Gemeentepagina – week 51 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 51 2017.

Agenda komende periode

Datum Aanvang Onderwerp Voor wie Waar
13 december 9.00-9.30 uur Spreekuur Hans Gaillard Openbaar Gemeentehuis
15 december 15.00-16.00 uur Opening Vestzak Openbaar Vestzak
20 december 20.00 uur Alzheimer Café Openbaar
21 december 20.00 uur Gemeenteraadsvergadering Openbaar Raadzaal
23 december 17.00 uur Lampionnenoptocht/opening Kerststal Openbaar Genovevakerk/Hertenkamp

Mededelingen en berichten

Spreekuur Eef van Turnhout

Naast Hans Gaillard en Kees Vortman gaat Eef van Turnhout vanaf 3 januari a.s. ook een spreekuur houden. Zijn spreekuur is op woensdagmiddag van 16.30 – 17.30 uur in Gemeenschapshuis Braecklant, Amerikalaan 2.

Een afspraak kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Wijzigingen spreekuur Hans Gaillard en Kees Vortman

Op 27 december a.s. is er geen spreekuur bij wethouder Kees Vortman. Op 3 januari is er geen spreekuur bij Hans Gaillard. Een afspraak voor het volgende spreekuur kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Gemeenteraadsvergadering

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda van de vergadering.

Gemeenteraadsvergadering

 • Datum en tijdstip: donderdag 21 december 2017, 20.00 uur

Aangepaste agenda:

 • Afsprakenkader Wonen 2017 Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Vaststelling Bestemmingsplan ”Ekkersrijt: herziening 2017”
 • Voorstel ‘herontwikkelingen voormalige Aldi-locatie e.o. te Son en Breugel resp. voormalige Stokland-locatie e.o. te Son en Breugel
 • Nota kunst- en cultuurbeleid 2017
 • Tweede bestuursrapportage 2017
 • Oprichting Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties
 • Coördinatiebesluit realisatie nieuw kerkgebouw aan het Kerkplein
 • Quickscan Parkeren Rabobank
 • Grondexploitatie Centrum Son
 • Integrale Strategie Ruimte Metropoolregio Eindhoven; vaststelling
 • Visie Sciencepark
 • Uitvoeringsprogramma Breugel Bruist! 2017
 • Ontwikkelingen rondom het kerkgebouw / Kerkplein (geagendeerd op verzoek fractie DorpsVISIE)
 • Vaststelling Bestemmingsplan “Sonniuspark: Herziening 2017”
 • Vaststelling Bestemmingsplan “Bebouwde kommen; herziening 2017”
 • Vaststelling subsidiebeleidsplan 2018
 • Stedelijk Gebied Eindhoven: Samenwerkingsagenda 2018-2025
 • Procedurevoorstel Burgerinitiatiefvoorstel Klein Duurzaam Wonen in Son en Breugel

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Oliebollenparty 2017

Ook dit jaar nodigt het college van burgemeester en wethouders u uit om samen met hen het jaar af te sluiten tijdens de traditionele Oliebollenparty. Deze vindt plaats op Oudejaarsdag, zondag 31 december a.s. van 14.30 tot 16.00 uur bij de Kiosk op het Kerkplein. Het college en griffier én leden van de Jeugdgemeenteraad delen oliebollen uit en café- restaurant De Zwaan zorgt voor warme Glühwein en chocolademelk.

De Oliebollenparty wordt dit jaar muzikaal ondersteund door Nancy van Heeswijk en Lisa Verkuijlen en Evelien Slegers (Son’s got talent en Music in Blue) zullen gastoptredens verzorgen. U bent van harte welkom.

 

Controles veilig vuurwerkverkoop

De drie Brabantse omgevingsdiensten werken dit jaar nauw met de veiligheidsregio’s samen om ervoor te zorgen dat de verkooppunten van vuurwerk veilig zijn. Er vinden voorcontroles plaats waarbij gelet wordt op de naleving van relevante regelgeving, inclusief de bouwtechnische brandveiligheidseisen. Ook tijdens de verkoopdagen (op 28, 29 en 30 december) wordt gecontroleerd.

Veilige opslag

Toezichthouders van de omgevingsdiensten in Brabant controleren de ruim 200 vuurwerkverkooppunten op goede werking van de sprinklers en de brandmeldinstallaties. Daarnaast moet de kluis waarin het vuurwerk straks wordt opgeslagen tip top in orde zijn. Dat betekent dat de muren van de vuurwerkkluis zestig minuten brandwerend moeten zijn en de kluisdeur automatisch dicht moet vallen.

Op 28, 29 en 30 december gaan de toezichthouders nog een keer bij de verkooppunten langs om bijvoorbeeld te controleren of de voorraad klappertjes en pijlen bij de balie niet te groot is.

 

Nieuwe opzet advisering Sociaal Domein

De gemeente maakt met een vijftal belangen en adviesorganisaties (Adviesraad, Seniorenraad, CLIP, CG Platform en Stichting belangenbehartiging Mantelzorg) nieuwe afspraken over de advisering binnen het sociaal domein. In de afspraken wordt opgenomen dat het college deze organisaties formeel om advies vraagt wanneer het gaat over beleid dat voor hun doelgroep relevant is.

Nieuwe opzet advisering Sociaal Domein

Dat op zich is niet nieuw, maar de partijen zijn nu ook een nieuwe inspraakstructuur overeengekomen. De Adviesraad, voorheen de Adviesraad Wmo, wordt een brede Adviesraad sociaal domein. Het college vraagt in de nieuwe werkwijze formeel advies aan de brede Adviesraad sociaal domein. Zij heeft de verantwoordelijkheid om de expertise uit de andere vier organisaties te betrekken. De vier organisaties zijn lid van de Adviesraad. Deze werkwijze leidt tot breed afgewogen, integrale adviezen aan het college.

Op dinsdag 12 december jl. heeft wethouder Eef van Turnhout het 1e reglement met het Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers ondertekend. Binnenkort volgt ook de ondertekening van de afspraken met de andere organisaties, namelijk de Adviesraad sociaal domein, het CG Platform, de Seniorenraad en CLIP.

 

Locatie vleermuizentoren in Vroonhoven bekend

Het college stelt de locatie voor de vleermuizentoren in Vroonhoven vast. Deze komt tussen de pastorie en de voetgangersbrug over de Dommel. Deze locatie krijgt de goedkeuring van zowel het Supervisieteam (adviesorgaan ruimtelijke invulling voor het programma Centrum Son) als de betrokken architectenbureaus bureau Waardenburg en Bioarchitectuur.

De vleermuistoren en de locatie worden ingepast als onderdeel in het inrichtingsplan voor park Vroonhoven, waarvoor op dit moment een ontwerp wordt voorbereid.

 

Tweede aansluiting Ekkersrijt stap dichterbij door bereikbaarheidsagenda MRE

De 21 gemeenten uit de Metropoolregio Eindhoven presenteren samen met de gemeente Meierijstad de gezamenlijke bereikbaarheidsagenda “Brainport Duurzaam Slim Verbonden, Mobiel door slimme keuzes!”. De agenda bevat een breed pakket aan plannen en maatregelen om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, nu en in de toekomst.

Als de 21 gemeenteraden met deze plannen akkoord gaan, is het belangrijkste voor Son en Breugel, dat de 2e ontsluiting van Ekkersrijt weer een stapje dichterbij komt. Ongeveer een derde deel van de financiering van het totale maatregelenpakket, waar deze 2e ontsluiting onderdeel van is, is hiermee rond.

Het pakket maatregelen is voor de periode 2017-2030 en zet regiobreed in op maatregelen voor fiets, OV, auto, smart mobility en multimodale knooppunten. Er worden infrastructurele verbeteringen uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt ook ingezet op oplossingen die de druk op de infrastructuur verminderen.

Begroting

De gemeente Son en Breugel spreekt voor wat betreft de generieke projecten uit het Bereikbaarheidsakkoord de intentie uit, om structurele bijdragen in de cofinanciering van deze projecten op te nemen in de begroting (2019-2028). We zullen de projecten gerelateerd aan provinciale wegen, alsmede de relatiegerichte projecten en voor de cofinanciering van die projecten benodigde middelen, tijdig opnemen in de begroting.

 

Buitengebied Son en Breugel krijgt glasvezel

Het aantal aanmeldingen vanuit Son en Breugel was overweldigend (80%). Het buitengebied van Son en Breugel wordt daarmee definitief aangesloten op het glasvezelnetwerk. In januari 2018 wordt begonnen met de aanleg van het glasvezelnetwerk. In mei 2018 zullen de eerste aangemelde woningen worden aangesloten op het glasvezelnetwerk, de verwachting is dat het glasvezelnet in het 3e kwartaal 2018 operationeel is.

Bent u benieuwd wanneer uw gebied aan de beurt is? Op www.mabib.nl vindt u een globale en overzichtelijke bouwplanning.

Waarom glasvezel?

Tegenwoordig doen we veel dingen online: tv kijken, telefoneren, werken, gamen, studeren, bankieren, winkelen en zelfs onze belastingaangifte gaat alleen maar digitaal. Dat wordt in de toekomst alleen nog maar meer. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in recordtempo op en internet krijgt een alsmaar groter wordende rol in ons leven. Het huidige netwerk is binnen afzienbare tijd niet meer bestand tegen dat toenemende dataverkeer. Glasvezel is dat wel.

Lokale ambassadeurs

Heeft u vragen over glasvezel en zou u dat graag eens voorleggen aan een bekende? Neem dat contact op met een van onderstaande ambassadeurs: Marcel Aarts, Paul Schots, Adrie Dortmans, Simone den Uijl, Astrid de Haas, Paul van Eck, John Verkuilen, Rajender Peeters, Ton Geers, Jan Frans Brouwers.

Aanmelden en informatie

Het is (tegen andere voorwaarden) nog steeds mogelijk om u aan te melden voor glasvezel in het buitengebied. De serviceproviders en Mabib werken samen met lokale ICT-experts waar u van harte welkom bent voor vragen of advies op het gebied van glasvezel en dienstenabonnementen. In Son en Breugel kunt u daarvoor terecht bij www.freshpc.nl/computerhulp-son-en-breugel (06-13542758).

 

Hengelen

Onlangs is er een aantal woninginbraken gepleegd in Son en Breugel. Inbrekers hebben hierbij ingebroken via de ‘hengel methode’. Hengelen is een van de velen manieren die inbrekers gebruiken om binnen te komen. Inbrekers gaan aan de slag met een tak, stuk van een hengel, o.i.d. en proberen hiermee sleutels, die achter de voordeur op een haakje hangen of bijvoorbeeld op een kastje liggen, via de brievenbus naar buiten te ‘hengelen’. Inbrekers kunnen zo zonder al te veel moeite de woning in komen. Soms gaan inbrekers te werk met bijv. een kleerhanger en proberen zo de haak van het slot te bewegen en binnen te komen. Dit kan uiteraard alleen als de deur niet op het nachtslot zit.

Wat kunt u doen om dit te voorkomen?

Let er allereerst op dat u geen sleutels in de buurt van uw voordeur hangt of weg legt. Daarnaast is het wenselijk dat u de deur altijd op slot draait en de sleutel eruit haalt. U kunt eventueel een kap over uw brievenbus plaatsen, zodat niemand via de brievenbus binnen kan komen.

 

Vergadering WSD

Op woensdag 20 december a.s. aanvang 20.00 uur, komt het Algemeen Bestuur van de WSD bijeen. De vergadering vindt plaats in de kantine van WSD Boxtel, Schouwrooij 20 te Boxtel. Deze vergadering is openbaar.

 

Opening kerststal met lampionnenoptocht

Op zaterdagavond 23 december aanstaande 17.15 uur opent burgemeester Hans Gaillard de kerststal in het hertenkamp aan de Dommelpas in Son en Breugel. Deelnemers voor de lampionnenoptocht verzamelen zich vanaf 16.45 uur op Kerkplein St. Genovevakerk in Breugel. Iedereen dient wel zelf een lampion mee te brengen.

 


Afvalverwerking

Gewijzigde ophaalrondes i.v.m. feestdagen

In verband met 1e Kerstdag zijn de ophaalrondes van maandag 25 december gewijzigd. De GFT-ronde wordt ingehaald op donderdag 21 december. De PMD-ronde wordt ingehaald op donderdag 28 december.

In verband met 2e Kerstdag zijn de ophaalrondes van dinsdag 26 december gewijzigd. De GFT- en PMD-ronde wordt ingehaald op vrijdag 22 december. De Papier-ronde wordt ingehaald op woensdag 27 december.

In verband met Nieuwjaarsdag zijn de ophaalrondes van maandag 1 januari gewijzigd. De PMD-ronde wordt ingehaald op donderdag 4 januari 2018.

 

GFT Winterschema

Tijdens het GFT winterseizoen wordt de groenbak tweewekelijks geleegd. Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 52, 2, 4, 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Kijk voor de exacte ophaaldata op in De Afvalapp.

 

Geen PMD meer op woensdag

Vanaf 1 januari 2018 vervalt de ophaaldag voor PMD op woensdag. Deze route wordt voortaan op vrijdag gereden. Zet uw PMD-zak vanaf 7.30 uur op straat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 12 december 2017 Hoogenberg 7, 5691 DN – realiseren van een aanbouw (BOUWEN)
 • 13 december 2017 Nieuwstraat 27, 5691 AA – restauratie Kerktoren (HANDELINGEN MET GEVOLGEN VOOR BESCHERMDE MONUMENTEN)
 • 13 december 2017 Markt 1, 5691 AR – restauratie en herbestemming zolder voormalig Raadhuis (BOUWEN / HANDELINGEN MET GEVOLGEN VOOR BESCHERMDE MONUMENTEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Ingekomen sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

 • 12 december 2017 Hoogenberg 7, 5691 DN – deels slopen woning t.b.v. verbouwing (SLOPEN)
 • 13 december 2017 Nieuwstraat 27, 5691 AA – asbestsanering (SLOPEN)
 • 13 december 2017 Markt 1, 5691 AR – asbestsanering (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

 • 12 december 2017 Nieuwstraat 70, 5691 AG – asbestsanering

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Ingekomen gebruiksmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande gebruiksmelding ontvangen:

 • 08 december 2017 Ekkersrijt 4091, 5692 DB – brandveilig gebruiken van een winkelgebouw (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Evenementenvergunning Jaarmarkt 2018

Op 4 december 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de Jaarmarkt 2018. Het evenement vindt plaats op 2 september 2018 van 12:00 uur tot 17:30 uur. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van Artikel 3 lid 1 en 4 lid 1 van de Zondagswet.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl .

 

Verkeersmaatregelen

Jaarmarkt 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 december 2017 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. Jaarmarkt 2018 die wordt gehouden op zondag 2 september 2018.

De verkeersmaatregelen bestaan uit het (gedeeltelijk) afsluiten van de Nieuwstraat vanaf de Boslaan tot aan de Antoon van de Venstraat, de Markt, Heistraat, Airbornestraat, Raadhuisplein, Kerkplein en de Kerkstraat (tot en met het Vestzaktheater) op zondag 2 september 2018 tussen 06:00 en 20:00 uur.

Afscheidsreceptie ’t Kleijn Geluck

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 december 2017 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de afscheidsreceptie van ’t Kleijn Geluck die wordt gehouden op vrijdag 29 december 2017.

De verkeersmaatregelen bestaan uit het afsluiten van de weg vanaf perceel Raadhuisplein 20 tot de hoek Raadhuisplein – Taylorstraat. De parkeerplaatsen tot aan de afzetting blijven bereikbaar via de Nieuwstraat.

Oliebollenparty

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 december 2017 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. Oliebollenparty die wordt gehouden op zondag 31 december 2017.

De verkeersmaatregelen bestaan uit het afsluiten van de Kerkstraat ter hoogte van Restaurant Café De Zwaan op 31 december 2017 tussen 12.00 en 17.00 uur. Er is tevens ontheffing van art. 3 lid 1 Zondagswet.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Belastingverordeningen en tarieven 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel heeft in de vergadering van 17 oktober 2017 het ‘bouwkostenoverzicht ROEB 2017’ vastgesteld.

In dit op regionaal niveau afgestemde bouwkostenoverzicht zijn de bedragen opgenomen voor diverse bouwonderdelen, normatief ter vaststelling van de bouwkosten. In de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2018 wordt verwezen naar dit bouwkostenoverzicht.

Het ‘bouwkostenoverzicht ROEB 2017’ treedt in werking op 1 januari 2018. U vindt deze lijst op onze website onder ‘bouwkosten ROEB 2018’. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 9 november 2017 de volgende verordeningen vastgesteld:

 • Legesverordening 2018 en de bijhorende tarieventabel en ROEB-lijst
 • Verordening marktgeld 2018
 • Verordening precariobelasting 2018
 • Verordening rioolheffing 2018
 • Verordening reinigingsrechten 2018
 • Verordening afvalstoffenheffing 2018
 • Verordening onroerende zaakbelastingen (OZB) 2018

Voornoemde verordeningen zijn opgenomen in de algemeen verkrijgbare lijst van vastgestelde belastingverordeningen. Deze liggen 6 weken kosteloos ter inzage in het gemeentehuis. Ze zijn binnenkort op de gemeentelijke website te raadplegen. Ook kunt u ze vinden op de landelijke website www.overheid.nl.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel hebben in de vergadering van 12 december 2017 de tarieven voor overige dienstverlening 2018 vastgesteld. Dit zijn de rijksleges voor reisdocumenten en rijbewijzen. En tot slot zijn de tarieven voor werken derden 2018 vastgesteld.

 

Overzicht belastingtarieven 2018

Het tarief marktgeld 2018 bedraagt per strekkende meter € 1,76. Het tarief per kwartaal bedraagt € 19,27 per strekkende meter.

Het tarief precariobelasting voor 2018 bedraagt € 15,15 per jaar per vierkante meter. Voor een tijdelijke terrasuitbreiding bij evenementen bedraagt het tarief € 5,91 per vierkante meter.

Tarieven rioolheffing 2018

Per afgevoerd afvalwater van 0 tot en met 500 kubieke meter: € 150,00 per jaar. Bij een verbruik boven 500 m3 wordt het basistarief van € 150,00 100 m3 afvalwater als volgt verhoogd:

 1. € 29,01 per eenheid boven 500 m3 tot en met 2500 m3;
 2. € 23,96 per eenheid boven 2500 m3 tot en met 10.000 m3;
 3. € 19,46 per eenheid boven 10.000 m3 tot en met 25.000 m3;
 4. € 14,98 per eenheid boven 25.000 m3 tot en met 50.000 m3;
 5. € 8,97 per eenheid boven 50.000 m3 tot en met 100.000 m3;
 6. € 2,97 per eenheid boven 100.000 m3.

Het tarief reinigingsrechten voor 2018 bedraagt € 182,28 per jaar. Dit is exclusief omzetbelasting.

De tarieven afvalstoffenheffing 2018 bedragen voor één persoonshuishouden € 155,04 per jaar. Voor een meerpersoonshuishouden is dit € 194,28.

De tarieven onroerende zaakbelastingen 2018 zijn als volgt:

 • OZB Eigenaarsdeel woningen 0,0897% van de WOZ-waarde
 • OZB Eigenaarsdeel niet-woningen 0,1454% van de WOZ-waarde
 • OZB Gebruikersdeel niet-woningen 0,1300% van de WOZ-waarde

De belangrijkste leges tarieven voor 2018 zijn als volgt:

 • Huwelijksvoltrekking op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur € 352,50
 • Huwelijksvoltrekking op maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur € 587,50
 • Huwelijksvoltrekking op maandag tot en met zaterdag vóór 9.00 uur en na 21.00 uur en op zondagen en feestdagen € 587,50
 • Rijbewijs € 39,45
 • Tarief rijbewijs wordt bij een spoedaanvraag verhoogd met € 34,10
 • Paspoort voor een persoon jonger dan 18 jaar oud € 52,00
 • Paspoort voor een persoon ouder dan 18 jaar oud € 65,30
 • Nederlandse identiteitskaart voor een persoon jonger dan 18 jaar oud € 29,05
 • Nederlandse identiteitskaart voor een persoon ouder dan 18 jaar oud € 51,05
 • Tarief paspoort en identiteitskaart wordt bij een spoedaanvraag verhoogd met € 47,55
 • Uittreksel BRP € 13,20

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Een initiatief van Ons Son en Breugel, Toine Buijtels Events en Multi Show Productions. Kijk voor meer informatie op de website van Snow Radio.

Post article

Post article