Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 35 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 35 2018.

Agenda

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
29 augVervaltSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
29 aug20.00Commissie algemene zakenOpenbaarRaadzaal
16 sept14.15 uur Herdenking Vereniging van Airborne VriendenOpenbaarBij het monument bij de vijver

Mededelingen en berichten

Geen spreekuur Hans Gaillard

Er is deze week geen spreekuur bij burgemeester Hans Gaillard. Een afspraak voor volgende week kunt u maken via 0499 – 491405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Jeugdgemeenteraad

Op woensdag 22 augustusheeft burgemeester Hans Gaillard in een openbare bijeenkomst de nieuwe leden van de Jeugdgemeenteraad van Son en Breugel geïnstalleerd.

Foto: Giti Entezami

Verkiezingen

Elk jaar worden in de groepen 7 van alle basisscholen van Son en Breugel verkiezingen georganiseerd. De kinderen die zich kandidaat hebben gesteld voeren zelf een campagne waarin ze vertellen wat ze graag in de gemeente Son en Breugel voor de kinderen gerealiseerd willen hebben. De nieuw gekozen leden vervangen de jongeren uit groep 8 die afgelopen jaar zitting hadden in de Jeugdgemeenteraad.

Samenstelling

De Jeugdgemeenteraad van Son en Breugel bestaat uit 14 leden. Iedere basisschool is vertegenwoordigd door 1 leerling uit groep 7 en 1 leerling uit groep 8. De leden zitten twee jaar in de jeugdgemeenteraad.

Wat doet de raad?

De Jeugdgemeenteraad vergadert zesmaal per schooljaar op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Tussendoor werken de leden van de Jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, een- hooguit tweemaal per maand. Een aantal begeleiders helpen de Jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten.

Jeugdgemeenteraad zoekt begeleiders

Voor het nieuwe vergaderjaar zijn we op zoek naar externe begeleiders voor de Jeugdgemeenteraadsleden. Hebt u hiervoor interesse, dan kunt u meer informatie vinden op onze website bij Bestuur en Organisatie/Begeleiding Jeugdgemeenteraad en/of u kunt een e-mail sturen aan Ria de Ruiter, griffier van de Jeugdgemeenteraad. Het e-mailadres is jgr@sonenbreugel.nl.

 

Herdenking Vereniging van Airborne Vrienden

De Vereniging van Airborne Vrienden legt op zondag 16 september a.s. bloemstukken bij monumenten in de Corridor-gemeenten. Zij herdenken en eren hiermee de soldaten van de 101ste Airborne Divisie, die hun leven gaven voor onze vrijheid.

Om 14.15 uur ontvangt burgemeester Hans Gaillard het gezelschap bij het monument aan de vijver (Europalaan) in Son en Breugel en vindt er een korte ceremonie plaats. Een afgevaardigde van de Ambassade van de Verenigde Staten, de Veteranen en de jeugd van Son en Breugel, de Commandovereniging Zuid-Oost Brabant en een vertegenwoordiger van KOVOM zullen ook een bloemenhulde brengen.

U bent van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen. We verzoeken u in verband met de hoge leeftijd van de leden van de Airborne Vrienden rekening te houden met de beschikbaarheid van stoelen na aankomst van de bus.

 

Aankoop voormalig kerkgebouw Petrus Bandenkerk definitief

Vrijdag 24 augustus 2018 is de aankoop van het voormalige kerkgebouw Petrusbandenkerk officieel geformaliseerd en gepasseerd bij de notaris. Daarmee komen het gebouw en de ondergrond definitief in eigendom van de gemeente.

Onderzoek

Op 9 en 10 augustus is door onderzoeksbureau Aveco De Bondt nader onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat en de aanwezigheid van asbest in het pand. Bij dit onderzoek zijn materialen verzameld die in een laboratoriumomgeving nader worden bekeken op exacte samenstelling en (her)bruikbaarheid in het kader van hergebruik van het voormalige kerkgebouw als dorpshuis. Het gedetailleerde en definitieve onderzoeksrapport naar de bouwkundige staat van het gebouw van Aveco De Bondt wordt naar verwachting eind oktober opgeleverd.

Veiligheid

In afwachting van de uitkomsten van het genoemde onderzoek laten wij, om de veiligheid en de gezondheid te waarborgen de bouwhekken staan. De hekken worden voorzien van de vereiste bebording (toegang tot het terrein en het gebouw is verboden). Dit omdat uit de inventarisatie voorafgaande aan de aankoop duidelijk is geworden dat de geplande asbestsanering niet volledig is afgerond en er bovendien een kans bestaat op vallend puin.

Gebouw niet gebruiken

Vanwege de genoemde aanwezigheid van asbest alsook andere onduidelijkheid over de bouwkundige staat is het nietmogelijk om het gebouw te gebruiken voor evenementendoeleinden of voor enig ander gebruik.

 


Duurzaamheid

Son en Breugel sluit aan bij statiegeldalliantie

Son en Breugel sluit zich aan bij de statiegeldalliantie. Hiermee wordt vermindering van zwerfvuil beoogd, aandacht gevraagd voor het onderwerp zwerfvuil en dierenwelzijn verbeterd.
De Statiegeldalliantie is een initiatief van maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties die pleit voor handhaving en uitbreiding van statiegeld op plastic flessen en op drankblikjes.

Wat we doen is groen

De alliantie past binnen de duurzaamheidsdoelen van de gemeente Son en Breugel. Door erbij aan te sluiten neemt de gemeente zich voor om inwoners nadrukkelijker te informeren over zwerfvuil en in welke mate statiegeld kan bijdragen aan het terugdringen ervan.

 

Buurkracht brengt buurten voor energiebesparing bij elkaar

Wij hebben ambitieuze duurzaamheidsdoelen. Al geruime tijd werken we samen met lokale organisaties als Sonenbreugelverbindt en Sonenergie om die doelen te bereiken. Deze organisaties helpen enorm om inwoners in de actiestand krijgen om zelf aan de slag te gaan.Buurkracht is een organisatie die ons hierbij ook kan helpen. Het bedrijf, gelinkt aan Enexis/Enpuls, begeleidt buurten bij het vormen van buurtteams en enthousiasmeren van de buurt.

De kracht van buurtkracht

Buurkrachtkan inwoners mobiliseren, de samenwerking in de buurt bevorderen en inwoners samen concreet laat participeren. Concreet gaat Buurkracht aan de slag met het vormen van buurtteams in Son en Breugel om met elkaar energiebesparende maatregelen door te voeren.

Samenwerking met lokale partners

Buurkracht gaat met de andere lokale partners Sonenbreugelverbindt en Sonenergie samen werken en sluit aan op de populariteit van zonnepanelen in het regionale zonnepanelenproject De Groene Zone.  Hierdoor wordt de individuele inwoner beter en ruimer geïnformeerd en geadviseerd bij de eigen energietransitie. Bij het aanbod, bij keuzes, in begeleiding en bij schaalvoordelen die in samenwerking mogelijk te bereiken zijn. Sonenbreugelverbindt helpt mee bij de promotie van de startbijeenkomst over Buurkracht en Sonenergie brengt specialistische kennis.

Vormen buurtteams

Tijdens deze startbijeenkomst worden buurtteams gevormd van mensen die bij elkaar in de buurt wonen en gezamenlijk willen verduurzamen.
Buurkracht faciliteert en ondersteunt deze buurtteams. De kracht zit in het mobiliseren van inwoners, de samenwerking van buren onderling en wat daarbij komt kijken. Buurkracht heeft hiervoor een beproefde methode die zijn waarde in 300 buurten voor 13.000 buurtgenoten in het hele land heeft bewezen.

Startbijeenkomst

Op donderdag 13 september om 20.00 uurorganiseert Buurkracht een startbijeenkomst voor Son en Breugel in De Bongerd. U bent van harte welkom.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 3 t/m 7 september 2018

Komende week wordt uwPMD, papier en GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 21 augustus 2018 Van Speijklaan 22, 5694 CH – doorbreken van de binnenmuur (draagmuur) (BOUWEN)
  • 22 augustus 2018 Boslaan 2, 5691 CW – plaatsen dakkapel op bijgebouw (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 20 augustus 2018 Jufferlaan, Vuurlibel, Libellenlaan, Heidelibel en de Glanslibel ongenummerd (Sonniuspark, veld I en J) – oprichten van 65 woningen (BOUWEN)
  • 23 augustus 2018 Grote Beerlaan 29, 5694 LJ – plaatsen dakkapel achterzijde woning (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

  • 17 augustus 2018 Nieuwstraat 98, 5691 AE en de Bontstraat 84, 5691 SX – slopen van de gebouwen (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 


Evenementen

Verkeersmaatregel Straatbarbecue Viervleklibel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 augustus 2018 besloten een verkeersmaatregel te treffen ten behoeve van de Straatbarbecue Viervleklibel die wordt gehouden op 15 september 2018. De verkeersmaatregel bestaat uit het afsluiten van de Viervleklibel tussen huisnummers 11 tot en met 19 op zaterdag 15 september 2018 van 14.00 uur tot 24.00 uur voor alle verkeer.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud.