Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 40 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 40 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
4 oktober 201709.00 uur – 10.uur uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
4 oktober 201717.00 uur – 18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
9 oktober 201720.00 uurCommissie grondgebiedzakenOpenbaarRaadzaal
10 oktober 201718.45 uurAvond van de DuurzaamheidOpenbaarVestzaktheater
10 oktober 201720.30 uurCommissie burgerzakenOpenbaarRaadzaal
11 oktober 201720.00 uurCommissie algemene zakenOpenbaarRaadzaal
25 oktober 201720.00 uurBreugel BruistOpenbaarBS de Regenboog

Mededelingen en berichten

In Memoriam Joep Baartmans

Op 30 september 2017 ontvingen wij het overlijdensbericht van onze oud (waarnemend) burgemeester J.L.M. (Joep) Baartmans-van den Boogaart.

Mevrouw Baartmans was van 1 januari 1999 tot 1 september 2003 waarnemend burgemeester in de gemeente Son en Breugel. Na het vertrek van burgemeester Willem Urlings heeft zij zijn taken vol verve overgenomen. Wij herinneren ons Joep Baartmans als een krachtig bestuurder. Op aimabele wijze wist zij lastige situaties te benoemen en tot een goede oplossing te brengen. Kunst en cultuur hadden haar bijzondere belangstelling.

Wij denken met veel warmte, dankbaarheid en respect aan haar terug. Wij wensen haar man, zoon en overige familieleden veel sterkte bij dit verlies.

Commissievergaderingen

Volgende week zijn er drie commissievergaderingen in het gemeentehuis. De vergaderingen beginnen met een opening, spreekmogelijkheden voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan.

Commissie Grondgebiedzaken

 • Datum en tijdstip: maandag 9 oktober 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Hemelwatervisie & waterstructuurkaart (klimaatbestendig Son en Breugel)

 

Commissie Burgerzaken

 • Datum en tijdstip: dinsdag 10 oktober 2017, 20.30 uur

Agenda:

Rapportage CMD januari – juli 2017

 • Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2017

 

Commissie Algemene Zaken

 • Datum en tijdstip: woensdag 11 oktober 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Vaststellen belastingverordeningen 2018
 • Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
 • Bestuurlijke Toekomst – besluitvorming

Openbare vergaderingen

De commissievergaderingen zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijg 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Voortgang onderzoek MFA gebouw

Op verzoek van de gemeenteraad is het college van B & W het onderzoek gestart naar de wensen/behoeften van de inwoners van Son en Breugel betreffende het MFA gebouw. Afgelopen week hebben 2.500 willekeurig geselecteerde inwoners van Kantar een uitnodiging ontvangen voor een digitale enquête. Deze enquête kan tot 8 oktober 2017 online ingevuld worden. Voor wie digitaal invullen niet mogelijk is, bestaat de mogelijkheid tot een telefonisch interview. Het telefoonnummer hiervoor staat in de uitnodigingsbrief. Kantar zal de resultaten in oktober voorleggen aan het college van B&W.

Harrie Sijbers overhandigde dan toch zijn 'MAF Gebouw' handtekeningen

De afgelopen maanden hebben inwoners op een door Harrie Sijbers geopende website hun reactie gegeven op het ontwerp van de MFA. Hierop hebben ongeveer 750 inwoners de petitie onderschreven. Ook zijn ruim 380 handtekeningen opgehaald via een stembiljettenactie in Weekblad Forum. De petitie en handtekeningen heeft hij dinsdagochtend aangeboden aan het college.

Naar aanleiding van een inspraakreactie en een ingezonden brief van Marianne van der Putte heeft de werkgroep Vraag zoekt Antwoord een gesprek gehad met wethouder Kees Vortman en burgemeester Hans Gaillard. Volgende week is een vervolggesprek gepland. Ook met een groep ondernemers is het college het gesprek aangegaan, o.a. over hun zorgen rondom het parkeren in het centrum. De resultaten van de gesprekken en de enquête worden in november 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Blauwe parkeerzone ook op zaterdag

Vanaf 1 oktober 2017 is de blauwe zone in het centrum ook op zaterdag van kracht. Dit betekent dat u in de blauwe zone, net als op doordeweekse dagen, tussen 9 en 18 uur maximaal 2 uur mag parkeren en verplicht bent de parkeerschijf te gebruiken. Met deze maatregel wordt beoogd dat de parkeergelegenheid nabij de winkels maximaal gebruikt wordt door klanten van de winkels in het centrum. Langparkeerders parkeren buiten de blauwe zone.

Voor ontheffingshouders verandert er niets, de ontheffing is ook op zaterdag van kracht.

 

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning

Aanmelden vóór 15 oktober

Elk jaar wordt de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel aan iemand toegekend als blijk van waardering. Dat gebeurt rondom de jaarwisseling en ook tijdens de tweejaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. Zowel inwoners als niet-inwoners die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap komen in aanmerking voor de penning. Als u iemand kent die hieraan voldoet en u vindt dat hij of zij in het zonnetje gezet mag worden, laat het ons weten. Daarbij graag zo duidelijk mogelijk aangeven welke activiteiten uw kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode en hoeveel tijd daarmee gemoeid is.

Aanmelden kan schriftelijk, per email of mondeling bij de heer Frans den Hengst, telefoon 491410, email: f.denhengst@sonenbreugel.nl. Voor nadere informatie kunt u ook bij hem terecht. Aanmelden kan tot 15 oktober 2017.

 

Werkzaamheden aan de Sonseheideloop

Waterschap De Dommel is gestart met het baggeren van de waterbodem van de Sonseheideloop. In verband hiermee is het Dutmellafietspad (vanaf de Besteweg tot aan de afslag A50) afgesloten vanaf 26 september tot en met 7 oktober. Het parkeerterrein is wel bereikbaar.

 

Subsidie muziekonderwijs 2017/2018

De gemeente wil kinderen graag een kans geven om een muziekinstrument te leren bespelen. Daarom subsidieert de gemeente een gedeelte van de kosten van de muzieklessen.

Voorwaarden subsidie

Alle kinderen die in Son en Breugel wonen en op 1 augustus 2017 nog geen 18 jaar zijn, komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van muziekonderwijs. De lessen moeten dan wel worden gevolgd bij een erkende muziekdocent of bij een erkende muziekschool.

Hoogte en aanvraag subsidie

De subsidie voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt 50% van het lesgeld met een maximum van € 386,-. U dient de aanvraag en de rekening vóór 1 december 2017 bij de gemeente in te leveren.

Meer informatie

Op onze website www.sonenbreugel.nl vindt u alle informatie over de muzieksubsidie. U kunt daar de brochure met het aanvraagformulier downloaden. De brochure is ook te verkrijgen bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via gemeente@sonenbreugel.nl of telefonisch op 0499-491491.

 

Bijeenkomst Breugel Bruist

Op woensdagavond 25 oktober is om 20:00 uur een bijeenkomst van Breugel Bruist in basisschool De Regenboog voor omwonenden en belangstellenden.

Het project concentreert zich op het plangebied in en rondom de sporthal De Bongerd, De Boerderij, de Emté en b.s. De Regenboog. Het uit te werken stedenbouwkundig plan is ingevuld op basis van bestaande en toekomstige functies van het centrum. Daarbij blijven alle bestaande functies binnen het plangebied gehuisvest. De wensen en mogelijkheden zijn in kaart gebracht in goed overleg met de gebruikers van de diverse voorzieningen. Voor direct omwonenden en de verenigingen een gelegenheid om meer te weten te komen over de ideeën, de plannen en de planning. Wij kunnen uw vragen en opmerkingen meenemen in het uitvoeringsplan.

Aanmelden voor de avond is gewenst in verband met de praktische voorbereiding. Wij waarderen het als u zich aanmeldt vóór 11 oktober via breugelbruist@sonenbreugel.nl. We mailen u dan een ontvangstbevestiging.

 

Oproep Kern met Pit

Kent u mensen die een idee voor hun buurt of wijk hebben? Laat ze dan de uitdaging Kern met Pit aangaan Of het nu gaat om het restaureren van een molen, het opzetten van een museum over de plaatselijke historie, een educatieve natuurroute, een kunstwerk of het aanleggen van een speeltuin: door mee te doen met Kern met Pit kunnen bevlogen mensen binnen een jaar hun dromen waarmaken. Tijdens dit jaar staat de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij voor hen klaar met tips, coaching en contacten uit een groot vrijwilligersnetwerk. Is het doel bereikt? Dan ontvangen ze het predicaat Kern met Pit en duizend euro.

Inschrijven voor Kern met Pit

Geïnteresseerde bewonersgroepen kunnen zich inschrijven van 1 september t/m 31 oktober 2017. Wilt u meer weten? Ga dan naar www.kernmetpit.nl of neem contact op met KNHM via 026-44551446.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 9 t/m 12 oktober 2017

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Ophalen afval Kanaalstraat en Nieuwstraat

Baetsen gaat voortaan in de Kanaalstraat en Nieuwstraat tussen 07.30 en 09.00 uur geen afvalcontainers meer ledigen.

Verkeersveiligheid

Zij gaan dit op een later tijdstip doen om de doorstroming van het verkeer in de ochtendspits te bevorderen en om te voorkomen dat er verkeersonveilige situaties ontstaan. Fietsers, vooral schoolgaande jeugd, passeren de vrachtauto van Baetsen links en rechts waarbij zij zichzelf en anderen in gevaar brengen, bijvoorbeeld als zij op de andere weghelft voor het tegemoetkomende verkeer terechtkomen.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 21 september 2017 Ekkersrijt 4091 b, 5692 DB – interne verbouwing (BOUWEN)
 • 22 september 2017 Sint Hubertuslaan – Sint Isidorusstraat en Beemdstraat – bemaling rioolverzwaring (MELDING LOZING IN DE BODEM OF DE RIOLERING BUITEN INRICHTINGEN)
 • 27 september 2017 Buntlaan 8, 5691 WX – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

 • 21 september 2017 Leeuwenbeklaan 7, 5691 WT – asbestsanering (SLOPEN)
 • 21 september 2017 Molenstraat 34, 5691 AJ – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Ingekomen gebruiksmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande gebruiksmelding ontvangen:

 • 21 september 2017 – Ekkersrijt 4091 b, 5692 DB – melding brandveiliggebruik

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Definitief besluit hogere waarde Wet geluidhinder Ekkersrijt 7320-7322

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 4 oktober 2017 tot en met 15 november 2017 voor iedereen in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 ter inzage ligt het definitief besluit hogere waarde Wet geluidhinder Ekkersrijt 7320-7322. De maximale geluidsbelasting op de woning wordt 55dB(A).

U kunt het definitieve besluit inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden en diegene die met verschoonbare reden(en) niet heeft kunnen reageren tegen het ontwerpbesluit bij de Raad van State beroep instellen met betrekking tot het definitief besluit tot verlening van hogere grenswaarden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om eveneens bij de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play