Search
Close this search box.

Gemeentepagina – week 5 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit is de gemeentepagina van week 5 2017.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

Datum Aanvang Onderwerp Voor wie Waar
1 februari 2017 9:00 uur – 10:00 uur Spreekuur Hans Gaillard Openbaar Gemeentehuis
1 februari 2017 17:00 uur – 18:00 uur Spreekuur Kees Vortman Openbaar De Boerderij
9 februari 2017 20:00 uur Gemeenteraadsvergadering Openbaar Raadzaal

 


Mededelingen en berichten

Gemeenteraadsvergadering

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis.
Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.
Hieronder leest u de agenda van de vergadering.

Gemeenteraadsvergadering

Datum en tijdstip: donderdag 9 februari 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Suppletieverzoek kosten onderzoek opsporing explosieven voor project reconstructie Rooijseweg
 • Wijziging Tarieventabel Legesverordening 2017
 • Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2017
 • Vaststellen ruimtestaat als essentie van het programma van eisen en Vlekkenplan (schetsontwerp) MFA Son en Breugel

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Bezoek aan Sociale Zaken voortaan op het CMD

Met ingang van 30 januari 2017 zijn de consulenten Werk en Inkomen van de gemeente Son en Breugel verhuisd met hun werkplek van het gemeentehuis naar het CMD aan de Europalaan 2.
Met deze verhuizing zijn alle onderdelen van de transitie en kanteling binnen zorg en welzijn (de overgang van taken van overheid naar gemeente) ondergebracht onder één dak.

De consulenten zijn bereikbaar op het telefoonnummer van het CMD 0499 491 470. De consulenten hebben dagelijks tussen 09.00 en 10.00 uur een telefonisch spreekuur.

Hun afspraken vinden (zo veel mogelijk) plaats op het CMD, maar er kan ook voor het gemeentehuis worden gekozen. Cliënten worden per brief op de hoogte gesteld van de locatie van hun afspraak.

Voor vragen is het CMD dagelijks geopend tussen 9.00 en 13.00 uur en telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur. Meer informatie over Werk en Inkomen vind u op het CMD-plein: https://www.sonenbreugelverbindt.nl/web/cmd-plein.

 

Gemeente Son en Breugel doet mee aan het PIENTER-onderzoek

Je gezondheid; ook voor een ander van belang

‘Zijn we in Nederland nog goed beschermd tegen infectieziekten zoals polio of mazelen?’ Dat is de centrale vraag bij het PIENTER-onderzoek dat in komende weken in de gemeente Son en Breugel van start gaat. Om daar achter te komen ontvangen ongeveer 1000 inwoners tussen
0 en 89 jaar een uitnodiging om mee te doen aan het PIENTER-onderzoek. Dit landelijke onderzoek wordt in 49 Nederlandse gemeenten uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in samenwerking met de gemeente Son en Breugel en GGD Brabant-Zuidoost.

Hoe ziet het PIENTER-onderzoek eruit?

Als u besluit om mee te doen met het onderzoek vult een vragenlijst in over de gezondheid. Ook krijgt de deelnemer een afspraak om langs te komen op een spreekuur voor een bloed- en speekselonderzoek. In de gemeente Son en Breugel zijn de spreekuren op 7, 8 en 14 februari gepland. Deelnemers ontvangen hiervoor een vergoeding. Meedoen aan het PIENTER- onderzoek is vrijwillig.

Waarom dit PIENTER-onderzoek?

De resultaten van dit onderzoek laten zien hoe goed Nederlanders beschermd zijn tegen infectieziekten waartegen gevaccineerd wordt. Waar vroeger veel mensen aan infectieziekten stierven, is men daar tegenwoordig veel beter tegen beschermd. Als die bescherming vermindert, wordt de kans op epidemieën groter. Daarom wordt regelmatig onderzocht of de bescherming tegen infectieziekten nog optimaal is. Deelname aan het onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid.

Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/pienteronderzoek.

 

Militaire oefening

Van 6 tot en met 10 februari 2017 houdt de 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht een oefening in het kader van militaire vaardigheden.

Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen zich met voertuigen (type Fennek) zullen verplaatsen. Er wordt alleen verplaatst over openbare wegen en paden. Aan deze oefening nemen 100 personen deel, ondersteund door 20 voertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. De oefenende troepen staan onder leiding van Commandant 42 Painfbat LJ uit Oirschot.

Als er door de oefening schade ontstaat dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan; Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Tel. 030-2180413; e-mail; JVDclaims@mindef.nl.

 


Verkiezingen

Verkiezingen 2017

Op woensdag 15 maart 2017 is de verkiezing voor de Tweede Kamer. U kunt die dag op elk stembureau in Son en Breugel tussen 07.30 uur ’s ochtends tot 21.00 uur ’s avonds uw stem uitbrengen. In Son en Breugel zijn 10 stemlocaties aangewezen.

Stemmen in een andere gemeente

Bent u op de dag van de stemming in een andere gemeente, dan kunt u de stempas die u heeft ontvangen omzetten in een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u in elke gemeente binnen Nederland uw stem uitbrengen. Om uw stempas om te zetten komt u met de stempas naar de afdeling Dienstverlening. De stempas kunt u tot en met 10 maart 2017 laten omzetten in een kiezerspas.

Een ander machtigen

Kunt u als kiezer op woensdag 15 maart 2017 niet zelf stemmen, dan is het mogelijk een andere kiesgerechtigde te machtigen om voor u te stemmen.

 • Overdracht Stempas

Machtigen van een andere kiezer in dezelfde gemeente kan zonder tussenkomst van de gemeente; vult u daarvoor het volmachtbewijs op de achterzijde van de u toegezonden stempas in.

 1. Geeft u een volmacht door invulling van het volmachtbewijs op de achterzijde van de stempas, dan moeten uw gemachtigde en u beiden ondertekenen.
 2. U moet de gemachtigde ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meegeven.
 3. Het zelf omzetten van de stempas in een volmachtbewijs kan tot op de dag van de verkiezing.
 4. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.
 5. De gemachtigde moet zelf ook als kiezer geregistreerd staan
 • Schriftelijk verzoek bij de gemeente

Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen of hebt u uw stempas nog niet ontvangen, dan moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente.

 1. Een schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen kunt u tot en met woensdag 10 maart 2017 via een voorgeschreven formulier indienen bij de gemeente, waar u als kiezer bent geregistreerd.
 2. Het voorgeschreven formulier is kosteloos te verkrijgen bij de afdeling Dienstverlening. Tevens is het formulier via de website van de gemeente te downloaden.
 3. Uw gemachtigde en u moeten het formulier na invulling beiden ondertekenen.
 4. Van de gemeente krijgt u bericht dat uw schriftelijke verzoek om bij volmacht te stemmen is ingewilligd. Om voor u te kunnen stemmen krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs toegezonden.
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd deze volmacht in te trekken.

Let op!

 • Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen.
 • De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht.
 • De kiezer die een volmacht heeft gegeven mag niet ook zelf aan de stemming deel nemen.

Identificatieplicht

Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het Nederlandse paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij de verkiezing van de Tweede Kamer mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 15 maart 2017 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat “geldig tot 16 maart 2012” of elke latere datum.

Ik heb geen stempas ontvangen, wat nu?

De stempassen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 worden uiterlijk 1 maart 2017 bij alle kiezers thuisbezorgd.

Bent u uw stempas kwijt of hebt u geen stempas ontvangen, dan kunt u een (vervangende) stempas aanvragen. U kunt een stempas aan vragen tot uiterlijk de dag voor de verkiezingen, dat willen zeggen 14 maart 2017 voor 12:00 uur. U kunt een stempas aanvragen op elke werkdag in het gemeentehuis, bij de afdeling Dienstverlening, Raadhuisplein 1 Son en Breugel. U dient wel geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Zonder stempas kunt u niet stemmen. U kunt een stempas niet bij het stembureau verkrijgen.

 


Afvalverwerking

[kop2]Ophaalschema 6 t/m 10 februari 2017
Komende week wordt uw Rest, PMD en Papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

GFT Winterschema

De GFT-winterperiode (tweewekelijks ophalen in plaats van wekelijks) is ingegaan. Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Dit GFT-winterschema is ook opgenomen in De Afvalapp!

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 19 januari 2017 – Dutmellapad 2, 5691 NN – slopen blokhut (SLOPEN)
 • 19 januari 2017 – Breeakkerstraat 27, 5691 TN – verbouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 20 januari 2017 – Ekkersrijt 4115, 5692 DD – aanbrengen gevelreclame (BOUWEN)
 • 20 januari 2017 – Sonniuspark, kavel C06 – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 23 januari 2017 – Afrikalaan 1, 5691 ZH – realiseren aanbouw (BOUWEN)
 • 25 januari 2017 – Ruysdaelstraat 6, 5691 EA – basisonderwijs met kinderopvang (BRANDVEILIG GEBRUIK)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 23 januari 2017 – Vuurlibel 7 (kavel C03b) – het bouwen van een woonhuis (BOUWEN)
 • 24 januari 2017 – Marterlaan 8, 5691 EW – het bouwen van een woonhuis (BOUWEN)
 • 25 januari 2017 – Ekkersrijt 2066, 5692 BA – plaatsen diverse reclame-aanduidingen (BOUWEN)
 • 26 januari 2017 – Markt 6 t/m 9, 5691 AR – intern verplaatsen brandwerende pui (BOUWEN)

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.


Heet nieuws? Stuur de redactie een WhatsApp


Lees meer gemeentepagina’s


De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.