Search
Close this search box.

Gemeentepagina – week 49 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 49 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
6 december9.00-10.00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
6 december17.00-18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
7 december15.00 uurAfscheidsreceptie ExpositiecommissieOpenbaarHal gemeentehuis
11 december19.00-21.00 uurInloopavond N620OpenbaarCafé Dokus, Sonseweg 14 Best

Mededelingen en berichten

Het nieuwe college presenteert zich

Sinds donderdag 23 november jl. is er met het aantreden van wethouder Eef van Turnhout een nieuw college van burgemeester en wethouders aan de slag gegaan. De portefeuilleverdeling is inmiddels vastgesteld. Deze zal tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 van kracht zijn. Daarin is slechts op enkele accenten in de portefeuilles geschoven. Het team gaat op de hoofdlijnen dóór op de ingeslagen weg van de zes hoofdthema’s van het collegeprogramma. Daarin wil men de zaken op de bestuurlijke agenda tot aan de verkiezingen goed afronden.

Foto: Giti Entezami

De belangrijkste veranderingen in de portefeuilleverdeling zijn, dat het dossier ‘afval’ onder de portefeuille ‘milieu en duurzaamheid’ gaat vallen en het werk op het complexe dossier Centrumvisie Son breder in het college wordt uitgezet. Wethouder Van Turnhout neemt de regie op het centrumplan, terwijl wethouder Kees Vortman zich daarbinnen bezig gaat houden met de ontwikkeling van het nieuwe dorpshuis. Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen is en blijft daarin verantwoordelijk wethouder voor grondzaken en grondbeleid.

Wethouder Van Turnhout krijgt met de portefeuille recreatie en toerisme met een ‘oude liefde’ van doen. Naast het goed afronden van de bestaande dossiers is het zijn ambitie om op het gebied van recreatie en toerisme ook nieuw beleid voor een volgend college voor te bereiden.

Op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie/college B&W vindt u de nieuwe portefeuilleverdeling.

 

Oliebollenparty 2017

Ook dit jaar gaat het college van burgemeester en wethouders het jaar afsluiten met de traditionele oliebollenparty. Deze vindt plaats op oudejaarsdag, zondag 31 december a.s. van 14.30 tot 16.00 uur. Het college van burgemeester, wethouders en griffier delen oliebollen, glühwein en warme chocolademelk uit op de Markt bij de ijsbaan.

 


Duurzaamheid

Ombouw straatverlichting volgens planning

Het vervangen van de bestaande straatverlichting door ledlampen verloopt voortvarend. De werkzaamheden zijn voor één derde van het totaal uitgevoerd en verlopen precies volgens planning. Begin oktober is Sonniuspark als eerste Son en Breugelse wijk voorzien van nieuwe led- masten en -armaturen, voor zover de bouwactiviteiten afgerond zijn. Inmiddels zijn er in Son 300 volledige lichtmasten vernieuwd en 1000 armaturen omgebouwd. Het centrum van Son is met 200 nieuwe armaturen ook al voor een groot deel aangepakt. In deze wijk wordt de komende tijd verder gewerkt.

In de maand december worden de straten van industrieterrein Ekkersrijt en Science Park in led-licht gehuld. Na de jaarwisseling worden de straatverlichting in Breugel en de overgebleven straten in Son in zijn geheel vervangen. Eind februari is dan heel Son en Breugel voorzien van ledverlichting op straat.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 11 t/m 14 december 2017

Komende week wordt uw PMD, GFT (groen), restafval (grijs) en papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT Winterschema

In het bladseizoen geldt vanaf 4 december het winterseizoen en wordt de groenbak tweewekelijks geleegd. Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 50, 52, 2, 4, 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Kijk voor de exacte ophaaldata op in De Afvalapp.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

 • 22 november 2017 Beekjuffer 7, 5692 WT – bouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 24 november 2017 Rooijseweg 11 5691 PA – kappen van 4 bomen en kandelaberen van 2 bomen (KAP)
 • 24 november 2017 Thermaelaan 2 5691 PM – kappen van 2 lariksen (dennebomen) (KAP)
 • 24 november 2017 Van Lennepstraat 11 5691 XH – kappen van 2 grove dennen in de achtertuin (KAP)
 • 27 november 2017 Bijenlaan 33, 5692 VA – plaatsen overkapping met berging (BOUWEN)
 • 27 november 2017 Van Gentlaan 12, 5694 SC – veranderen gevel (BOUWEN)
 • 28 november 2017 Lieshoutseweg / de Kuilen ongenummerd – uitvoeren van diverse werken en werkzaamheden (WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)
 • 28 november 2017 Schiermonnikooglaan 20, 5691 ZS – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 30 november 2017 Zandstraat 35, 5691 CD – plaatsen nieuw hekwerk (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken, na de uitreiking of verzending van de vergunning, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Melding incidentele festiviteit Van Gentlaan 2

Op grond van de 12 dagenregeling als bedoeld in artikel 4:3 van de Algemene plaatselijke verordening is ontheffing verleend van de maximaal toegestane geluidsnorm. De ontheffing is verleend aan het bestuur van Tennisvereniging Pieter Brueghel. Dit betekent dat in het verenigingsgebouw aan de van Gentlaan 2, 5694 SC Son en Breugel een activiteit georganiseerd mag worden, waarbij een gemiddeld geluidsniveau geldt van 70 dB(A) tot een tijdstip van 01:00 uur.

De vrijstelling is bedoeld voor het maken van live muziek tijdens de jubileumviering van de Tennisvereniging voor de nacht van 9 juni op 10 juni 2018.

Bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar Burgemeester en Wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. In uw bezwaarschrift verwijst u naar dit besluit en geeft u aan waarom u het hier niet mee eens bent. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

 

Definitief besluit hogere waarde Wet geluidhinder Ekkersrijt 6034 en 7406

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 6 december 2017 tot en met 16 januari 2018 voor iedereen in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 ter inzage ligt het definitief besluit hogere waarde Wet geluidhinder Ekkersrijt 6034 en 7406. Om de woning te beschermen tegen geluidsoverlast en de omliggende bedrijven voldoende ontwikkelruimte te geven, wordt de maximale geluidsbelasting verhoogd van 50dB(A) naar 55dB(A).

U kunt het definitieve besluit inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden en diegene die met verschoonbare reden(en) niet heeft kunnen reageren tegen het ontwerpbesluit bij de Raad van State beroep instellen met betrekking tot het definitief besluit tot verlening van hogere grenswaarden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om eveneens bij de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.

 

Aanwijzingsbesluit Wet basisregistratie personen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel besluiten, gelet op het bepaalde in hoofdstuk 5, titel 5.2. van de Algemene wet bestuursrecht; Artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen;

 • ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft
  • met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens Wet basisregistratie personen;
  • met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz;
 • als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger als gevolg van hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet basisregistratie personen en als toezichthouder Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz de volgende medewerkers van de afdeling Dienstverlening, cluster werk en inkomen, aan te wijzen:
  • Claudia Duits, consulent/toezichthouder
  • Frans van der Laak, consulent/toezichthouder

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Een initiatief van Ons Son en Breugel, Toine Buijtels Events en Multi Show Productions. Kijk voor meer informatie op de website van Snow Radio.