Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 5 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 5 2018.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
24 januari9.00 – 10.00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
31 januari17.30-18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
24 januari16.30 – 17.30 uurSpreekuur Eef van TurnhoutOpenbaarBraecklant
8 februari20.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal
9 februari16.00 uurVergadering Centraal StembureauOpenbaarGemeentehuis

Mededelingen en berichten

Geen spreekuur Hans Gaillard

Op 7 februari is er geen spreekuur bij Hans Gaillard. Een afspraak voor het volgende spreekuur kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Gemeenteraadsvergadering

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda van de vergadering.

Gemeenteraadsvergadering

 • Datum en tijdstip: donderdag 8 februari 2018, 20.00 uur

Aangepaste agenda:

 • Beslissing op bezwaar dhr. R.A.L. Emmery tegen het besluit van de gemeenteraad d.d. 30 augustus 2017
 • Coördinatiebesluit realisatie loopbruggen Prodrive (Ekkersrijt)
 • Procesvoorstel Dorpshuis
 • Accountantscontrole 2017
 • Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Actualisatie gemeentegids

Akse Media is gestart met het actualiseren van de redactionele adressen voor de gemeentegids 2018-2019. Aan alle bekende e-mailadressen wordt een automatische mailing verzonden. Deze is voorzien van een unieke persoonlijke code, zodat men zelf de gegevens naar wens kan controleren en aanpassen. De vermeldingen zonder e-mailadres worden tijdens de actualisatieperiode telefonisch benaderd.

Zelf aanmelden

Staat uw organisatie of vereniging nog niet in het adressengedeelte van de gemeentegids en wilt u dit wel, dan kunt u dit zelf doorgeven.
Dit kan op de volgende manieren:

 • per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gemeentegids Son en Breugel)
 • telefonisch: 0223-673010 (redactie Akse Media)
 • schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gemeentegids Son en Breugel) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder

Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressengedeelte kunnen aan de redactie worden doorgegeven tot uiterlijk 23 maart 2018.

 

Burgemeester las voor op Nationale voorleesdag

Afgelopen week heeft burgemeester Hans Gaillard de aftrap gedaan van de Nationale Voorleesdagen 2018. Tijdens het voorleesuurtje in de bibliotheek las hij de jonge bezoekertjes voor uit SSSST! De Tijger slaapt. De Nationale Voorleesdagen zijn nog tot 3 februari a.s.

 

Registratie diploma Sociale Hygiëne

Voor leidinggevende personen in een horeca-inrichting is het een vereiste om in het bezit te zijn van een diploma Sociale Hygiëne. Het diploma moet afgegeven zijn door de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Een geldig diploma is nodig voor het beoordelen of een Drank- en Horecavergunning afgegeven mag worden en of een leidinggevende persoon op de vergunning bijgeschreven mag worden.

Iedereen die aan de eisen van Sociale Hygiëne voldoet, moet altijd geregistreerd staan in het register Sociale Hygiëne. Dit betekent dat het in het bezit zijn van genoemd diploma niet voldoende is. Een registratie daarvan is een verplichting. Is het diploma na 1 mei 2018 niet geregistreerd in het Register Sociale Hygiëne vervalt de geldigheid daarvan. U wordt daardoor verplicht om opnieuw examen af te leggen.

Overgangsregeling tot 1 mei 2018

Voor een ieder die in het bezit is van een inmiddels oud diploma bestaat de mogelijkheid om op basis van het oude diploma het huidige SVH Diploma Sociale Hygiëne aan te vragen. Dit voor een juiste opname in het Register Sociale Hygiëne. De overgangsperiode loopt tot 1 mei 2018

Meer informatie

Op de website www.svh.nl staat informatie, onder welke voorwaarden bepaalde oude diploma’s in aanmerking komen en welke procedure daarvoor gevolgd moet worden. Voor aanvullende informatie kunt u een e-mail sturen naar lec@svh.nl onder vermelding van overgangsregeling.

 

Woon-WmoBeurs in Son en Breugel

Op zondag 25 februari 2018 van 12.00 tot 16.30 uur wordt de vierde Woon-WmoBeurs georganiseerd in sporthal De Bongerd, Asteroïdenlaan 2/a, 5694 WJ Son en Breugel. Inwoners willen steeds langer in hun eigen huis blijven wonen. Verschillende bedrijven en organisaties zullen tijdens deze beurs hun aanbod hiervoor tonen. Denk hierbij aan hulpmiddelen, tuinonderhoud, domotica, dagbesteding, cliëntondersteuning, woningaanpassing, wet- en regelgeving, thuiszorg, maaltijd-verzorging, belangen- en vrijwilligersorganisaties, e.d. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

 


Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 vinden er weer Gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Vergadering over geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering

Als gevolg van artikel I 2 van het Kiesbesluit organiseert het Centraal Stembureau op 9 februari 2018 om 16.00 uur in het gemeentehuis een openbare vergadering waarin zij zal beslissen over:

 • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
 • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
 • de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Stemmen bij volmacht

Als u op de dag van de verkiezingen niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – dan kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmacht stem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Bij een onderhandse volmacht draagt u uw stempas aan een andere persoon over, u vult beiden de achterzijde van de stempas in en geeft de gemachtigde naast uw stempas een kopie van uw legitimatiebewijs. De gemachtigde kan samen met zijn stem uw stem uitbrengen. De onderhandse volmacht kunt u tot op de verkiezingsdag verlenen. Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

 

Referendum

Eveneens op 21 maart 2018 organiseert de Kiesraad een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Sleepwet).

Iemand machtigen in Son en Breugel

Voor het referendum kunt u iemand machtigen die niet in de gemeente Son en Breugel woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor deze stemming.
De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij de afdeling Dienstverlening of downloaden van onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door ons zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmacht bewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Met kiezerspas buiten Son en Breugel

Als u voor het referendum in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Een kiezerspas kunt u krijgen door met de stempas van het referendum naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas voor het referendum kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur.

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij de afdeling Dienstverlening of downloaden van onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door ons zijn ontvangen. Uw stempas van het referendum moet u bijvoegen. U ontvangt daarna van ons een kiezerspas.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 5 t/m 9 februari 2018

Komende week wordt uw PMD, GFT (groen), restafval (grijs) en papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT Winterschema

Tijdens het GFT winterseizoen wordt de groenbak tweewekelijks geleegd.
Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Kijk voor de exacte ophaaldata op in De Afvalapp!.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 19 januari 2018 Jufferlaan 24, 5692 WZ – gewijzigde uitvoering op een al eerder verleende omgevingsvergunning (BOUWEN)
 • 20 januari 2018 Rooijseweg 11, 5691 PA – plaatsen veiligheids-vangnet (BOUWEN)
 • 23 januari 2018 Nachtegaallaan 54, 5691 VC – plaatsen erker (BOUWEN)
 • 24 januari 2018 Beekjuffer kavel D42 – bouwen 2 woningen onder één kap
 • 24 januari 2018 Park Vroonhoven, perceel C 6844 – bouwen vleermuizen winterverblijf

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

 • 22 januari 2018 Lieshoutseweg 14, 5694 NN – uitbreiden en veranderen loods (BOUWEN)
 • 24 januari 2018 Hoogenberg 7, 5691 DN – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken, na de uitreiking of verzending van de vergunning, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

 • 22 januari 2018 Ekkersrijt 2052, 5692 BA – sloopwerkzaamheden bedrijfsgebouw (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Ingekomen gebruiksmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande gebruiksmeldingen ontvangen:

 • 23 januari 2018 Ekkersrijt 4123, 5692 DD – brandveilig gebruik pand (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

 

Geaccepteerde gebruiksmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmeldingen:

18 januari 2018 Ekkersrijt 4091, 4102 en 4102a, 5692 DB – brandveilig gebruiken van een winkelgebouw (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)
22 januari 2018 Ekkersrijt 4091c en d, 5692 DB – brandveilig gebruiken winkelfilialen Beter Bed en Beddenreus (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Ontwerp gebiedsaanwijzingsbesluit hemelwater 2018

Burgemeester en wethouders zijn voornemens onderstaande gebiedsaanwijzingsbesluiten bij de verordening op de afvoer van hemel- en grondwater te nemen voor de onderstaande gebieden. De aanwijzing wordt gedaan voor hemelwater.

 • mechanische riolering Son en Breugel (Buitengebied: Sonniuswijk, Wolfswinkel, Driehoek, Hooidonk, Breugel)
 • wijken en industrieterreinen met een gescheiden rioolstelsel (’t Zand, Ekkersrijt, Sonniuspark)

Beide gebiedsaanwijzingsbesluiten liggen van woensdag 24 januari 2018 tot en met dinsdag 6 maart 2018 ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen dient u hiertoe, ruim voor het einde van de periode van ter inzagelegging, een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer (telefoon 0499 – 491491).

 

Evenementenvergunning Avondwandelvierdaagse

Op 24 januari 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de Avondwandelvierdaagse. Het evenement vindt plaats op de dagen 5, 6, 7 en 8 juni 2018. Op de dagen 5, 6 en 7 juni tussen 18:00 en 22:00 uur en op 8 juni tussen 18:00 en 23:00 uur.

 

Ontheffing Drank- en Horecawet t.b.v. Avondwandelvierdaagse

Op 24 januari 2018 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de Avondwandelvierdaagse. Dit betekent dat tijdens de Avondwandelvierdaagse zwak- alcoholhoudende drank geschonken mag worden.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met deze besluiten kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. Avondwandelvierdaagse

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 januari 2018 besloten tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de Avondwandelvierdaagse dat wordt gehouden op
5, 6, 7 en 8 juni 2018. De verkeersmaatregelen bestaan uit het afsluiten voor doorgaand verkeer van het Kerkplein tussen de Torenstraat en de Nieuwstraat tussen 17:00 en 22:00 uur op 5, 6 en 7 juni en tussen 17:00 en 23:00 uur op 8 juni 2018.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.