Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 34 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 34 2018.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
23 augVervaltGemeenteraadsvergadering
27 augVervaltCommissie grondgebiedzaken
28 aug20.00Commissie burgerzakenOpenbaarRaadzaal
29 aug9.00 – 10.00Spreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
29 aug20.00Commissie algemene zakenOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Raadsvergadering 23 augustus 2018 gaat niet door

Wegens de beperkte agenda voor de op 23 augustus a.s. geplande vergadering van de gemeenteraad, gaat deze vergadering niet door. De eerstvolgende raadsvergadering is op 20 september a.s.

 

Commissievergaderingen

Volgende week zijn er tweecommissievergaderingen in het gemeentehuis. De op 27 augustus 2018 geplande vergadering van de commissie grondgebiedzaken gaat nietdoor wegens de beperkte agenda voor die vergadering. De vergaderingen beginnen met spreekmogelijkheden voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan.

Commissie Burgerzaken

 • Datum en tijdstip: dinsdag 28 augustus 2018, 20.00 uur

Agenda:

 • Vervanging kunstgrasvelden sportpark Schuttersheide.
 • Startnotitie jeugdbeleid

Commissie Algemene Zaken

 • Datum en tijdstip: woensdag 29 augustus 2018, 20.00 uur

Agenda:

 • Veiligheidsanalyse, risicomatrix, veiligheidsdebat
 • Aanpassing Verordening op het burgerinitiatief
 • 1e bestuursrapportage 2018 Dienst Dommelvallei en de daarbij behorende 3ebegrotingswijziging 2018
 • Beoordeling uitgaven 2017 raadsfracties
 • Vergaderschema 2019 raads- en commissievergaderingen

Openbare vergaderingen

De commissievergaderingen zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Wegwerkzaamheden Boslaan

De Boslaan wordt deze zomer opnieuw geasfalteerd en voorzien van fietssuggestiestroken in een afwijkende kleur van de rijbaan, waardoor dit wegvak voor fietsers een stuk veiliger wordt. Ook worden extra parkeervakken gerealiseerd en de blauwe parkeerzone met enkele parkeerplaatsen uitgebreid.

Planning

Het werk staat gepland van 13 tot en met 31 augustus. De werkzaamheden aan de Boslaan tussen Europalaan en Nieuwstraat worden uitgevoerd van 13 tot en met 31 augustus. De werkzaamheden aan de Boslaan tussen Esdoornstraat-Europalaan beginnen een week later en worden uitgevoerd van 20 tot en met 31 augustus.

Omleiding

De oost-westroute voor doorgaand verkeer (via de Veerstraat – Wilhelminalaan – Boslaan) is in de gehele periode gestremd. Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid via de Planetenlaan – Gentiaanlaan.

 

Reconstructie Kanaaldijk-Noord / Hoberglaan

Aan de Kanaaldijk-Noord en Hoberglaan worden reconstructie-werkzaamheden uitgevoerd. De reconstructie verloopt in fases en wordt in de periode van 27 augustus tot en met vrijdag 12 oktober uitgevoerd. Het verkeer wordt in deze periode met borden omgeleid.

Bereikbaarheid

Vanaf 27 augustus is de Kanaaldijk-Noord en Hoberglaan afgesloten voor doorgaand verkeer richting Best vanuit Son en Breugel en vice versa. Voor doorgaand verkeer, ook voor fietsverkeer, staan er omleidingsroutes aangegeven. Gedurende de gehele renovatie zijn de bedrijfsingangen en parkeerterreinen van Ecoson, Rendac en Sonac bereikbaar.

Vragen?

Mocht u over de hierboven werkzaamheden vragen hebben dan kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met de heer Maikel van Keppelen, uitvoerder van KWS Infra bv, bereikbaar per mail mvankeppelen@kws.nl. Op onze website (Actualiteiten / Het laatste nieuws) treft u detailinformatie over de fasering van het project en de bijbehorende bereikbaarheid van Rendac.

 

Gemeentegids 2018-2019

Vorige week is de nieuwe gemeentegids huis aan huis bezorgd. Hebt u de gemeentegids niet ontvangen dan kunt u een exemplaar ook afhalen bij de balie van het gemeentehuis.

Uitgave voor slechtzienden

De uitgever van de gemeentegids, Akse Media, heeft als extra service een braillegids voor slechtzienden beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Akse Media, telefoonnummer 0223-668 877 of met Wilma Vogels, afdeling Communicatie 0499-491414.

 

Jeugdgemeenteraad zoekt begeleiders

Voor het nieuwe vergaderjaar zijn we op zoek naar externe begeleiders voor de Jeugdgemeenteraadsleden. De Jeugdgemeenteraad vergadert 5 à 6 keer per jaar op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Tussendoor werken de leden van de Jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, één- hooguit tweemaal per maand. De begeleiders helpen de Jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten.

Taken begeleiders

 • begeleiden van leden bij het maken en uitwerken van ideeën, voorstellen en plannen
 • het bijwonen van de vergaderingen van de Jeugdgemeenteraad
 • overleg voeren met medewerkers van de gemeente

Kenmerken begeleiders

 • inwoner van (of bekend met) Son en Breugel
 • gevoel voor wat onder kinderen leeft
 • ervaring met het werken met kinderen
 • gevoel voor communicatie
 • gevoel bij de rol en positie van de gemeente
 • overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel veel waardering. Zij mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. De gemeente zorgt ervoor dat de begeleiders en de jeugdgemeenteraadsleden verzekerd zijn.

Hebt u hiervoor interesse, dan kunt u een e-mail sturen aan Ria de Ruiter, griffier van de Jeugdgemeenteraad. Het e-mailadres is jgr@sonenbreugel.nl.

 

Mariakapel aan de Beverlaan gemeentelijk monument

Op 15 augustus hebben de monumentencommissie Son en Breugel en wethouder Jan Boersma het schildje ‘gemeentelijk monument’ aangebracht op de Mariakapel aan de Beverlaan. Op advies van de Monumentencommissie wees het college de Mariakapel aan als gemeentelijk monument, dat daarmee het 16eobject is in Son en Breugel met de beschermde monumentenstatus. De beschrijvingen van alle monumenten staan in het monumentenoverzichtop onze website in de rubriek ‘Ontdek Son en Breugel’.

 


Duurzaamheid

Duurzaamheidsprijzen 2018: Doe mee en win

Wat zijn de duurzaamheidsprijzen?

De duurzaamheidsprijzen worden uitgereikt aan mensen of groepen mensen die een duurzaam idee hebben of een duurzaam project hebben uitgevoerd. Dit jaar gaat het vooral over duurzaam verkeer en vervoer. De Frans Zaal bokaalis bedoeld voor volwassenen en De Jeugd in het Groen prijs is bedoeld voor kinderen t/m 18 jaar.

Wat moet ik daarvoor doen?

Je hebt een plan over duurzaam vervoer uitgevoerd of je hebt een idee over duurzaam vervoer! Help hiermee jezelf, ons en anderen op de weg naar een duurzaam leven. En heb je misschien ook nog ideeën over energiebesparing of –opwekking, planten/voedsel, afval of de leefomgeving van dieren? Dan kun je die ideeën natuurlijk ook aanmelden.

Hoe kan ik deelnemen?

Aanmelden kan vóór 1 oktober 2018 via onze website www.sonenbreugel.nl/duurzaamheid. Foto’s en filmpjes zijn van harte welkom.

Wat gebeurt er met mijn inzending?

Voor het bepalen van de winnaar is een jury ingesteld. Deze jury bestaat uit: de burgemeester, afgevaardigde van IVN, afgevaardigde van OVE, twee jeugdgemeenteraadsleden en afgevaardigde van jongerenraad. De jury let vooral op de maatschappelijke bijdrage, effect op bovenstaande thema’s en originaliteit. Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2018, worden de Frans Zaal bokaal en Jeugd in het Groen-prijs uitgereikt.

Kijk voor de overige voorwaarden op onze website www.sonenbreugel.nl/duurzaamheid.


Afvalverwerking

Ophaalschema 27 t/m 31 augustus 2018

Komende week wordt uw PMD en GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 13 augustus 2018 Libellenlaan 13 / Viervleklibel 2 – oprichten van een woning op Sonniuspark (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 13 augustus 2018 Ekkersrijt 4095 en 4097– wijzigen van een omgevingsvergunning voor het heronwikkelen van een bedrijfspand (BOUWEN)
 • 16 augustus 2018 Rozenkever 7 t/m 15 (Son aan de Dommel) – oprichten van 9 woningen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

 • 15 augustus 2018 Sonniuswijk 47, 5691PD – verwijderen van asbest (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud.