari jl. reikte burgemeester Hans Gaillard de Vrijwilligerspenning uit aan de heer W.M.A.J. van Hout. De uitreiking vond plaats in zorgcentrum Berkenstaete. De vrijwilligerspenning wordt elk jaar toegekend als blijk van waardering. Zowel inwoners als niet-inwoners, die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de Son en Breugelse gemeenschap, komen in aanmerking.

Dhr. Van Hout verricht al een groot aantal jaren vrijwilligerswerk op diverse terreinen, zoals bij MS Zuid- Oost Brabant, buurtvereniging Saturnusstraat, CLIP, Cliëntenraad NAH en de Hartstichting.

 

Tour door Brabant met voorontwerp Omgevingsvisie

Hoe moet de Brabantse leefomgeving er in 2050 uitzien? En wat moeten we in 2030 al voor elkaar hebben om dat toekomstperspectief te verwezenlijken? Over die vragen gaat de Brabantse Omgevingsvisie. Het voorontwerp van de omgevingsvisie, dat deze week door Gedeputeerde Staten werd vrijgegeven, kwam tot stand met veel inbreng van professionals, inwoners, overheden en marktpartijen. Met het voorontwerp gaat de provincie de komende drie maanden opnieuw met alle betrokkenen in gesprek om in het voorjaar tot een ontwerp Omgevingsvisie te komen.

Tour

De provincie gaat een Tour door Brabant brengen om te vragen of de inbreng goed is vertaald en of en in hoeverre de Brabantse Omgevingsvisie aansluit op de regionale en gemeentelijke visies die al zijn opgesteld, of nog in wording zijn. Meer informatie vindt u op www.omgevingsvisienb.nl.


Afvalverwerking

Ophaalschema 22 t/m 26 januari 2018

Komende week wordt uw PMD, GFT (groen) en papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT Winterschema

Tijdens het GFT winterseizoen wordt de groenbak tweewekelijks geleegd. Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 4, 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Kijk voor de exacte ophaaldata op in De Afvalapp.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 03-01-2018 Vondelstraat 39, 5691 XB -kappen van 1 grove den achtertuin (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken, na de uitreiking of verzending van de vergunning, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

  • 04 januari 2018 Ekkersrijt 1219, 5692 AG – slopen pand (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Evenementenvergunning activiteit in Carnavalstent

Op 10 januari 2018 heeft de burgemeester een aanvullende evenementenvergunning verleend voor een activiteit in de Carnavalstent op het Kerkplein in Son en Breugel. Het evenement vindt plaats op vrijdag 9 februari 2018 van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl .

 

Vaststelling bestemmingsplannen

Ekkersrijt; herziening 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 21 december 2017 heeft vastgesteld het bestemmingsplan ‘’ Ekkersrijt; herziening 2017’’ (NL.IMRO.0848.BP713EKKERSRIJT-VA01)

Het bestemmingsplan ‘’Ekkersrijt; herziening 2017’’ heeft betrekking op de reparatie van onvolkomenheden. Daarnaast zijn er een aantal andere aspecten verwerkt/gerepareerd waaronder de veiligheidscontouren bij de LPG tankstations en is er een regeling voor parkeren opgenomen.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 18 januari 2018 gedurende zes weken voor een ieder te inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 (tijdens de openingstijden). Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website van de gemeente: www.sonenbreugel.nl of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

  • diegenen die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepsschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat dat verzoek is beslist.

Bebouwde kommen; herziening 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 21 december 2017 heeft vastgesteld het bestemmingsplan ‘’ Bebouwde kommen; herziening 2017’’ (NL.IMRO.0848.BP150BEBOUWDEKOM-VA01)

Het bestemmingsplan ‘’Bebouwde kommen; herziening 2017’’ heeft betrekking op de reparatie van onvolkomenheden van de bestemmingsplannen voor de woongebieden in Son en Breugel, te weten “Breugel”, “Gentiaan”, “Son Centrum”, “Son Midden”, “Son Zuid” en “Driehoek”. Daarnaast zijn er een aantal andere aspecten verwerkt/gerepareerd waaronder de veiligheidscontouren bij de LPG tankstations. Tot slot zijn er enkele flexibiliteitsbepalingen t.a.v. bewoning door meerdere personen en woningsplitsing toegevoegd.

De bestemmingsplannen met bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 18 januari 2018 gedurende zes weken voor een ieder te inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 (tijdens de openingstijden). De bestemmingsplannen zijn ook te raadplegen via de website van de gemeente: www.sonenbreugel.nl of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

  • diegenen die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepsschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat dat verzoek is beslist.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.