Search
Close this search box.

Gemeentepagina – week 47 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 47 2018.

Agenda

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
23 novVervaltSpreekuur John Frenken
26 nov20.00 uurCommissie grondgebiedzakenOpenbaarRaadzaal
27 nov20.00 uurCommissie burgerzakenOpenbaarRaadzaal
28 novVervaltSpreekuur Hans Gaillard
28 nov20.00 uurCommissie algemene zakenOpenbaarRaadzaal
03 dec20.00 uurVervolg commissie grondgebiedzakenOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Geen spreekuur op 23 november en op 28 november

Op vrijdag 23 november vervalt het spreekuur bij wethouder John Frenken en op woensdag 28 november vervalt het spreekuur van burgemeester Hans Gaillard. Een afspraak voor de week erna kunt u maken via 0499 – 491405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

 

Commissie vergaderingen

Volgende week zijn er drie commissievergaderingen in het gemeentehuis. De vergaderingen beginnen met spreekmogelijkheden voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan.

Commissie Grondgebiedzaken

Deze vergadering wordt in verband met de omvangrijke agenda in 2 delen verdeeld en wordt voortgezet op een andere dag.

Data en tijdstip

 • maandag 26 november 2018, 20.00 uur
 • maandag 3 december 2018, 20.00 uur

Agenda: Maandag 26 november 2018

 • Krediet Slowlane 2e deel en “inprikker Eindhovenseweg”
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied; herziening 2017”
 • Vaststelling bestemmingsplan ‘’buitengebied, Keske ong.”
 • Voortgangsrapportage en mandaat Sonniuspark
 • Aankoop tijdelijke huisvesting bibliotheek

Agenda: Maandag 3 december 2018

 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Son Midden; H. Veenemanstraat  48
 • Uitgangspunten beheer Bosgebieden
 • Memo implementatie ecologisch bermbeheer
 • Bestuurlijke planning, 4e kwartaal 2018 / 1e kwartaal 2019
 • Evaluatie straatjuwelen oost-west route
 • Eindhoven Airport

Commissie Burgerzaken

 • Datum en tijdstip: dinsdag 27 november 2018, 20.00 uur

Agenda: 

 • Strategische sessie “Breugel hoe nu verder” (met presentatie – in aanwezigheid commissie Grondgebiedzaken)
 • Subsidie zwembad
 • Bestuurlijke planning, 4e kwartaal 2018 / 1e  kwartaal 2019

Commissie Algemene Zaken

 • Datum en tijdstip: woensdag 28 november 2018, 20.00 uur

Agenda:

 • Tweede bestuursrapportage 2018
 • Budgetoverheveling ten behoeve van onderzoek verkeerscirculatie Meubelboulevard
 • Accountantscontrole 2018
 • Nota integrale veiligheid gemeente Son en Breugel 2019 – 2022
 • Uitvoeringsprogramma veiligheid 2019
 • Bestuurlijke planning 4e kwartaal 2018 / 1e kwartaal 2019

Openbare vergaderingen

De commissievergaderingen zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Meer bloemen en bijen in de gemeentelijke bermen

Wij kiezen ervoor om de gemeentelijke bermen in de toekomst ecologisch te beheren. Door ecologisch bermbeheer toe te passen krijgen de aanwezige gewassen kans om zich verder te ontplooien. Dit vergroot de rijkdom en biodiversiteit in de bermen en daarmee de aanwezige flora en fauna. Op 3 december a.s. bespreekt de commissie Grondgebiedzaken een voorstel hierover.

Meerdere beheersvormen

Binnen de gemeente ligt ruim voor 320.000 m2 aan bermen. In het huidig beheer worden meerdere beheersvormen uitgevoerd. Dit varieert van ecologisch bermbeheer tot het klepelen. Met een klepelmaaier blijft het maaisel liggen, waardoor de voedingsstoffen weer opgenomen worden in de bodem. Dit leidt tot verrijking van de bodem en een eentonige begroeiing.

Een andere manier is om op bepaalde tijden in het jaar te maaien én het maaisel op te ruimen. Hiermee wordt een schrale bodem gecreëerd wat de soortenrijkdom bevordert en meerdere insecten en vlinders aantrekt. De berm krijgt hierdoor echter een wat ruiger uiterlijk wat door passanten niet altijd als positief ervaren wordt.

Fleuriger en meer fauna

Door de bermen ecologisch te beheren gaan er meer bloeiende planten groeien in de bermen. Verspreid over het dorp zijn een aantal proefstukken ingericht waar IVN een aantal plantensoorten inventariseert. Samen met IVN en de bijenvereniging wordt dit geëvalueerd en uitgewerkt naar een beheerplan met locaties en diverse speciale zaadmengsels. Dit zal voor een fleurig resultaat zorgen en komt ten goede aan de groenbeleving. Ook geeft het een positief effect op de aanwezigheid van o.a. vlinders en bijen.

Na het maaiseizoen in juni 2019 wordt een start gemaakt met het inzaaien van de geselecteerde zaadmengsels.

 

Schilderen van lantaarnpalen in wijk ’t Zand

De komende drie weken worden de lichtmasten in de wijk ’t Zand geschilderd. Vanaf deze week (19 t/m 23 november) voert de firma CSB uit Elshout het onderhoud aan de lichtmasten uit. De werkzaamheden nemen in totaal ongeveer 3 werkweken in beslag. We gaan ervan uit dat de schilderwerkzaamheden geen overlast voor de omgeving opleveren.

Afhankelijk van de weersomstandigheden

De weersomstandigheden moeten dit uiteraard wel toelaten. Het moet in ieder geval droog zijn en het mag overdag niet vriezen. De firma Nobralux uit Boxtel houdt namens de gemeente toezicht op de werkzaamheden.

Welke straten?

De lichtmasten in de volgende straten komen aan de beurt: Argusvlinderlaan, Citroenvlinderlaan, Dagpauwooglaan, Distelvlinderlaan, Heivlinderlaan, Houtens, Keizermantellaan, Kolibrievlinderlaan, Koolwitjelaan, Maanvlinderlaan, Oranjetip, Parelmoervlinderlaan, Satijnvlinderlaan, Spanvlinderlaan, Tijmblauwtjelaan, Vlinderlaan, Vuurvlinderlaan en Zandoogjelaan.

 

Nieuw vrijliggend fietspad

We starten in 2019 met de aanleg van een vrijliggende fietsverbinding langs de Eindhovenseweg. Het gaat om de ombuiging van de westelijke ventweg van de Eindhovenseweg tot een vrijliggend, modern en goed verlicht fietspad. Het fietspad wordt een zogenaamde ‘inprikker’ van het regionale fietspadennetwerk Slowlane.

We willen graag snel beginnen aan deze moderne en veilige fietsverbinding, omdat het dé verkeersader is voor fietsende kinderen en jongeren van en naar de middelbare school in Eindhoven.

Het fietspad Eindhovenseweg wordt zowel aan de Son en Breugelse als de Eindhovense kant vorm gegeven. Aan de Eindhovense kant komt er vanwege bereikbaarheid van aanliggende woningen een fietsstraat.

Voor het realiseren van dit fietspad hebben de gemeente Eindhoven en de gemeente Son en Breugel gezamenlijk rijkssubsidie toegewezen gekregen. De planning wordt vanzelfsprekend in overleg tussen deze gemeenten afgestemd.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 19 november t/m 23 november 2018

Komende week wordt uw PMD en GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT wordt in de winter tweewekelijks opgehaald

Ieder jaar in de winterperiode (3 december 2018 t/m maart 2019) schakelen we met GFT (groene bak) over naar tweewekelijks ophalen. In de winter is er immers minder groente-, fruit- en tuinafval. Daardoor is tweewekelijkse ophalen voldoende.
De exacte ophaaldagen vindt u in De Afvalapp.

WeekDatumsGFT
4826 t/m 30 november 2018Wel
493 t/m 7 december 2018Niet
5010 t/m 14 december 2018Wel
5117 t/m 21 december 2018Niet
5224 t/m 28 december 2018*Wel
131 december 2018 t/m 4 januari 2019Niet
27 t/m 11 januari 2019Wel
314 t/m 18 januari 2019Niet
421 t/m 25 januari 2019Wel
528 januari t/m 1 februari 2019Niet
64 t/m 8 februari 2019Wel
711 t/m 15 februari 2019Niet
818 t/m 22 februari 2019Wel
925 februari t/m 1 maart 2019Niet
104 t/m 8 maart 2019Wel
11Vanaf 10 maart 2019 GFT wekelijksWel

* Inhalen van de feestdagen

 • Dinsdag 25 december 1e Kerstdag, GFT en PMD worden ingehaald zaterdag 22 december
 • Woensdag 26 december 2e Kerstdag, GFT wordt ingehaald op zaterdag 29 december
 • Dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaar, PMD wordt ingehaald op zaterdag 5 januari 2019

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

 • 15 november 2018 Rooijseweg 61, 5691 PA – vernieuwen bijgebouw en herbouwen bedrijfsruimte (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

 • 12 november 2018 Science Park Eindhoven 5129, 5692 ED – het plaatsen van 3 lichtreclame-uitingen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

 • 11 november 2018 Blekerstraat 1, 5694 AM – asbestsanering (SLOPEN)
 • 12 november 2018 Olen 1, 5694 NP – asbestsanering (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

 • 13 november 2018 Sonniuswijk 47, 5691 PD – slopen 2 stallen (SLOPEN)
 • 14 november 2018 Olen 1, 5694 NP – asbestsanering  (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Bekendmaking Maatwerkvoorschriften Rhenus

Burgemeester en wethouders maken gelet op artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, bekend dat maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld en gelet op artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit juncto artikel 8.40a van de Wet milieubeheer dat een besluit van gelijkwaardigheid van andere maatregelen is genomen ten aanzien van:

 • Rhenus Contract Logistics B.V., Ekkersrijt 2060a, 5692 BA te Son en Breugel, het betreft een opslag- en distributiebedrijf.

De maatwerkvoorschriften gaat over een nadere invulling of aanvulling van de voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer in het belang van de bescherming van het milieu en hebben betrekking op de opslag van gevaarlijke stoffen.

De beschikking waarbij de maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage bij de afdeling Dienstverlening. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer H. Verhoeven, 088-3690278.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit. Uw gemotiveerde bezwaarschrift dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, postbus 8, 5690 AA  Son en Breugel.

Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt het in werking treden van de beschikking niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek dient u te richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het verzoek dient vergezeld te gaan met een afschrift van het bezwaarschrift. De beschikking treedt niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

 

Aanpassing ruimtelijk kwaliteitsbeleid

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad op 1 november 2018 besloten heeft om het ruimtelijk kwaliteitsbeleid, dat is opgenomen in de nota “Mooi Son en Breugel, samen doen!” aan te passen. Het gaat om twee belangrijke aanpassingen.

Verruimde regel voor vergunningplichtige dakkapellen en kozijnindelingen

Er is een nieuwe verruimde regel voor vergunningplichtige dakkapellen en kozijnindelingen opgenomen. De uiterlijke verschijningsvorm van een nieuw te plaatsen vergunningplichtige dakkapel of raamkozijn hoeft voortaan niet meer per sé overeen te komen met in de directe omgeving gelegen dakkapellen en kozijnindelingen. Afwijken is dus mogelijk.

Beperkende regel voor vergunningplichtige erfafscheidingen

Daarnaast is een nieuwe beperkende regel voor vergunningplichtige erfafscheidingen opgenomen. De gemeente wil dat voortaan dergelijke erfafscheidingen als een “blijvend groen (gazen-) hekwerk” worden uitgevoerd. Dit ter uitvoering van de Duurzaamheidsagenda. Deze aanpassing ligt in lijn met het beleid rondom reststroken. Voor het plaatsen van een vergunningvrije erfafscheiding geldt deze verplichting echter niet.

Het besluit ligt vanaf 21 november 2018 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening. Op www.sonenbreugel.nl is het beleid en een nadere toelichting met tekening opgenomen.

Tegen het raadsbesluit is geen beroep mogelijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij Henk van der Wal, telefoonnummer 0499-491491 of h.vanderwal@sonenbreugel.nl.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud.