Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 34 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 34 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
23 augustus 201709.00 uur – 10.00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
23 augustus 201717.00 uur – 18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
29 augustus 201717.30 uurExtra commissie grondgebiedzakenOpenbaarGemeentehuis
29 augustus 201720.00 uurCommissie burgerzaken (voortzetting van 11 juli j.l.)OpenbaarGemeentehuis
30 augustus 201720.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarGemeentehuis

Mededelingen en berichten

Gewijzigde openstellingstijden balie gemeentehuis

In verband met de zomervakantie hanteren onze balies aangepaste openingstijden. Tot en met 25 augustus zijn wij op maandag en donderdag in de middag en –avond gesloten.
Een afspraak maakt u eenvoudig op onze website www.sonenbreugel.nl via de knop Afspraak maken.

 

Vakantiesluiting steunpunt Son en Breugel

Het politiesteunpunt in Son en Breugel is t/m zondag 27 augustus 2017 gesloten. Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al omdat de politie merkte dat het bezoek aan het steunpunt in de vakantiemaanden terugliep. Dit betekent niet dat we de inwoner niet goed van dienst kunnen zijn. Door de sluiting kunnen de beschikbare agenten meer op straat werken. Het politiebureau in Geldrop aan de Laan der vier Heemskinderen blijft gewoon open tijdens de vakantieperiode. Uiteraard is de politie 24/7 bereikbaar via 112 bij spoed of 0900-8844 voor andere zaken en per e-mail via de website www.politie.nl.

Steunpunt weer open

Vanaf maandag 28 augustus is het steunpunt weer geopend volgens de gebruikelijke tijden:

 • maandag en donderdag ‘s middags van 14.00 – 16.30 uur en ‘s avonds van 17.00 – 19.00 uur.

 

Raads- en commissievergaderingen

Volgende week zijn er twee commissievergaderingen en een raadsvergadering in het gemeentehuis. De vergaderingen beginnen met een opening, spreekmogelijkheden voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan.

Extra commissie Grondgebiedzaken

 • Datum en tijdstip: dinsdag 29 augustus 2017, 17.30 uur

Agenda:

 • Budget beschikbaar stellen voor de aankoop kerklocatie
 • Onderzoek consultatie MFA centrum Son en Breugel

 

Commissie Burgerzaken (voortzetting van 11 juli jl.)

 • Datum en tijdstip: dinsdag 29 augustus 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Evaluatie Lokaal Gezondheidsbeleid 2016
 • Voortgang uitvoering mantelzorg
 • Beleidsplan werken naar vermogen

 

Raadsvergadering

 • Datum en tijdstip: woensdag 30 augustus 2017, 20.00 uur

Hieronder leest u de agenda voor de vergadering:

 • Kader Sociaal Domein 2017
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling WSD
 • Vaststelling bestemmingsplan “Son Centrum; Wilhelminalaan – Nieuwstraat”
 • Benoeming griffier commissie algemene zaken en plaatsvervangend griffier gemeenteraad
 • Budget beschikbaar stellen voor aankoop kerklocatie
 • Onderzoek consultatie MFA centrum Son en Breugel

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van raad en commissie zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Hoe veilig is onze gemeente?

Hebt u de veiligheidsmonitor al ingevuld? Mogelijk hebt u per post een uitnodiging van I&O Research ontvangen om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leerbaarheid en veiligheid in uw buurt. In Son en Breugel zijn willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk burgers die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek.

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek is gestart omstreeks 17 augustus jl. Deelname aan het onderzoek kan via internet of schriftelijk. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2018 verwacht.

 

Maak het inbrekers niet te makkelijk

De zomerperiode staat voor de deur. Voor veel mensen een fijne tijd waarin ze een vakantie of dagjes uit gepland hebben. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan. Helaas gaan zij niet op vakantie, zo blijkt ieder jaar maar weer. De woningen van vakantiegangers zijn een zeer eenvoudig doelwit en laten vaak duidelijk zien dat er voor een langere periode niemand thuis is. Door uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en nooit een lampje aan, is het voor inbrekers vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn. Wekelijks geven we u daarom een tip voor een veilige
zomer.

Tip 5:

Eén of meerdere dagen niet thuis? Zorg dat uw huis er bewoond uitziet. Een leeg huis is aantrekkelijker voor inbrekers.

Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

 


Duurzaamheid

De gemeente Son en Breugel wil naar een klimaatneutrale gemeenschap zonder CO2-uitstoot. Maar dit kan alleen als inwoners en organisaties er samen met de overheid de schouders onder zetten.
Om wateroverlast door klimaatverandering te voorkomen wordt op een aantal locaties in het dorp het riool verzwaard. Op deze locaties maken we een kwaliteitsslag waarbij het gemengd riool wordt omgebouwd naar een gescheiden afvoersysteem voor regenwater en afvalwater. Regenwater gaat naar het oppervlaktewater, afvalwater wordt afgevoerd naar de waterzuivering.

Doe mee en ontvang subsidie!

Koppel ook uw regenpijp af van het riool en vang het regenwater op in een regenton of gebruik het in uw tuin. Dat is een stuk duurzamer, beter voor uw tuin en gunstig voor uw portemonnee. Als gemeente belonen we huiseigenaren zelfs met een financiële bijdrage. Kortom win-win, waar wacht u nog op!

Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Son en Breugel: wat we doen is groen!’ pagina op onze website.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 28 augustus t/m 1 september 2017

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 11 augustus 2017 Ekkersrijt 4091, 5692 DB – plaatsen reclame-aanduidingen (BOUWEN)
 • 14 augustus 2017 Lieshoutseweg / de Kuilen ongenummerd – aanleg van permanente teelt ondersteunende voorzieningen ten behoeve van boomteelt (WERK- OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)
 • 16 augustus 2017 Grote Beerlaan 3, 5694 LJ – plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

16 augustus 2017 Breugel (Sint Isidorusstraat, Sint Hubertuslaan, Beemdstraat) – archeologische werkzaamheden in verband met rioolverzwaring en graven watergang (WERK- OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar zij in de basisregistratie personen stond ingeschreven. Haar persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft: mevrouw F. Tafesh, geboren 11 april 1958.

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
 • de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s- Hertogenbosch.

 

Evenementenvergunning Najaarsmarkt

Op 15 augustus 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het houden van een Najaarsmarkt op het trottoir van de Nieuwstraat en aansluitend op het Raadhuisplein. Het evenement vindt plaats op 8 oktober 2017 van 11:00 uur tot 19:00 uur. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 4 van de Zondagswet.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.
Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Brouwerskampweg 5

Burgemeester en wethouders hebben op 6 maart 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van maatschap M. en J. Renders, gelegen aan Brouwerskampweg 5, 5691 PN te Son en Breugel voor een agrarisch bedrijf met vleeskuikens, paarden en vleesvee. De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

 • bouwen
 • afwijken bestemmingsplan en
 • het veranderen van de werking een inrichting

(Ontwerp)besluit

Burgemeester en wethouders zijn voornemens te besluiten, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinderen veehouderij en de Algemene wet bestuursrecht de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Bezwaarschrift

De ontwerpbeschikking ligt gedurende 6 weken van 22 augustus 2017 tot en met
2 oktober 2017 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son en Breugel tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play