Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 48 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 48 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
29 november9.00-10.00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
29 november17.00-18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
4 december20.00 uurExtra commissie GrondgebiedzakenOpenbaarRaadzaal
7 december15.00 uurAfscheidsreceptie ExpositiecommissieOpenbaarHal
11 december19.00-21.00 uurInloopavond N620OpenbaarCafé Dokus, Sonseweg 14 Best

Mededelingen en berichten

Besluitenlijst raadsvergadering 23 november 2017

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen. Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 0499-491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Commissievergaderingen

Volgende week is de voortzetting van de commissie Grondgebiedzaken van 27 november jl.

Voortzetting commissie Grondgebiedzaken

Datum en tijdstip:

 • maandag 4 december 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Quickscan Parkeren Rabobank
 • Grondexploitatie Centrum Son
 • Coördinatiebesluit realisatie nieuw kerkgebouw aan het Kerkplein
 • Intergrale Strategie Ruimte Metropoolregio Eindhoven; vaststelling
 • Visie Sciencepark

Openbare vergaderingen

De commissievergaderinge is openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Personele wijzigingen in college en gemeenteraad

Eef van Turnhout benoemd tot wethouder

In verband met het vertrek van Robert Visser heeft de gemeenteraad in haar vergadering op 23 november jl. Eef van Turnhout benoemd als nieuwe wethouder. Eef van Turnhout had al zitting in de gemeenteraad namens Dorpsbelang.

Jan-Frans Brouwers nieuw gemeenteraadslid

In verband met de benoeming van Eef van Turnhout als wethouder is de heer Jan-Frans Brouwers beëdigd als raadslid. De heer Brouwers woont aan de Drentelaan 1, 5691 KS te Son en Breugel, tel. 06-30857052
emailadres: janfransbrouwers@gmail.com.

 

Seniorenvoorlichters LEVgroep op bezoek bij 75-plussers in Son en Breugel

Het project “Informerend huisbezoek” is weer van start gegaan. De senioren die het afgelopen jaar 75 jaar zijn geworden, hebben een schriftelijke uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Zij krijgen de komende tijd de mogelijkheid een gesprek te hebben met een seniorenvoorlichter van de LEVgroep Son en Breugel. Binnen de LEVgroep zijn op dit moment 8 seniorenvoorlichters actief die de senioren bezoeken.

Informeren over voorzieningen en activiteiten

Het doel van het informerend huisbezoek is om senioren uit Son en Breugel te informeren over voorzieningen en activiteiten die voor hen van belang kunnen zijn. Hiermee wordt bevorderd dat zij, ook wanneer zij ouder worden, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Tijdens een huisbezoek wordt informatie gegeven over voorzieningen die voor nu en in de komende jaren van belang kunnen zijn. Hierbij kunt u denken aan het gebruik van de deeltaxi maar ook moderne voorzieningen komen ter sprake zoals de website www.sonenbreugelverbindt.nl. Verder zullen in dit gesprek de wijzigingen in het zorgstelsel en de eventuele gevolgen aan de orde worden gesteld. Het huisbezoek is uitsluitend bedoeld om te informeren over voorzieningen en activiteiten. Er wordt niet gesproken over de eventuele toewijzing van voorzieningen.

Vertrouwelijk

Senioren die bezocht zijn ervaren het bezoek als zinvol en informatief. De seniorenvoorlichtingers nemen vragen die niet direct beantwoord kunnen worden mee. Deze vragen worden later beantwoord door een medewerker van het CMD. Het spreekt vanzelf dat alles wat in het gesprek besproken wordt vertrouwelijk blijft.

Geen brief gehad

Inwoners die geen brief hebben gehad maar toch graag een huisbezoek willen, kunnen tussen 9.00 en 13.00 uur bellen met het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname) telefoonnummer 0499–491470. U kunt natuurlijk ook bij het CMD binnenlopen met al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het CMD ligt aan de Europalaan 2 en is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur (de balie is open van 9.00 tot 13.00 uur).

 

Boa’s uit Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel samen op pad

Afgelopen dinsdag hebben de Boa’s van Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel voor de eerste keer een gezamenlijke controle dag gehouden in Son en Breugel. De zes Boa’s hebben verschillende aandachtspunten uit het jaarplan onder de loep genomen zoals het toezicht in het buitengebied, toezicht en handhaving van het hondenbeleid en verkeerszaken en kleine ergernissen op grond van de APV gecontroleerd.

Geconstateerde feiten

Er zijn in totaal 39 processen verbaal uitgeschreven: waaronder 14 voor foutief en 7 voor hinderlijk parkeren bij de basisscholen; 7 voor het negeren van de blauwe zone in het centrum en 6 voor het negeren van de geslotenverklaring in de Dommelstraat. Op Ekkersrijt hebben de Boa’s aandacht geschonken aan het vele vrachtverkeer dat gebruik maakt van deze straat. Er zijn klachten over lokaal vrachtverkeer dat lading verliest. Deze verloren ladingen veroorzaken veel schade aan het rioolstelsel op Ekkersrijt. We hebben hier extra aandacht voor tijdens onze controles.

Van elkaar leren

Naast het samen uitvoeren van controles is het leren en coachen van elkaar, verbreding en verdieping en elders ervaring opdoen ook een gezamenlijk doel. Ook in Nuenen en Geldrop- Mierlo zullen in de toekomst deze controledagen worden gehouden.

Onderlinge uitwisseling Boa’s Nuenen en Son

Met ingang van januari 2018 wordt de uitwisseling met Nuenen geïntensiveerd. Onze Boa’s werken 1 dag in de week in Nuenen en vice versa met als doel verbreding, verdieping, elkaar coachen en ervaringen elders opdoen. Ook tijdens deze uitwisseling zal er een structurele aandacht zijn voor de aanpak en werkwijze in de andere gemeente.

 

Ondertekening huurovereenkomst tijdelijke bibliotheek

Op dinsdag 21 november jl. heeft het college van burgemeester en wethouders samen met het bestuur van de Bibliotheek Dommeldal het huurcontract van de tijdelijke huisvesting in het Vestzak ondertekend. De huisvesting van de bibliotheek in de aanbouw aan het Vestzak is een tijdelijke oplossing. Met het bestuur van de bibliotheek zijn afspraken gemaakt over de algemene voorwaarden van deze tijdelijke huisvesting.
Overeengekomen is onder andere om de situatie in het derde kwartaal van 2019 te evalueren en de huurovereenkomst opnieuw te bekijken. Samen met de andere (toekomstige) gebruikers werken we toe naar een gezamenlijke huisvesting in een nieuw te bouwen dorpshuis.

Ondertekening huurovereenkomst tijdelijke bibliotheek

Vanaf 4 december op nieuwe locatie

De huidige locatie van de bibliotheek in de aanbouw van het gemeentehuis wordt binnenkort gesloopt. In verband met de verhuizing naar het Vestzak sluit de bibliotheek op donderdag 29 november de deuren van de Airbornestraat. Vanaf maandag 4 december zijn inwoners van harte welkom in de nieuwe huisvesting van de bibliotheek bij het Vestzak. De avondopenstelling verschuift dan van de vrijdag- naar de maandagavond.

 

Afscheidstentoonstelling van de expositiecommissie

Ruim 33 jaar waren Annelies Schoth en Leo Achterbergh lid van de gemeentelijke expositiecommissie. Voorzitter Ad van Etten doet dat al 25 jaar. Voor kunstenaars uit onze gemeente vormt het gemeentehuis een fraai podium om hun kunstzinnige producten te tonen. Zij zorgden er voor, dat de bezoekers van het gemeentehuis én de er werkende ambtenaren konden genieten van die kunst. In al die jaren is de “galerie gemeentehuis” een begrip geworden. Het hoort er gewoon bij.

Nieuw team

De expositiecommissie selecteert de kunstenaars, adviseert hen en is behulpzaam bij de inrichting van de tentoonstelling. Een stijlvolle opening hoorde daar doorgaans ook bij. Maar de jaren gaan tellen en nu de verbouwing van het gemeentehuis voor de deur staat, vormde dat voor de commissie een goed moment om plaats te maken voor een jongere generatie. Momenteel wordt gewerkt aan de samenstelling van een nieuw team, dat de taken van de “oude” commissie gaat overnemen.

Memorabele werken

Voor de vertrekkende commissie vormde dit een mooie gelegenheid om een afscheidstentoonstelling in te richten. Daarin zijn memorabele werken uit de historie van de commissie te zien. Daarvan maken ook “schatten uit de kelder” van het gemeentehuis deel uit. Zij werden gevonden tijdens het vorig jaar afgeronde kunstinventarisatieproject van de commissie. Tevens zijn werken die de gemeente zelf uit exposities aanschafte, werken rondom de aanleg van de A50 en de jaarlijkse bevrijdingsvieringen te bewonderen.

De afscheidstentoonstelling wordt geopend op donderdag 7 december om 17.00 uur. Uiteraard in de hal van het gemeentehuis. Dan zullen de afscheid nemende leden van de commissie de verhalen die bij de geëxposeerde werken horen, vertellen. U bent daarbij van harte welkom.

 

ToegankelijkheidsPLUIM 2017 Son en Breugel voor HEMA

Op 20 november jl. heeft wethouder Robert Visser samen met leden van het CG-Platform de ToegankelijkheidsPLUIM 2017 uitgereikt aan de HEMA. Na de uitreiking is de sticker van de ToegankelijkheidsPluim 2017 bij de ingang opgeplakt.

Beoordeling

De HEMA is door het CG-Platform getoetst op de gebruikelijke punten voor toegankelijkheid (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid). Daaruit bleek dat de HEMA goed bereikbaar is.

Stimulans

Met het uitreiken van de PLUIM wil het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform een stimulans geven aan de ondernemers die het prima voor elkaar hebben. Het CG-Platform hoopt met deze actie ook andere ondernemers aan te zetten tot het nemen van maatregelen voor mensen met een beperking.

 

Groen dat groen moet blijven

Om Son en Breugel ook in de toekomst een groene gemeente te laten zijn, is onderhoud van het bestaand groen belangrijk. Om nieuw groen te ontwikkelen moeten oude bomen soms plaats maken voor nieuwe. Dat is niet altijd eenvoudig uit te leggen. We zien dat onze inwoners veel belangstelling en beleving hebben bij het groen. Vandaar dat we veel energie steken in communicatie, alvorens tot ingrepen in het groen over te gaan. We willen verwarring voorkomen en helder maken welke groen wordt aangepakt en waarom.

Kwantiteit en kwaliteit

Neem het bosonderhoudsplan in ‘t Harde Ven. In het plan worden 1.350 bomen gedund. Dunnen betekent, dat oude of gevaarlijke bomen plaats te maken voor nieuwe bomen. Er worden 5000 nieuwe bomen geplant, per saldo komen we dus bomen bij. Omdat niet alle nieuwe boompjes tot volledige wasdom komen, worden er vier keer zoveel bomen geplant dan verwijderd.

Een ander doel van groot onderhoud is een kwaliteitsslag, de hoeveelheid inheemse boomsoorten en exoten in balans te brengen. Er wordt rekening gehouden met de ecologische inventarisatie van de fauna, waarbij bomen waarin beschermde diersoorten huizen, worden gespaard. In ’t Harde Ven hebben we de betrokken buurten eerst grondig geïnformeerd. Er zijn in september twee zeer druk bezochte bewonersavonden georganiseerd en excursies in de eigen buurt. Die werden goed bezocht en gewaardeerd. De dunning zal in de komende weken worden uitgevoerd, waarna de herplant in het vroege voorjaar zal starten.

 

Nieuwe fietsoversteek over de N620 ter hoogte van het Dutmellapad geopend

De nieuwe fietsoversteek zou eigenlijk tegelijk met het groot onderhoud aan de N620 in 2019 uitgevoerd worden. De gemeente Son en Breugel vroeg de provincie de fietsoversteek al eerder aan te pakken. Gemeente en waterschap investeerden namelijk onlangs in het omliggende recreatiegebied. Daardoor wordt Dutmellapad nu vaker gebruikt door fietsers, wandelaars ruiters en rolstoel gebruikers. De gemeente betaalde de nieuwe oversteek. De provincie zorgde voor de uitvoering.

Innovatief lichtsysteem N620

De fietsoversteek ligt er nu weer mooi bij, maar belangrijker nog; De gebruikers van het Dutmellapad kunnen de N620 weer veilig oversteken. Om de oversteek extra veilig te maken wordt een innovatief lichtsysteem toegepast. Dit lichtsysteem detecteert de mensen die willen oversteken. De verlichting gaat dan feller branden en zorgt ervoor dat fietsers beter zichtbaar zijn. Op dit moment staan er nog lantaarnpalen. Het volledige lichtsysteem is naar verwachting in december gereed.

 

Provincie stimuleert crowdfunding voor groene leefomgeving

‘Crowdfundig’: mensen enthousiast maken om mee te werken en mee te betalen aan het groen in je woonomgeving. Met financiële steun van de provincie. Dat is het idee achter de nieuwe subsidieregeling ‘Matchfunding Groene Initiatieven’ van de provincie Noord-Brabant. Initiatiefnemers voor een natuurspeeltuin, een vlindertuin, de aanleg van een voedselbos en van andere ‘groene plannen’ kunnen rekenen op maximaal € 5.000 euro als ze zelf ook een dergelijk bedrag bij elkaar brengen. In totaal stelt de provincie hiervoor € 50.000 euro beschikbaar.

Workshops

Mensen die met crowdfunding een groen initiatief willen realiseren en daarbij een organisatorisch steuntje in de rug nodig hebben, kunnen meedoen aan één van de drie workshops crowdfunding die volgend jaar worden georganiseerd. Meer informatie over de bijdrage van de provincie en de workshops is te vinden op www.voorjebuurt.nl/brabant.

 

Balies gesloten op 8 december

De samenwerkende Dommelvallei-gemeenten zijn bezig met de invoering van iBurgerzaken. Dit zorgt voor een efficiëntere en effectievere dienstverlening naar inwoners. Kort gezegd, meer gemak. De meest gevraagde producten en diensten zijn met iBurgerzaken 24 uur per dag digitaal beschikbaar voor inwoners en bedrijven én vanaf elk gewenst apparaat. Zaken die met iBurgerzaken geregeld kunnen worden zijn geboorte, huwelijk, overlijden, verblijf en adres. (reisdocumenten zal pas volgend jaar actief zijn).

Balies dicht

Momenteel zijn we druk bezig met de realisatie van dit project. De technische overgang van IBurgerzaken staat gepland op 8 december. Dat betekent dat op deze dag de balies zijn gesloten. Er kunnen dus geen afspraken gepland worden. Ook inwoners die binnen lopen kunnen we helaas niet helpen. Een afspraak maakt u eenvoudig op onze website in de digitale agenda op de pagina ‘Afspraak maken’. Na een testfase verwachten we begin maart 2018 iBurgerzaken open te stellen.

 

Inloopavond N620: Denk mee over de provinciale weg tussen Best en Son

Ervaart u problemen op de huidige N620 tussen Best en Son? Heeft u ideeën voor verbeteringen? Of bent u gewoon benieuwd hoe provincie en gemeenten hierover denken? Dan bent u van harte welkom op onze inloopavond op maandag 11 december, tussen 19.00 – 21.00 uur in café Dokus, Sonseweg 14 in Best. U kunt op elk gewenst moment binnenlopen. Er zijn experts aanwezig die u graag een toelichting geven en met u van gedachten willen wisselen.

De provincie Noord-Brabant wil in 2020 groot onderhoud uitvoeren aan de N620, de provinciale weg tussen Best en Son. Dit onderhoud moet ervoor zorgen dat de weg weer minimaal 10 jaar goed kan functioneren. Vooruitlopend op dit groot onderhoud is alvast de oversteek bij het Dutmellapad aangepakt.

Mogelijke ideeën

Voor de maatregelen in het kader van het groot onderhoud wordt allereerst gekeken naar de meest actuele richtlijnen voor de inrichting van de weg, de verkeersveiligheid en de herkenbaarheid. Daarnaast kunnen ook andere verbeteringen ‘meeliften’ met dit groot onderhoud. De provincie Noord-Brabant heeft in overleg met beide gemeenten al ideeën met mogelijke verbeteringen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het oplossen van problemen met verkeersveiligheid, oversteken, verlichting of parkeren. Deze ideeën willen wij graag met u delen en wij horen graag uw aanvullingen hierop.

 


Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 vinden er weer Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Nieuwe politieke groeperingen die willen deelnemen worden opgeroepen zich te melden bij het centraal stembureau van de gemeente.

Registratie nieuwe politieke partijen

Om onder een bepaalde naam te kunnen deelnemen aan de verkiezing voor de leden van de gemeenteraad van Son en Breugel moet men van te voren de naam, waaronder men aan de verkiezing wil deelnemen, bij de gemeente laten registreren. Voorwaarde is dat de politieke groepering een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en dat de groepering niet al eerder bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd.

Politieke partijen die bij vorige gemeenteraadsverkiezingen hun naam al bij de gemeente Son en Breugel hebben laten registreren, hoeven dit niet opnieuw te doen. De politieke groepering dient bij dit verzoek aan te geven met welke vermelding (niet meer dan 35 letters of andere tekens) zij in het register vermeld wil worden. Een registratie voor de komende verkiezing op woensdag 21 maart 2018 van de gemeenteraad van Son en Breugel moet uiterlijk op maandag 27 december 2017 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau van de gemeente, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van honderdtwaalf euro vijftig worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente. Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan.
Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald. Bij het verzoek moeten worden overgelegd:

 • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
 • een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
 • een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
 • een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

Inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften voor de registratie van een politieke groepering worden verstrekt door het Bureau verkiezingen, Raadhuisplein 1.

Ondersteuningsverklaring ten behoeve van politieke partijen

Een politieke partij die mee wil doen aan de Gemeenteraadsverkiezingen heeft soms ondersteuningsverklaringen nodig. Met een ondersteuningsverklaring maakt u de deelname van een politieke partij mogelijk. Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij die:

 • voor het eerst meedoet aan de verkiezingen
 • bij de vorige verkiezingen geen zetel behaald heeft
 • geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst)

een ondersteuningsverklaring afleggen als:

 • u mag stemmen voor de Gemeenteraadsverkiezingen
 • de partij meedoet aan de verkiezingen in uw gemeente

U kunt maximaal één ondersteuningsverklaring afleggen (model H4). Het formulier vindt u op onze website onder de knop Verkiezingen. Een ondersteuningsverklaring afleggen voor een partij die mee wil doen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 kan van 22 januari tot en met 5 februari 2018.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 4 t/m 7 december 2017

Komende week wordt uw PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT Winterschema

In het bladseizoen wordt de groenbak tot en met week 48 wekelijks geleegd. Vanaf die week start het winterseizoen en wordt de ophaalcyclus tweewekelijks. Dat wil zeggen dat na week 48 de groene bak geleegd wordt in de even weken 50, 52, 2, 4, 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Kijk voor de exacte ophaaldata op in De Afvalapp.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 16 november 2017 Zandstraat 35, 5691CD – plaatsen hekwerk (BOUWEN)
 • 17 november 2017 Wilhelminalaan / Nieuwstraat – bouwen commerciele ruimte met appartementen en woningen (BOUWEN)
 • 17 november 2017 Troelstrastraat 15, 5694 CM – verbouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 18 november 2017 Van Gentlaan 79, 5694 SC – verhogen dak van de garage (BOUWEN)
 • 20 november 2017 Ockhuizenweg 5a, 5691 PJ – oprichten lekbak t.b.v. het plaatsen van 4 silo’s (BOUWEN)
 • 21 november 2017 Afrikalaan 49, 5691 ZH – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 20 november 2017 Vijverlaan 13, 5691 ER kappen van een witte berk (KAPPEN)
 • 22 november 2017 Apollolaan 33, 5694 WP – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)
 • 22 november 2017 Ekkersrijt 4091e, 5692 DB – plaatsen reclame-aanduidingen (BOUWEN)
 • 22 november 2017 Rooijseweg 37, 5691 PA – plaatsen dakkapel voorzijde woning (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken, na de uitreiking of verzending van de vergunning, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

 • 18 november 2017 Van Gentlaan 79, 5694 SC – asbestsanering (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

 • 21 november 2017 Ekkersrijt 7501, 5692 HN – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Ingekomen gebruiksmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande gebruiksmelding ontvangen:

 • 17 november 2017 Ekkersrijt 4091 C/D, 5692 DB – brandveilig gebruiken winkelgebouwen Beter Bed en Beddenreus (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

 

Geaccepteerde gebruiksmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmelding:

 • 22 november 2017 Science Park Eindhoven 5530, 5692 EM – brandveilig gebruiken kantoorpand (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Evenementenvergunning Snow Radio

Op 17 november 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het evenement Snow Radio. Het evenement vindt plaats vanaf 25 december 2017 tot en met 31 december 2017. Op 25 december tot en met 30 december vindt deze plaats tussen 10:00 en 22:00 uur en op 31 december tussen 10:00 en 12:00 uur. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 en 4 van de Zondagswet.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Drank-en Horecawet

Registratie diploma Sociale Hygiëne

Voor leidinggevende personen in een horeca-inrichting is het een vereiste om in het bezit te zijn van een diploma Sociale Hygiëne. Het diploma moet afgegeven zijn door de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Een geldig diploma is nodig voor het beoordelen of een Drank-en Horecavergunning afgegeven mag worden en of een leidinggevend persoon op de vergunning bijgeschreven mag worden. Iedereen die aan de eisen van Sociale Hygiëne voldoet, moet altijd geregistreerd staan in het register Sociale Hygiëne. Dit betekent dat het in het bezit zijn van genoemd diploma niet voldoende is. Een registratie daarvan is een verplichting. Is het diploma na 1 mei 2018 niet geregistreerd in het Register Sociale Hygiëne vervalt de geldigheid daarvan. U wordt daardoor verplicht om opnieuw examen af te leggen

Overgangsregeling tot 1 mei 2018

Voor een ieder die in het bezit is van een inmiddels oud diploma bestaat de mogelijkheid om op basis van het oude diploma het huidige SVH Diploma Sociale Hygiëne aan te vragen. Dit voor een juiste opname in het Register Sociale Hygiëne. De overgangsperiode loopt tot 1 mei 2018.

Meer informatie

Op de website www.svh.nl staat informatie, onder welke voorwaarden bepaalde oude diploma’s in aanmerking komen en welke procedure daarvoor gevolgd moet worden. Voor aanvullende informatie kunt u een e-mail sturen naar lec@svh.nl onder vermelding van overgangsregeling.

 

Onherroepelijk bestemmingsplan “Son Centrum; Wilhelminalaan – Nieuwstraat”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat het bestemmingsplan “Son Centrum; Wilhelminalaan – Nieuwstraat”, vastgesteld door de gemeenteraad op 30 augustus 2017, onherroepelijk is geworden. Tegen het besluit tot vaststelling is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld, zodat dit bestemmingsplan met ingang van 26 oktober 2017 onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan “Son Centrum; Wilhelminalaan – Nieuwstraat” is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play