Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 39 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 39 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
27 september 201719.30 uurAlzheimercafé B.O.S.Openbaar’t Zand, Oirschot
28 september 201720.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal
10 oktober 201718.45 uurAvond van de DuurzaamheidOpenbaarVestzaktheater

Mededelingen en berichten

Blauwe parkeerzone ook op zaterdag

Vanaf 1 oktober 2017 is de blauwe zone in het centrum ook op zaterdag van kracht. Dit betekent dat u in de blauwe zone, net als op doordeweekse dagen, tussen 9 en 18 uur maximaal 2 uur mag parkeren en verplicht bent de parkeerschijf te gebruiken. Met deze maatregel wordt beoogd dat de parkeergelegenheid nabij de winkels maximaal gebruikt wordt door klanten van de winkels in het centrum. Langparkeerders parkeren buiten de blauwe zone. Voor ontheffingshouders verandert er niets, de ontheffing is ook op zaterdag van kracht.

 

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning.

Aanmelden vóór 15 oktober

Elk jaar wordt de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel aan iemand toegekend als blijk van waardering. Dat gebeurt rondom de jaarwisseling en ook tijdens de tweejaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst.
Zowel inwoners als niet-inwoners die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap komen in aanmerking voor de penning.

Als u iemand kent die hieraan voldoet en u vindt dat hij of zij in het zonnetje gezet mag worden, laat het ons weten. Daarbij graag zo duidelijk mogelijk aangeven welke activiteiten uw kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode en hoeveel tijd daarmee gemoeid is. Aanmelden kan schriftelijk, per email of mondeling bij de heer Frans den Hengst, telefoon 491410, email: f.denhengst@sonenbreugel.nl. Voor nadere informatie kunt u ook bij hem terecht.

 

Subsidie muziekonderwijs 2017/2018

De gemeente wil kinderen graag een kans geven om een muziekinstrument te leren bespelen. Daarom subsidieert de gemeente een gedeelte van de kosten van de muzieklessen.

Voorwaarden subsidie

Alle kinderen die in Son en Breugel wonen en op 1 augustus 2017 nog geen 18 jaar zijn, komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van muziekonderwijs. De lessen moeten dan wel worden gevolgd bij een erkende muziekdocent of bij een erkende muziekschool.

Hoogte en aanvraag subsidie

De subsidie voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt 50% van het lesgeld met een maximum van € 386,-. U kunt de brochure met het aanvraagformulier downloaden van onze website www.sonenbreugel.nl. De brochure is ook te verkrijgen bij de receptie van het gemeentehuis. U dient de aanvraag en de rekening vóór 1 december 2017 bij de gemeente in te leveren.

Meer informatie

Op onze website vindt u alle informatie over de muzieksubsidie. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via gemeente@sonenbreugel.nl of telefonisch op 0499-491491.

 

Gemeenteraadsvergadering

Deze week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag. Hieronder leest u de agenda van de vergadering.

Gemeenteraadsvergadering

 • Datum en tijdstip: donderdag 28 september 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Landelijke autorisatie GBA-V voor Zuidoost-Brabant en wijzigingen gemeenschappelijke regelingen GGD en MRE
 • Deelname aan Bizob door VRBZO en ODZOB
 • Evaluatie en voortzetting Jeugdgemeenteraad
 • Beoordeling uitgaven 2016 raadsfracties
 • Metropoolregio 2016 – gewijzigde winstbestemming
 • Evaluatie Metropoolregio – zienswijze

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Oproep Kern met Pit

Kent u mensen die een idee voor hun buurt of wijk hebben?

Laat ze dan de uitdaging Kern met Pit aangaan. Of het nu gaat om het restaureren van een molen, het opzetten van een museum over de plaatselijke historie, een educatieve natuurroute, een kunstwerk of het aanleggen van een speeltuin: door mee te doen met Kern met Pit kunnen bevlogen mensen binnen een jaar hun dromen waarmaken. Tijdens dit jaar staat de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij voor hen klaar met tips, coaching en contacten uit een groot vrijwilligersnetwerk. Is het doel bereikt? Dan ontvangen ze het predicaat Kern met Pit en duizend euro.

Inschrijven voor Kern met Pit

Geïnteresseerde bewonersgroepen kunnen zich inschrijven van 1 september t/m 31 oktober 2017. Wilt u meer weten? Ga dan naar www.kernmetpit.nl of neem contact op met KNHM via 026-44551446.

 

Met z’n allen 28 dagen stoppen met roken? Dat kan met Stoptober

Ook dit jaar vraagt de GGD Brabant-Zuidoost extra aandacht voor de landelijke campagne Stoptober. Rokers worden uitgedaagd om 28 dagen niet te roken. Aanmelden kan via www.stoptober.nl. Rokers kunnen hier alle steun krijgen om dit vol te houden en ervaren hoe een leven zonder sigaretten voor hen kan zijn.

 

Baggeren waterbodem Sonseheideloop

Tussen 18 september en 1 oktober start Waterschap De Dommel met het baggeren van de waterbodem van de Sonseheideloop. De werkzaamheden duren 1 tot 2 weken. De aannemer zorgt voor een veilige omgeving voor haar medewerkers én passanten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Het traject is circa 400 meter lang en loopt van de Bestseweg langs het nieuwe scoutinggebouw van Dutmella naar de duiker aan het Dutmellapad. Over dit traject wordt het slib op de waterbodem in zijn geheel verwijderd.

Aanleiding

Het verwijderen van de waterbodem is één van de maatregelen die zijn overeengekomen in het kader van de verbetering van de waterkwaliteit van de Sonseheideloop. Aanleiding hiervoor zijn de geuite zorgen over de kwaliteit van het water van de Sonseheideloop. Uit een onderzoek eerder dit jaar bleek dat er hoge concentraties van moerasgas (H2S) in het slib aanwezig waren. Inmiddels zijn er waarschuwingsborden geplaatst om passanten te wijzen op de risico’s van spelen of zwemmen in het water.

Vervolgtraject

De gemeente Son en Breugel en Waterschap De Dommel hebben de GGD om aanvullend advies gevraagd over de gezondheidsaspecten van de Sonseheideloop. Dit onderzoek wordt dan uitgevoerd in samenspraak met de arbodeskundige van het Waterschap. Het advies over het aanvullend onderzoek wordt binnenkort, maar na de werkzaamheden, verwacht.
Eveneens vinden er op dit moment gesprekken plaats met Waterschap, Rijkswaterstaat en Rendac over een structurele oplossing om de waterkwaliteit van de Sonseheideloop op langere termijn te verbeteren.

 

Regionaal Woonbehoeftenonderzoek van start

In de week van 18 september is in de Metropoolregio Eindhoven een groot woonbehoeftenonderzoek gestart. Onze gemeente doet ook mee aan dit Regionale Woonbehoeftenonderzoek. Doel van het onderzoek is de woonbehoeften en –wensen van de inwoners zo goed mogelijk in beeld te brengen. Voor gemeentebesturen is het belangrijk om de woningvoorraad zo goed mogelijk op de woonwensen van de inwoners te kunnen aansluiten. Het onderzoek wordt één keer in de drie jaar gehouden.

Steekproef

Voor het onderzoek worden inwoners van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant benaderd en dus ook inwoners in onze gemeente. Via een steekproef wordt een aantal inwoners geselecteerd. In de week van 18 september krijgen de geselecteerden een brief in de bus met het verzoek een vragenlijst in te vullen. De vragen in de enquête zijn zo opgesteld dat ze snel en eenvoudig te beantwoorden zijn. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10- 15 minuten. De vragen gaan over verhuisgedrag (in het verleden en in de toekomst), woonwensen en de woonomgeving. De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2018 bekend.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 2 t/m 5 oktober 2017

Komende week wordt uw GFT (groen) papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Ophalen afval Kanaalstraat en Nieuwstraat

Baetsen gaat voortaan in de Kanaalstraat en Nieuwstraat tussen 07.30 en 09.00 uur geen afvalcontainers meer ledigen.

Verkeersveiligheid

Zij gaan dit op een later tijdstip doen om de doorstroming van het verkeer in de ochtendspits te bevorderen en om te voorkomen dat er verkeersonveilige situaties ontstaan. Fietsers, vooral schoolgaande jeugd, passeren de vrachtauto van Baetsen links en rechts waarbij zij zichzelf en anderen in gevaar brengen, bijvoorbeeld als zij op de andere weghelft voor het tegemoetkomende verkeer terechtkomen.

 

Klimaatbestendig Son en Breugel

Het college heeft een klimaatvisie voor een klimaatbestendig Son en Breugel vastgesteld. De visie is opgesteld na een uitgebreide analyse van de fysieke ruimte en in samenspraak met het verenigingsleven, woningbouwverenigingen en inwoners. Met deze visie speelt de gemeente in op de eisen die het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie aan lokale overheden worden gesteld.

Veranderende en meer extreme weersomstandigheden

Op dit moment kan Son en Breugel redelijk goed met de huidige weersinvloeden omgaan. Grote schades hebben tot nu toe niet plaatsgevonden en onnodig gevaar voor de volksgezondheid is niet aanwezig. We krijgen echter steeds vaker te maken met de gevolgen van veranderende en meer extreme weersomstandigheden. De gemeenteraad heeft om aan deze veranderingen het hoofd te bieden, bij de vaststelling van het gemeentelijk rioleringsplan in 2016 gevraagd het hemelwaterbeleid verder uit te werken. Op 9 oktober 2017 wordt de visie “Klimaatbestendig Son en Breugel 2030” aangeboden aan de commissie grondgebiedzaken.

Oplossingen

Onder een klimaatbestendig Son en Breugel verstaan we dat de ‘openbare’ ruimte van Son en Breugel veerkrachtig is ingericht waardoor veranderingen in het klimaat niet leiden tot grote schades en onnodig gevaar voor de volksgezondheid. De gemeente heeft voor het realiseren van deze doelstelling de samenwerking met iedereen in de gemeenschap, bedrijfsleven en inwoners, hard nodig. We zullen samen moeten kijken naar oplossingen en win-win situaties die uiteindelijk goed zullen zijn voor de gemeenschap en de woonomgeving. Greendeals moeten bedrijven bewuster maken van de gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast. Subsidies stimuleren inwoners om maatregelen te nemen, zoals het afkoppelen van regenwater en het vergroenen van tuinen.

Beter Leefklimaat

De stijging van de temperatuur heeft effecten op de gezondheid. De opwarming van de grote concentratie aan verhardingen en bebouwingen in sommige delen van de gemeente (Ekkersrijt en centrum Son) kan gevolgen hebben voor het functioneren van mensen. Hittestress kan leiden tot slaapverstoring, gedragsverandering, verminderde arbeidsproductiviteit en hitte gerelateerde ziekten. Beslissingen die we nu nemen, moeten bijdragen aan een beter leefklimaat voor onze (toekomstige) woon- en leefomgeving.

Wat we doen is groen

De hemelwatervisie sluit aan bij de beleidsnota Duurzaamheid 2016-2020 en de strategische doelstelling uit het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017. We werken aan een gemeentelijke organisatie die in 2020 in staat is om de klimaataspecten hitte, droogte en wateroverlast integraal in elk ontwikkelingsplan gelijkwaardig af te wegen.

 

Sonniuspark eerste wijk in ledlicht

Op donderdag 5 oktober a.s. om 11.00 uur plaatst Robert Visser samen met Patrick van Eindhoven Van Ziut in de Bijenlaan (bij basisschool De Ruimte) symbolisch de eerste lantaarnpaal ter vervanging van de openbare verlichting het Sonniuspark. Deze eerste paal markeert het begin van werkzaamheden in het Sonniuspark. Allereerst worden er 222 lantaarnpalen bijgeplaatst. Zij vervangen de bestaande lantaarnpalen of zijn een uitbreiding op de bestaande (nood)verlichting in het Sonniuspark.

In de nieuwbouwwijk zijn – ia afwachting van de aanbesteding ledverlichting voor het hele dorp – in de afgelopen jaren verschillende soorten lantaarnpalen geplaatst. De nieuwe palen worden in eerste instantie – in verband met leveringsafspraken – geplaatst zonder ledlampen. Dat betekent dat in sommige straten tijdelijk dubbele lantaarnpalen staan. Na het plaatsen van de nieuwe led-armaturen worden de oude lantaarnpalen verwijderd. Op 1 november 2017 is het Sonniuspark als eerste wijk in Son en Breugel volledig voorzien van ledverlichting.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 14 september 2017 Lieshoutseweg 3, 5694 NN – bouwen hooiberg en plaatsen carport (BOUWEN)
 • 15 september 2017 Ekkersrijt 4093, 5692 DB – aanbrengen gevelreclame (BOUWEN)
 • 15 september 2017 Oderlaan 34, 5691 MB – uitbreiden dakkapel (BOUWEN)
 • 18 september 2017 Van Goghstraat 1, 5691 DJ – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)
 • 18 september 2017 Lieshoutseweg 14, 5694 NN – uitbreiden loods (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 18 september 2017 Sint Isidorusstraat 10, 5694 AL – oprichten erker (BOUWEN)
 • 18 september 2017 Science Park Eindhoven 5010, 5692 EA – intern verbouwen bedrijfspand (BOUWEN)
 • 18 september 2017 Sonniuswijk 42, 5691 PE – restaureren dak van het achterhuis Paulushoef (BOUWEN / HANDELINGEN MET GEVOLGEN VOOR BESCHERMDE MONUMENTEN)
 • 18 september 2017 Ekkersrijt 4091 c en d, 5692 DB – plaatsen reclame-aanduidingen (BOUWEN)
 • 19 september 2017 Jufferlaan 24, 5692 WZ – oprichten woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

 • 15 september 2017 Leeuwenbeklaan 7, 5691 WT – asbestsanering (SLOPEN)
 • 18 september 2017 Molenstraat 34, 5691 AJ – asbestsanering (SLOPEN)

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play