Search
Close this search box.

Gemeentepagina – week 4 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 4 2018.

Agenda komende periode

Datum Aanvang Onderwerp Voor wie Waar
24 januari 17.30-18.00 uur Spreekuur Kees Vortman Openbaar De Boerderij
24 januari 9.15 – 10.00 uur Voorleesuurtje met Hans Gaillard Openbaar Bibliotheek

Mededelingen en berichten

Geen spreekuur Hans Gaillard en Eef van Turnhout

Op 24 januari is er geen spreekuur bij Hans Gaillard en Eef van Turnhout. Een afspraak voor het volgende spreekuur kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

GenX in afvalwater Ecoflow op Ekkersrijt

In november 2017 is bij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aarle Rixtel en Eindhoven GenX in het afvalwater aangetroffen. GenX is een technologie die wordt toegepast om coatings te maken en die onder meer onder de merknaam/stof Teflon verwerkt worden in de welbekende antiaanbaklaag van koekenpannen. GenX is een stof dat in hoge concentraties een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid.

Herkomst

Het Waterschap en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) hebben een onderzoek ingesteld naar de herkomst van GenX in het water van beide RWZI’s. Op 10 januari 2018 is vastgesteld dat de risicovolle stof afkomstig is van een bedrijf in Helmond en van het bedrijf Ecoflow (Suez) op Ekkersrijt. Dat bedrijf zuivert afvalwater dat van andere bedrijven afkomstig is.

Geen GenX in drinkwater

Ecoflow loost haar gezuiverde afvalwater via een drukriolering naar de RWZI in Eindhoven. Omdat de zuivering niet voorzien is van een overkapping bestaat er een kleine kans dat de stof GenX zich via de lucht verspreidt en aldus ook een risico vormt voor de omgeving. De meetresultaten van het RIVM elders op het gebied van GenX geven vooralsnog geen reden tot ongerustheid. In ons drinkwater – dat wordt gewonnen uit grondwater – is geen GenX aangetroffen.

Op advies van de provincie en op aandringen van de gemeente Son en Breugel heeft Ecoflow de inname van alle afvalwaterstromen met een risico op de aanwezigheid van GenX tijdelijk gestaakt en is de beluchting van het zuiveringsproces geminimaliseerd. Ecoflow heeft aangegeven enkel nog afvalwater in te nemen, dat het bedrijf als niet-verdacht beoordeelt.

Aanvullend onderzoek

Het RIVM start binnenkort met een aanvullend onderzoek naar mogelijke milieu- en gezondheidseffecten. Op basis van deze uitkomsten zullen wij bekijken of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
De provincie is bevoegd gezag voor de inrichting, waarbij de ODZOB als uitvoeringsorganisatie geldt. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar www.odzob.nl/genx.

Alle beschikbare informatie vindt u onder dit nieuwartikel op onze website.

 

Eenmalige subsidies 2018

Eenmalige subsidies maatschappelijke activiteiten

In het subsidiebeleidsplan 2018 is een budget van € 15.000,- opgenomen voor eenmalige subsidies voor allerlei kleine maatschappelijke initiatieven. Wanneer een organisatie in 2018 een eenmalige activiteit onderneemt die duidelijk bijdraagt aan het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Son en Breugel, dan kan hiervoor een eenmalige subsidie worden aangevraagd. De subsidie is ook beschikbaar voor de aanschaf van materialen of middelen die direct verband houden met activiteiten van maatschappelijk welzijn.

De subsidie bedraagt 50% van de goedgekeurde kosten tot een maximum van € 1.000,-. Om te voorkomen dat het budget al aan het begin van het jaar is uitgeput, wordt dit verdeeld over het eerste en het tweede halfjaar. Het subsidieplafond voor het eerste halfjaar 2018 bedraagt dus € 7.500,-.

De aanvragen voor het eerste halfjaar dienen vóór 1 juni 2018 te zijn ontvangen; de aanvragen voor het twee halfjaar vóór 1 december 2018. De verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De subsidie voor sportprijzen bedraagt 50% van de goedgekeurde kosten tot een maximum van € 500,-.

Eenmalige subsidies onderhoud monumenten

In het Subsidiebeleidsplan is een budget van € 20.000,- opgenomen voor subsidies voor de kosten van onderhoud van monumenten. Er kan o.m. subsidie worden aangevraagd in de goedgekeurde onderhoudskosten en in de kosten van een abonnement op de Monumentenwacht. Het college heeft enige regels vastgesteld over de hoogte van deze subsidies. De verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Samenleving, de heer Wim van den Hombergh, telefoon 0499 – 491 491.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 29 januari t/m 2 februari 2018

Komende week wordt uw PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT Winterschema

Tijdens het GFT winterseizoen wordt de groenbak tweewekelijks geleegd.
Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 4, 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Kijk voor de exacte ophaaldata op in De Afvalapp.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 12 januari 2018 Nachtegaallaan 1, 5691 VA -kappen van 1 acacia zijerf, rooien van 1 dode boom achtererf en snoeien van 1 eik voorerf en candelaberen van 1 eik zijerf (KAPPEN)
  • 12 januari 2018 Buntlaan 8, 5691 WX -kappen van Thuja occi (haagboom) (KAPPEN)
  • 15 januari 2018 Ekkersrijt 1311, 5692 AJ -kappen van 1 iep in de groenstrook (KAPPEN)
  • 15 januari 2018 Van den Elsenstraat 1, 5694 ND -kappen van 1 zomerlinde in het trottoir voor de woning (KAPPEN)
  • 16 januari 2018 hoek Wilhelminalaan/Nieuwstraat – bouwen kantoor met appartementen, stadswoningen, patiowoningen en een vrijstaande woning (BOUWEN)
  • 16 januari 2018 Buntlaan 8, 5691 WX – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken, na de uitreiking of verzending van  de vergunning, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Evenementenvergunning 25-jarig jubileum De Zwaan – La Sonnerie

Op 10 januari 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het 25-jarig jubileum, het houden van een lunch op de openbare weg op de oostzijde van de Nieuwstraat. Het evenement vindt plaats op 3 juni 2018 tussen 13:00 en 15:00 uur. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 van de Zondagswet.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Verkeersmaatregelen voor evenement De Zwaan – La Sonnerie

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2018 besloten verkeersmaatregelen te treffen vanwege het evenement voor het 25-jarig jubileum dat wordt gehouden op 3 juni 2018. De verkeersmaatregelen bestaan uit:

  • Op 3 juni 2018 wordt tussen 09:00 en 17:00 uur de oostzijde van de Nieuwstraat vanaf de brug Groote Beek tot de Markt/Heistraat afgesloten;
  • De zijstraten van de Nieuwstraat, Kerkplein, Schoolstraat, Raadhuisplein en Antoon van de Venstraat worden afgesloten voor het in- en uitrijden vanuit en naar de Nieuwstraat;
  • De westzijde van de Nieuwstraat blijft open voor calamiteiten en ongemotoriseerd verkeer.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.