Search
Close this search box.

Gemeentepagina – week 46 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 46 2018.

Agenda

Datum Aanvang Onderwerp Voor wie Waar
14 nov 09.00 uur Spreekuur Hans Gaillard Openbaar Gemeentehuis
16 nov Vervalt Spreekuur John Frenken
18 nov 15.00 uur Ontvangst St. Nicolaas Openbaar Bordes gemeentehuis

Mededelingen en berichten

Wekelijks open spreekuur Hans Gaillard en John Frenken

Burgemeester Hans Gaillard en wethouder John Frenken houden wekelijks een open spreekuur voor alle inwoners van Son en Breugel.

Wat kunt u verwachten?

Iedere woensdag van 09.00 tot 10.00 uur kunt u een persoonlijk gesprek hebben met Hans Gaillard en iedere vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur kunt u een persoonlijk gesprek hebben met John Frenken.
Het spreekuur vindt plaats in het gemeentehuis. Per gesprek wordt maximaal 10 minuten uitgetrokken. In zo’n gesprek kunt u vragen, wensen, opvattingen, ideeën en opmerkingen over gemeentelijk beleid of de gemeentelijke organisatie voorleggen. Het spreekuur geeft u de kans om kort met het college van gedachten te wisselen.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via (0499) 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren wij uw naam, adres en telefoonnummer en maken we in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een andere wethouder spreken?

Wilt u een andere wethouder spreken? Dan kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via (0499) 491 405 of via bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. De bestuurssecretaresses bespreken dan met u de mogelijkheden voor een gesprek met een wethouder of een medewerker van de gemeente.

 

Geen spreekuur John Frenken op 16 november

Op vrijdag 16 november vervalt het spreekuur bij wethouder John Frenken. Een afspraak voor de week erna kunt u maken via 0499 – 491405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

 

Besluitenlijst raadsvergadering 8 november 2018

De besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november 2018 is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen.

Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Zondag 18 november Intocht Sint Nicolaas

Op zondag 18 november a.s. komt Sint Nicolaas aan in Son en Breugel. We verwachten dat Sint Nicolaas rond 14:00 uur aan wal komt op de Kanaaldijk-Zuid vlak bij de brug. Vervolgens maakt hij een tocht vanaf de Kanaaldijk Zuid, via de Nieuwstraat, het Zonhove-terrein (voor de brug over de Groote Beek), de Antoon van de Venstraat en de Nieuwstraat naar het Raadhuisplein. Sint Nicolaas wordt rond 15.00 uur ontvangen op het bordes van het gemeentehuis.

Verkeersmaatregelen

De volgende straten worden op zondag 18 november 2018 tussen 13.15 uur tot 16.30 uur geheel of gedeeltelijk afgezet: Ekkersrijt 3000, Kanaalstraat, Nieuwstraat, Brink, Antoon van de Venstraat, Airbornestraat en Raadhuisplein. Na aankomst van Sint Nicolaas bij het gemeentehuis kunnen de wegafzettingen worden opgeheven met uitzondering van die bij het Raadhuisplein (hoek Airbornestraat/Heistraat, Raadhuisplein/Nieuwstraat en Raadhuisplein/Taylorstraat);

 


Afvalverwerking

 Ophaalschema 19 november t/m 23 november 2018

Komende week wordt uw PMD en GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 06 november 2018 Wezellaan 2, 5691 EX – verbouwen/uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 07 november 2018 De Kuilen 3a, 5694 NM – aanbouw mantelzorgwoning (BOUWEN)
 • 07 november 2018 Sonniuswijk 30, 5691 PE – aanpassing voorgevel (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken op:

 • 01 november 2018 Watermanlaan 14, 5694 LH – slopen garage/schuur (SLOPEN)

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 05 november 2018 Libellenlaan 25, 5692 WB – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 06 november 2018 Willemstraat 23, 5691 TR – plaatsen dakopbouw (BOUWEN)
 • 07 november 2018 Panterlaan 5, 5691 GD – kappen van 8 bomen, 7 berken en 1 lariks (KAPPEN)
 • 07 november 2018 Bomenrij langs parkeerstrook Wilhelminalaan 4a, 5691 AZ – kappen van 1 inlandse eik in de bomenrij (KAPPEN)
 • 07 november 2018 Kappen van meerdere bomen onder hoogspanningslijnen bosgebied nabij Besteweg (KAPPEN)
 • 07 november 2018 Rondom op perceel Wagenaarlaan 7, 5691 GP – kappen van 7 bomen (KAPPEN)
 • 07 november 2018 Buntlaan 14, 5691WX – kappen van 1 spar en het candelaberen van 8 sequoia’s (KAPPEN)
 • 09 november 2018 Zijerf perceelgrens Panterlaan 18 5691 GD – kappen van 5 coniferen (KAPPEN)
 • 09 november 2018 Vermeerstraat 11 5691 ED – kappen van 2 grove dennen in achtertuin (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

 • 07 november 2018 Sonniuswijk 47, 5691 PD – slopen 2 stallen (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

 • 07 november 2018 Ockhuizenweg 7, 5691 PJ – asbestsanering (SLOPEN)
 • 07 november 2018 Panterlaan 5, 5691 GD – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Ingekomen gebruiksmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande gebruiksmelding ontvangen:

 • 06 november 2018 Wezellaan 2, 5691 EX – gedeeltelijk slopen woonhuis (SLOPEN)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 


Evenementen

Evenementenvergunning voor Santa Run

Op 7 november 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het evenement Santa Run.

Het evenement, georganiseerd door Lady Circle, vindt plaats op zondag 16 december 2018 tussen 14:00 en 18:00 uur. De daadwerkelijke starttijd van de Santa Run is 16:00uur.

De start en de finish vinden beide plaats op de Markt. De route wordt 2x gelopen door de deelnemers. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 en lid 1van de Zondagswet.

Tijdelijke verkeersmaatregelen evenement Santa Run

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 november 2018 besloten tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de Santa Run die wordt gehouden op zondag 16 december 2018.

Voor een goed en veilig verloop zijn de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen genomen:

 • De Markt, de Torenstraat en de Dommelstraat tot aan de Wilhelminalaan, worden tijdelijk afgesloten van 15.30 uur tot 16.30 uur;
 • De oversteken, Dommelstraat – Wilhelminalaan, Hendrik Veenemanstraat nabij Ovatonde, Vijverlaan – Europalaan en Europalaan – Boslaan die in de route zitten worden tijdens de Santa Run kort afgesloten met een afzethek en met aanwezigheid van verkeersregelaars.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen 6 weken hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester (evenement) of het college van burgemeester en wethouders (verkeersmaatregelen), Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl .

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud.