Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 44 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 44 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
2 november 201720.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal
9 november 201719.30 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Begroting 2018

Vrijdag 20 oktober is de ontwerpbegroting 2018-2021 aan de gemeenteraad en de pers gepresenteerd. In de begroting presenteert het college de plannen voor volgend jaar.

De begroting 2018 is op de homepage van de website van de gemeente te raadplegen. Daar vindt u ook een samenvatting van de plannen voor 2018 in de vorm van een internetfilmpje. De meerjarenbegroting 2018-2021 wordt op 9 november door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Gemeenteraadsvergaderingen

Deze en komende week zijn er vergaderingen van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Datum en tijdstip:

 • donderdag 2 november 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Bestuurlijke Toekomst – besluitvorming
 • Hemelwatervisie & waterstructuurkaart (klimaatbestendig Son en Breugel)
 • Mogelijke motie DorpsVISIE over sloop kerkgebouw

Datum en tijdstip:

 • donderdag 9 november 2017, 19.30 uur
 • Let op: afwijkende aanvangstijd

Agenda:

 • Meerjarenbegroting 2018 – 2021
 • Vaststellen belastingverordeningen 2018

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Impressie van Breugel Bruist

Het plangebied Breugel Bruist is vertaald naar een impressie van een vlekkenplan waarin alle bestaande en nieuwe functies een plek krijgen. In de tekening is te zien dat het plangebied relatief klein is, en er wel vele functies zijn waarmee rekening moet worden gehouden. Met het uitgangspunt dat alle bestaande functies voor het plangebied behouden moeten blijven en er ook functies als wonen moeten worden toegevoegd is er een complexe ruimtelijke puzzel ontstaan. Dit vlekkenplan vormt de basis voor het uitvoeringsprogramma.

Puzzelstukken

Het vlekkenplan is opgebouwd uit een groot aantal puzzelstukken. Deze zijn enerzijds functioneel van aard: parkeerbehoefte, ligging buitenruimte ten opzichte van school voor buitenspeelruimte, het bieden van ruimte voor evenementen, zonligging van terras, ligging horeca en directe verbondenheid sportvoorziening etc. Anderzijds zijn de puzzelstukken bepaald door meer rekenkundige zaken (benodigde m2). Alle functies vragen op basis van de vastgestelde kaders om een aantal m2. Zo ontstaat een model dat de doelstellingen van Breugel Bruist faciliteert.

Tegelijkertijd is de opzet zo dat ook komende, nu nog niet duidelijke uitgekristalliseerde ontwikkelingen en keuzes straks op de juiste plek en binnen de juiste context alsnog mogelijk gemaakt kunnen worden. De vragen en aanmerkingen van inwoners worden ook nu al door de projectgroep meegenomen in de afwegingen. Voor contact: breugelbruist@sonenbreugel.nl of meer informatie www.sonenbreugel.nl.

Fasering

Het voorstel maakt onder andere door het wisselen van posities van functies (Bongerd en school) dat een slimme fasering mogelijk is: starten met de bouw van de school, sloop van de Regenboog, bouw van de sportvoorziening, sloop van De Bongerd en vervolgens de herinrichting van het gebied.

 

Politieaangifte in gemeentehuis blijft mogelijk

Door de sloop van de vleugel van het gemeentehuis aan de Airbornstraat komt de politiepost aldaar te vervallen. Het is nog niet duidelijk waar de politie haar nieuwe politiepost in Son en Breugel zal inrichten. Voorlopig blijft het mogelijk om, zoals voorheen, op afspraak politieaangifte te doen in het gemeentehuis in een aparte ruimte naast de receptie.

 

Gladheidbestrijding 2017 – 2018

Om de veiligheid van weggebruikers zoveel mogelijk te waarborgen en belemmeringen van verkeersstromen te beperken, treed het gladheidsprogramma jaarlijks op 1 november in werking en loopt door tot 1 april.
Het gladheidbestrijdingsprogramma van de gemeente Son en Breugel kent 4 routes met een totale lengte van ongeveer 125 km waarvan 22 km fietsroute. Gemiddeld duurt een strooiactie 2 1⁄2 uur. Het streven is, om vóór de ochtendspits klaar te zijn met strooien en het eventueel sneeuwvrij maken van de routes.

Omdat de strooiroutes niet eindigen bij de gemeentegrens zijn deze afgestemd met de beheerders van aanliggende wegen (Rijkswaterstaat, gemeenten Sint Oedenrode, Eindhoven, Nuenen en Best). Gladheidbestrijding is teamwerk. Behalve goede strooimiddelen zijn duidelijke afspraken en goede communicatie tussen de betrokken partijen van groot belang.

Prioriteit gladheidbestrijding

 • Gebiedsontsluitingswegen inclusief een aantal wegen die nodig zijn voor de opzet van een efficiënte routing en die daardoor ook van belang zijn voor de gebiedsontsluiting;
 • wegen die worden gebruikt door het openbaar vervoer;
 • alle doorgaande fiets- en wandelpaden, exclusief de toeristische routes en rijwielpaden
  gelegen in de plantsoenen voor zover deze niet van belang zijn voor het doorgaande fietsverkeer.

Lokale omstandigheden

Met de brandweer is afgesproken dat de kazerne altijd goed bereikbaar blijft. Ook worden de toegangswegen bij kerken, Berkenstaete, ouderen woningen in de Sint Genovevastraat en de scholen sneeuwvrij gemaakt. Op bedrijventerrein Ekkersrijt zorgen de bedrijven zelf voor de bestrijding van gladheid op eigen terrein.

Winters weer levert niet alleen mooie taferelen op. Het kan ook voor vervelende gladheid zorgen. Tijdens winterse omstandigheden gaan gemeenten, Rijkswaterstaat en provincie gezamenlijk de strijd aan tegen gladheid. Ondanks de inspanningen is gladheid niet helemaal te voorkomen. Blijf daarom ook zelf altijd alert tijdens winters weer. Let op actuele berichtgeving en pas uw weggedrag en/of de route aan.
Meer informatie over de gladheidbestrijding kunt u vinden op de website van de gemeente Son en Breugel www.sonenbreugel.nl. Ook de strooiroutes zijn op de site te zien.

 

Blauwe Parkeerzone ook op zaterdagen

Vanaf 1 oktober 2017 is de blauwe zone in het centrum ook op zaterdag van kracht. Dit betekent dat u op zaterdagen in de blauwe zone, net als op doordeweekse dagen, tussen 9 en 18 uur maximaal 2 uur mag parkeren en verplicht bent de parkeerschijf te gebruiken. Met deze maatregel wordt beoogd dat de parkeergelegenheid nabij de winkels maximaal gebruikt wordt door klanten van de winkels in het centrum. Langparkeerders parkeren buiten de blauwe zone. Voor ontheffingshouders verandert er niets, de ontheffing is ook op zaterdag van kracht.

 

Beperking verstrekking persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP)

Wat is de BRP?

De BRP is de Basisregistratie personen en is de huidige vorm van de bevolkingsadministratie. De persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland staan in de BRP geregistreerd. Het bijhouden van de BRP is een taak van de gemeenten en is geregeld in de Wet BRP. De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is ook geregeld in de Wet BRP. De gegevens in de BRP worden gebruikt door overheidsinstanties en een aantal aangewezen derden.

Wie maken er gebruik van de gegevens in de BRP?

 • Overheidsorganen

Allereerst maken allerlei gemeentelijke organisaties gebruik van de persoonsgegevens in de BRP. Maar ook andere overheidsinstanties ontvangen deze gegevens. Voorbeelden zijn: de Belastingdienst (belastingheffing en toeslagen), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (kenteken en rijbewijsregistratie), de Sociale Verzekeringsbank (AOW, kinderbijslag), het ministerie van Justitie (strafrecht) en notarissen (erfrecht). Deze wettelijk voorgeschreven verstrekking kunt u niet voorkomen.

 • Derden

Derden zijn alle andere instellingen of personen.

 1. De door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen derden:
  Alleen voor de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) is geheimhouding mogelijk.
 2. De door de gemeente aangewezen derden:
  Indien u heeft verzocht om geheimhouding van uw gegevens dan mag de gemeente geen verstrekking doen aan de derden die zij zelf heeft aangewezen.
 3. De verstrekking aan derden vanwege wettelijke bepalingen:
  Soms bepaalt de wet dat verstrekking aan een derde toch moet worden gedaan. Een veel voorkomend voorbeeld is een verzoek van een advocaat om gegevens die nodig zijn in verband met een gerechtelijke procedure.
 4. Particuliere of commerciële verzoeken:
  Wanneer de gemeente een verzoek van een particulier of een commerciële instelling ontvangt om gegevens over u te verstrekken dan kan dat alleen met uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Verstrekkingsbeperking (geheimhouding persoonsgegevens)

U heeft op grond van artikel 3.21 Wet BRP recht op geheimhouding van uw persoonsgegevens. De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. Maar niet in alle gevallen is geheimhouding mogelijk. Meer informatie kunt u lezen op onze website www.sonenbreugel.nl. Daar kunt u ook via een formulier het verzoek om verstrekkingsbeperking downloaden. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Via www.mijnoverheid.nl kunt u zien hoe u bij de gemeente geregistreerd staat.

Is het voor u lastig om de verstrekkingsbeperking digitaal aan te vragen, dan kunt u ook naar het gemeentehuis komen. Maak hiervoor een afspraak met het cluster KCC. Aan het aanvragen van geheimhouding zijn geen kosten verbonden.

 

Blauwe parkeerzone op zaterdag

Afgelopen zaterdag hebben onze boa’s opnieuw bijna 70 waarschuwingen uitgedeeld aan parkeerders die op in de blauwe zone parkeerden en de parkeerschijf niet gebruiken ondanks de aangepaste informatieborden. Vanaf 1 oktober is de blauwe parkeerzone uitgebreid na maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.

 

Start sociale vervoersservice AutoMaatje

Donderdag 2 november aanstaande om 14.30 uur is de feestelijke start van de Son en Breugelse sociale vervoersservice ANWB AutoMaatje met een eerste rit vanaf het gemeentehuis. Het Son en Breugelse AutoMaatje is een initiatief van Son en Breugel Verbindt
Automaatje is een vervoerservice voor en door eigen inwoners. Vrijwilligers uit de gemeente rijden tegen kleine onkostenvergoeding in hun eigen auto inwoners die minder mobiel zijn van en naar hun bestemming.

Bent u zelf minder mobiel en voor uw vervoer afhankelijk van anderen? En moet u daardoor teveel thuisblijven? Met ANWB AutoMaatje komt u weer onder de mensen. Wilt u een rit maken? Vraag die dan minimaal 2 werkdagen van tevoren aan.

Meer informatie of meedoen als vrijwillige chauffeur? Bel: 0499 – 209 609 (maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:00 uur) Mail: automaatje@sonenbreugelverbindt.nl of kijk www.sonenbreugelverbindt.nl.

 


Duurzaamheid

Om wateroverlast door klimaatverandering te voorkomen wordt op een aantal locaties in het dorp het riool verzwaard. Op deze locaties maken we een kwaliteitsslag waarbij het gemengd riool wordt omgebouwd naar een gescheiden afvoersysteem voor regenwater en afvalwater. Regenwater gaat naar het oppervlaktewater, afvalwater wordt afgevoerd naar de waterzuivering.

Doe mee en ontvang subsidie

Koppel ook uw regenpijp af van het riool en vang het regenwater op in een regenton of gebruik het in uw tuin. Dat is een stuk duurzamer, beter voor uw tuin en gunstig voor uw portemonnee. Als gemeente belonen we huiseigenaren zelfs met een financiële bijdrage. Kortom win-win, waar wacht u nog op

Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Son en Breugel: wat we doen is groen’ pagina op onze website.

 

Natuurwerkdag Oud Meer; leef je uit op 4 november

Aan de slag op de heide

Op zaterdag 4 november wordt bij natuurgebied Oud Meer van 10.00-15.00 uur weer de Natuurwerkdag georganiseerd. Dit jaar gaan we aan de slag op de heide. We gaan onder leiding van de boswachter van Staatsbosbeheer heide gebonden planten en dieren een handje helpen door het wegzagen van dennen en berken. Voor kinderen is er vanaf 11.30 uur een heidewandeling, waarbij dieren en planten van de heide worden bekeken. Jong en oud is van harte welkom om de handen uit de mouwen te steken.

Meedoen en aanmelden

Volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar zijn -onder begeleiding- welkom om aan de slag te gaan. Kun je niet de hele dag? Een paar uur helpen is al super. In de pauzes wordt voor koffie, thee en soep gezorgd. Neem wel zelf je eigen lunchpakket mee. Kinderen ontvangen een versnapering.
Aanmelden kan via www.natuurwerkdag.nl locatie ‘Oud Meer’. Deelname is gratis. Parkeren is mogelijk aan de parkeerplaats aan het Dutmellapad, aan de Bestseweg tussen Son en Best. De Natuurwerkdag in Son wordt georganiseerd door Staatsbosbeheer, IVN Son en Breugel en Scouting Dutmella.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 6 t/m 9 november 2017

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 21 oktober 2017 Talmastraat 17, 5694 CV – oprichten erker (BOUWEN)
 • 24 oktober 2017 Krophollerstraat 1, 5691 DX – plaatsen hekwerk (BOUWEN)
 • 25 oktober 2017 Van Gentlaan 12, 5694 SC – gevelaanpassing t.b.v. geneesmiddelenautomaat (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 24 oktober 2017 Van den Elsenstraat 46, 5694 NH – verbouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 25 oktober 2017 Van Goghstraat 1, 5691 DJ – realiseren van een hekwerk (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

 

Geaccepteerde sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

 • 20 oktober 2017 Varenlaan 7, 5691 WB – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Geaccepteerde gebruiksmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmelding:

 • 24 oktober 2017 Science Park Eindhoven 5708, 5692 ER – brandveilig gebruiken bedrijfsgebouw (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding is ontvangen van:

 • Alligator Plastics Industry BV, voor het uitbreiden van de opslag- en kantoorruimte, gelegen aan Ekkersrijt 7602, 5692 HP

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Tegen een melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De melding kunt inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Dienstverlening Publiek. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met mevrouw C. Barendsen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690697.

 

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding is ontvangen van:

 • Boomkwekerij Van den Oever VOF, voor het inrichten van containervelden met bijbehorende waterbassins, gelegen aan Olen 5a / Lieshoutseweg ongenummerd, 5694 NP

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Tegen een melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De melding kunt inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Dienstverlening Publiek. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer H. Roeleven van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690697.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play