Gemeentepagina – week 37 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 37 2018.

Agenda

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
13 sept20.00Buurtkracht startbijeenkomst / EnergiebesparingOpenbaarDe Bongerd
16 sept14.15 uurHerdenking Vereniging van Airborne VriendenOpenbaarBij het monument bij de vijver
19 septVervaltSpreekuur burgemeester Hans Gaillard
20 sept20.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal gemeentehuis
21 sept16.00 uurOpening expositie RotondekunstOpenbaarHal gemeentehuis

Mededelingen en berichten

Geen spreekuur Hans Gaillard op 19 september

Op woensdag 19 september vervalt het spreekuur bij burgemeester Hans Gaillard. Een afspraak voor de week erna kunt u maken via 0499 – 491405 of
bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Gemeenteraadsvergadering donderdag 20 september 2018 20.00 uur

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag. Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Agenda

 • Beëdiging burgerleden raadscommissies
 • Vervanging kunstgrasvelden sportpark Schuttersheide.
 • Beoordeling uitgaven 2017 raadsfracties.
 • Aanpassing Verordening op het burgerinitiatief.
 • 1e bestuursrapportage 2018 Dienst Dommelvallei en de daarbij behorende 3e begrotingswijzing 2018

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Herdenking Vereniging van Airborne Vrienden

De Vereniging van Airborne Vrienden legt op zondag 16 september a.s. bloemstukken bij monumenten in de Corridor-gemeenten. Zij herdenken en eren hiermee de soldaten van de 101ste Airborne Divisie, die hun leven gaven voor onze vrijheid.

Om 14.15 uur ontvangt burgemeester Hans Gaillard het gezelschap bij het monument aan de vijver (Europalaan) in Son en Breugel en vindt er een korte ceremonie plaats. Een afgevaardigde van de Ambassade van de Verenigde Staten, de Veteranen en de jeugd van Son en Breugel, de Commandovereniging Zuid-Oost Brabant en een vertegenwoordiger van KOVOM zullen ook een bloemenhulde brengen. U bent van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

 

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning.

Aanmelden vóór 15 oktober

Elk jaar wordt de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel aan iemand toegekend als blijk van waardering. Dat gebeurt rondom de jaarwisseling. Zowel inwoners als niet-inwoners die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap komen in aanmerking voor de penning.

Als u iemand kent die hieraan voldoet en u vindt dat hij of zij in het zonnetje gezet mag worden, laat het ons weten. Wilt u daarbij graag zo duidelijk mogelijk aangeven welke activiteiten uw kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode en hoeveel tijd daarmee gemoeid is.

Aanmelden kan schriftelijk, per email of mondeling bij de heer Frans den Hengst, telefoon 491410, email: f.denhengst@sonenbreugel.nl. Voor nadere informatie kunt u ook bij hem terecht. Aanmelden kan tot 15 oktober 2018.

 

Open dag Provinciehuis: Dag van de Democratie

De provincie Noord-Brabant organiseert zaterdag 15 september a.s. op “De Dag van de Democratie” een open dag op het provinciehuis. Met een gevarieerd festivalprogramma is er tussen 10.00 en 17.00 uur volop vertier voor jong en oud: www.brabant.nl/opendag. Adres: Provinciehuis, Brabantlaan 1 in Den Bosch.

 

Rotondekunst

Het Stakenburgfonds is nu al een aantal jaren bezig met het project Rotondekunst (www.stakenburgfonds.nl). Dit met als doel om ons dorp te verfraaien met een kunstwerk op vier rotondes rondom het thema: Bevrijding in het verleden, heden en de toekomst.

Opening expositie 

Op 21 september om 16.00 uur start de expositie op het gemeentehuis om de 3e en de 4e rotonde vorm te gaan geven. De inzenders zijn geselecteerd en wederom kunnen de bewoners van Son en Breugel hun stem uitbrengen op hun favoriete ontwerpen.

Graag nodigen we u uit om de opening van de expositie Rotondekunst bij te wonen. De ontwerpen van zes kunstenaars worden geëxposeerd. Van deze kunstwerken zullen uiteindelijk twee werken in 2019 het levenslicht zien op de twee rotondes die ons nog resten na de realisaties van 2018.

Stem op uw favoriete ontwerp

Vanaf de opening van de expositie is het mogelijk om zowel online als offline te stemmen op uw favoriete kunstwerk. Bezichtigen van de expositie is mogelijk van 21 september tot 21 oktober tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Ook zijn de ontwerpen te bekijken via www.stakenburgfonds.nl. U kunt hier ook online uw stem uitbrengen.

Opening expositie

U bent van harte welkom op vrijdag 21 september om 16.00 uur in het gemeentehuis van Son en Breugel. De expositie wordt geopend door wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen en Imke Segers namens het Stakenburgfonds.

Eerste kunstwerk live te bewonderen

Het kunstwerk Descending Liberation van Senna van Lieshout is op de eerste rotonde gerealiseerd. U kunt dit werk bewonderen op de rotonde Kometenlaan/Planetenlaan.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 17 t/m 21 september 2018

Komende week wordt uwPMD, rest en GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 29 augustus 2018 Thorbeckelaan 2, 5694 CR – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)
 • 31 augustus 2018 Airborneweg 43, 5691 PS – omzetten agrarische bestemming naar wonen met inpandige statische opslag (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)
 • 01 september 2018 Zandstraat 36, 5691 CE – plaatsen hekwerk met schuifpoort (BOUWEN)
 • 04 september 2018 Boslaan 16, 5691 CW – uitbreiden garage (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 03 september 2018 Nieuwstraat 98, 5691 AE – slopen pand(en) (SLOPEN)
 • 04 september 2018 Smaragdlibel 1 en 7 (kavel D29 en D26) – oprichten 2 seniorenwoningen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

 • 03 september 2018 Verwerstraat 4, 5694 AZ – asbestsanering (SLOPEN)
 • 04 september 2018 Amerikalaan 79, 5691 KC – asbestsanering (SLOPEN)
 • 04 september 2018 Nijnselseweg 29, 5694 SN – asbestsanering (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

 • 31 augustus 2018 Sonniuswijk 47, 5691 PD – asbestsanering (SLOPEN)
 • 03 september 2018 Nieuwstraat 98, 5691 AE – verwijderen asbesthoudende materialen en het slopen van panden tot aan begane grondvloer (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 


Evenementen

Verkeersmaatregelen Freedom Run

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 augustus 2018 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. het evenement Freedom Run dat wordt gehouden op zondag 28 oktober 2018. Om het oversteken van de lopers veilig te laten verlopen worden de volgende wegen met behulp van verkeersregelaars tijdelijk afgesloten:

 • Sonniuswijk ter hoogte van Paulushoef richting fietspad, van 12.00 uur tot 13.00 uur;
 • Sonniuswijk ter hoogte van Paulushoef richting fietspad, van 14.00 uur tot 15.00 uur.

 

Verkeersmaatregel buurtbarbecue Lamalaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 augustus 2018 besloten een verkeersmaatregel te treffen voor de buurtbarbecue in de Lamalaan. Voor een goed en veilig verloop van het evenement is onderstaande verkeersmaatregel genomen:

 • De Lamalaan wordt ter hoogte van huisnummer 4 tot en met 6 afgesloten voor alle verkeer op 22 september 2018 tussen 16.00 uur en 22.00 uur.

 

Ontheffing Drank- en Horecawet opening/onthulling kunstwerk rotonde Planetenlaan – Komentenlaan

Op 3 september 2018 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het evenement “de opening onthulling kunstwerk rotonde Planetenlaan – Kometenlaan”. Dit betekent dat op 14 september 2018 tijdens dit evenement tussen 15:30 uur en 17:30 uur zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag worden.

 

Evenementenvergunning en ontheffing zondagswet “Najaarsmarkt” in het centrum

Op 6 september 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de Najaarsmarkt in het centrum. Het evenement, georganiseerd door de winkeliersvereniging OVSB centrumteam, vindt plaats op zondag 7 oktober 2018 van 10.00 uur tot 18:00 uur.

De Najaarsmarkt wordt opgesteld op het trottoir langs de Nieuwstraat vanaf de Boslaan en eindigt op het Raadhuisplein. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 en artikel 4 van de Zondagswet

 

Tijdelijke verkeersmaatregel straatfeest Nassaustraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 september besloten een tijdelijke verkeersmaatregel te treffen voor het straatfeest in de Nassaustraat. Voor een goed en veilig verloop is de volgende tijdelijke verkeersmaatregel genomen:

 • De Nassaustraat tussen huisnummers 2 en 20 wordt afgesloten voor alle verkeer op zaterdag 22 september 2018 tussen 16:00 en 24:00 uur.

 

Ontheffing zondagswet “de Herdenking 17 september” van de Airbornevrienden

Op 7 september 2018 heeft de burgemeester voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 van de Zondagswet. Tijdelijke verkeersmaatregel “de Herdenking 17 september” van de Airbornevrienden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 september 2018 besloten een verkeersmaatregel te treffen voor de Herdenking op zondag 16 september 2018. Voor een goed en veilig verloop is de volgende tijdelijke verkeersmaatregel genomen:

 • De Europalaan wordt op zondag 16 september 2018 afgesloten voor alle verkeer tussen 14:00 en 14:45 uur tussen de kruispunten Europalaan / Boslaan en Europalaan / Rembrandtlaan.

 

Tijdelijke verkeersmaatregel straatbarbecue Beatrixstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 september 2018 besloten een tijdelijke verkeersmaatregel te treffen voor de straatbarbecue in de Beatrixstraat. Voor een goed en veilig verloop is de volgende tijdelijke verkeersmaatregel genomen:

 • De Beatrixstraat voor de oneven huisnummers, wordt afgesloten voor alle verkeer op zaterdag 22 september 2018 tussen 16:00 en 01:00 uur.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met deze besluiten kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders (m.b.t. verkeersmaatregelen) of de burgemeester (ontheffing Drank en Horecawet, ontheffing zondagswet), Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud.

Post article

Post article