Gemeentepagina – week 41 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 41 2018.

Agenda

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
10 okt20.00 uurCommissie Algemene ZakenOpenbaarRaadzaal
17 oktVervaltSpreekuur Hans Gaillard

Mededelingen en berichten

Geen spreekuur Hans Gaillard op 17 oktober

Op woensdag 17 oktober vervalt het spreekuur bij burgemeester Hans Gaillard. Een afspraak voor de week erna kunt u maken via 0499 – 491405 of
bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning

Aanmelden vóór 15 oktober

Elk jaar wordt de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel aan iemand toegekend als blijk van waardering. Dat gebeurt rondom de jaarwisseling.

Zowel inwoners als niet-inwoners die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap komen in aanmerking voor de penning.

Als u iemand kent die hieraan voldoet en u vindt dat hij of zij in het zonnetje gezet mag worden, laat het ons weten. Wilt u daarbij graag zo duidelijk mogelijk aangeven welke activiteiten uw kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode en hoeveel tijd daarmee gemoeid is.

Aanmelden kan schriftelijk, per email of mondeling bij Frans den Hengst, telefoon 491410, email: f.denhengst@sonenbreugel.nl. Voor nadere informatie kunt u ook bij hem terecht.

Aanmelden kan tot 15 oktober 2018.

 

Week van de Pleegzorg – Wat is pleegzorg?

Van 31 oktober tot en met 7 november wordt voor de vierde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Deze week is een initiatief van Pleegzorg Nederland in samenwerking met de 28 regionale pleegzorgorganisaties. Het doel is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in ons land. Wij onderschrijven dit belang en willen pleegzorgaanbieder Combinatie Jeugdzorg helpen met de zoektocht naar nieuwe pleegouders.

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg betekent dat een kind voor korte of langere tijd in een ander gezin verblijft omdat wonen bij de eigen ouders door omstandigheden (tijdelijk) niet kan. Soms logeren kinderen af en toe een weekend bij pleegouders. Vaak wonen kinderen zeven dagen in de week in een pleeggezin. Waarvoor gekozen wordt, is afhankelijk van wat het beste is voor het kind. Als er in een gezin problemen met kinderen zijn, wordt eerst gekeken of dit thuis opgelost kan worden. Lukt dat niet, dan is pleegzorg de eerste keus. Deze opvangvorm blijft het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie. Het recht van kinderen om in een gezin op te groeien, staat bij pleegzorg centraal.

Wie kan pleegouder worden?

In principe kan iedereen die ouder is dan 21 jaar pleegouder worden, ongeacht je burgerlijke staat, culturele achtergrond, seksuele oriëntatie of financiële situatie. Wel moet je een Verklaring Omtrent Gedrag afgeven (VOG). Om pleegouder te worden, hoef je geen superheld te zijn. Juist door heel gewoon te doen, beteken je iets supers voor een pleegkind. Het allerbelangrijkste is dat je een pleegkind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden.

Meer weten?

Meer weten over pleegzorg? Vraag een informatiepakket aan of bezoek vrijblijvend een informatieavond. De eerstvolgende zijn op:

 • 12 november – bij de Bibliotheek Geldrop, Heuvel 94 in Geldrop
 • 19 november – bij Combinatie Jeugdzorg, Nuenenseweg 4 in Eindhoven

Een informatiepakket aanvragen of aanmelden voor een informatieavond kan via triangel@combinatiejeugdzorg.nl.


Afvalverwerking

Ophaalschema 15 oktober t/m 19 oktober 2018

Komende week wordt uw PMD, Rest en GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

 • 01 oktober 2018 Driehoek ongenummerd – oprichten mast  t.b.v. elektronische communicatiediensten (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 02 oktober 2018 Molenstraat 42 t/m 52, 5691 AJ – oprichten 6 woningen (BOUWEN)
 • 02 oktober 2018 Ekkersrijt 4011, 5692 DB – plaatsen gevelreclame (BOUWEN)
 • 03 oktober 2018 Achtererf dr. Berlagelaan 4 5691 DB – kappen van 1 grove den (Pinus Sylvestris) (KAPPEN)
 • 03 oktober 2018 Voorzijde en zijkant op perceel Putterlaan 2 5691 VP – kappen van 5 bomen(KAPPEN)
 • 03 oktober 2018 Openbaar groen bosperceel ter hoogte van Zwaluwlaan 12 – kappen 3 bomen (KAPPEN)
 • 03 oktober 2018 Openbaar groen laanbeplanting Ekkersrijt 1010-1014 – kappen van 6 bomen(KAPPEN)
 • 03 oktober 2018 Openbaar groen op het pleintje t.h.v. percelen Alpenlaan 2 en 4 –
  kappen van 1 amberboom (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

 • 01 oktober 2018 de Kuilen 5, 5694 NM – asbestsanering (SLOPEN)
 •  Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Geaccepteerde gebruiksmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmelding:

 • 03 oktober 2018 Ekkersrijt 4011, 5692 DB – brandveilig gebruik (MELDING
  BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Kennisgeving melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van:

 • Van den Udenhout B.V., voor het veranderen van een autobedrijf gelegen aan Ekkersrijt 1001;
 • Domino’s Pizza Netherlands B.V. voor het oprichten van een Pizza verkooppunt,
  gelegen aan het Raadhuisplein 2;
 • Rhenus Contract Logistics Eindhoven BV, voor het veranderen van een opslag- en distributiebedrijf gelegen aan Ekkersrijt 2060A.

De meldingen betreffen uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De meldingen liggen ter inzage bij de afdeling Dienstverlening. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met een medewerker van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant:

 • Van den Udenhout B.V.: de heer P. Vogels v, tel. (088) 3690351;
 • Domino’s Pizza Netherlands B.V.: mw. E. Vermeulen t, tel. (088) 3690346;
 • Rhenus Contract Logistics Eindhoven BV: de heer H. Verhoeven, tel. (088) 3690278.

 


Evenementen

Evenementenvergunning voor het Bierfest van café Het Raadhuis

Op 1 oktober 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het Bierfest van café Het Raadhuis.

Het evenement vindt plaats in het weekend van 12, 13 en 14 oktober 2018. Het evenement vindt deels buiten plaats voor het café. Vanaf 24.00 uur wordt het evenement op vrijdag en zaterdag binnen gehouden. Begintijd 19:30 uur en eindtijd 02.30 uur. Op zondag eindigt het op 01:00 uur.

De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 lid 1 van de Zondagswet.

 

Ontheffing Drank- en Horecawet Bierfest Café Het Raadhuis

Op 1 oktober 2018 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het Bierfest van Café Het Raadhuis.

Dit betekent dat tijdens het Bierfest zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag worden op het gedeelte van het evenemententerrein wat buiten het terras valt.

Het Bierfest wordt gehouden in het weekend van 12,13 en 14 oktober 2018.

 

Evenementenvergunning voor de Boerenbruiloft 2019

Op 1 oktober 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de Boerenbruiloft.

Het evenement, georganiseerd door het Boerenbruiloft comité, vindt plaats op dinsdag 5 maart 2019 van 9.00 uur tot 21.00 uur. Het evenement vindt plaats in café De Bongerd, Astroidenlaan 2a en voor een deel op het Pieter Brueghelplein.

 

Evenementenvergunning voor de “Intocht Sint Nicolaas”

Op 4 oktober 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het evenement “Intocht Sint Nicolaas”.

Het evenement, georganiseerd door het Sint Nicolaas Comité, vindt plaats op zondag 18 november 2018 vanaf13.00 uur tot 16.30 uur.

De start van de intocht is vanaf de kade Kanaaldijk Zuid nabij de brug. Na een tocht via de Kanaalstraat, Nieuwstraat, Brink (Zonhove-terrein), Antoon van de Venstraat en de Nieuwstraat vindt het evenement verder plaats op het Raadhuisplein en het bordes van het gemeentehuis.

De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 lid 1van de Zondagswet.

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen voor het evenement “Intocht Sint Nicolaas”

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 oktober 2018 besloten tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. “de Intocht Sint Nicolaas” die wordt gehouden op zondag 18 november 2018 tussen 13.15 uur tot 16.30 uur.

De volgende tijdelijke verkeersmaatregelen zijn genomen:

Het geheel of gedeeltelijk afsluiten van de onderstaande wegen.

 • Ekkersrijt 3000, Kanaalstraat, Nieuwstraat, Brink, Antoon van de Venstraat, Airbornestraat en Raadhuisplein;
 • Na aankomst van Sint Nicolaas bij het gemeentehuis worden de wegafzettingen weer opgeheven met uitzondering van die bij het Raadhuisplein (hoek Airbornestraat/Heistraat, Raadhuisplein/Nieuwstraat en Raadhuisplein/Taylorstraat);

 

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met deze besluiten kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester(evenementenvergunning en ontheffing Drank- en Horecawet) of burgemeester en wethouders (verkeersmaatregelen), Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud.

Post article

Post article