Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 40 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 40 2018.

Agenda

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
8 okt20.00 uurCommissie GrondgebiedzakenOpenbaarRaadzaal
9 okt20.00 uurCommissie BurgerzakenOpenbaarRaadzaal
10 oktVervaltSpreekuur Hans Gaillard
10 okt20.00 uurCommissie Algemene ZakenOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Geen spreekuur Hans Gaillard op 10 oktober

Op woensdag 10 oktober vervalt het spreekuur bij burgemeester Hans Gaillard. Een afspraak voor de week erna kunt u maken via 0499 – 491405 of
bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk

 

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning.

Aanmelden vóór 15 oktober

Elk jaar wordt de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel aan iemand toegekend als blijk van waardering. Dat gebeurt rondom de jaarwisseling. Zowel inwoners als niet-inwoners die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap komen in aanmerking voor de penning.

Als u iemand kent die hieraan voldoet en u vindt dat hij of zij in het zonnetje gezet mag worden, laat het ons weten. Wilt u daarbij graag zo duidelijk mogelijk aangeven welke activiteiten uw kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode en hoeveel tijd daarmee gemoeid is.

Aanmelden kan schriftelijk, per email of mondeling bij de heer Frans den Hengst, telefoon 491410, email: f.denhengst@sonenbreugel.nl. Voor nadere informatie kunt u ook bij hem terecht. Aanmelden kan tot 15 oktober 2018.

 

Commissievergaderingen

Volgende week zijn er drie commissievergaderingen in het gemeentehuis. De vergaderingen beginnen met spreekmogelijkheden voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan.

Commissie Grondgebiedzaken

 • Datum en tijdstip: maandag 8 oktober 2018, 20.00 uur

Agenda:

 • Aanpassen ruimtelijk kwaliteitsbeleid
 • Samenwerkingsovereenkomst bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017 – 2030

Commissie Burgerzaken

 • Datum en tijdstip: dinsdag 9 oktober 2018, 20.00 uur

Agenda:

 • Vervolg Plan van aanpak Vergunninghouders

Commissie Algemene Zaken

 • Datum en tijdstip: woensdag 10 oktober 2018, 20.00 uur

Agenda:

 • Belastingdifferentiatie rioolheffing

Openbare vergaderingen

De commissievergaderingen zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Herbestraten trottoirs

In de maand oktober met eventueel een uitloop naar november worden de volgende trottoirs herbestraat:

 • Voet/fietspad vanaf hoek Alpenlaan/Vogezenlaan richting ecoduct/fietsbrug over de A50
 • Voetpad langs sloot Gentiaan vanaf Australielaan tot Elbelaan (Graafschappad, Veluwepad, Betuwepad)

Her bestrating is noodzakelijk vanwege ernstige wortelopdruk.

 

Snoeiwerkzaamheden

In de periode van 1 oktober 2018 en 31 maart 2019 gaan we in verschillende straten en gebieden snoeiwerkzaamheden uitvoeren. Op onze website vindt u bij Wijkbeheer een overzicht van alle straten en gebieden waar gesnoeid wordt.

 

Brandpreventieweken: Maak van je roze wolk geen rookwolk!

In verwachting of een kindje geboren? Gefeliciteerd. Op www.brandweernederland.nl/brandveiligheid vind je 7 makkelijke tips voor een brandveilige omgeving voor jou en je kindje.

Brandpreventie

Ieder jaar in de maand oktober organiseren de Nederlandse Brandwonden Stichting en de Brandweer de Nationale Brandpreventieweken. Een moment in het jaar waarop extra aandacht gevraagd voor brandveiligheid en brandpreventie Nationale Brandpreventieweken. Dit jaar gaan de brandpreventieweken op 1 oktober weer van start.

Campagne 2018

Het thema dit jaar is ‘een brandvrije generatie’. Het doel van de campagne is: alle kinderen laten opgroeien in een brandveilige omgeving; vanaf de geboorte van een kind tot het moment dat het op eigen kracht in het leven staat.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 8 oktober t/m 12 oktober 2018

Komende week wordt uwPMD en GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

 • 26 september 2018 Kanaaldijk Zuid 3a, 5691 NL – realiseren muziekschool (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

 • 26 september 2018 Achtertuin Parklaan 17 5691 EK – kappen van 1 tulpenboom (Lidriodendron) (KAPPEN)
 • 26 september 2018 Achtertuin Couperusstraat 6 5691 ZC – kappen van 1 grove den (Pinus Sylvestris) (KAPPEN)
 • 27 september 2018 Olen 5, 5694 NP – herbouwen boerderij (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Geweigerde omgevingsverguning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning geweigerd voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

 • 26 september 2018 Zweerslaan 9 5691 GN (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken, na de uitreiking of verzending van de vergunning, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Kennisgeving melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van:

 • Machinehandel Van Rooij B.V., voor het oprichten van een groothandel in grafische machines gelegen aan Ekkersrijt 3106 5692 CC

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken. De melding ligt ter inzag bij de afdeling Dienstverlening. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer P. Vogels van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690351.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud.