Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 7 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit is de gemeentepagina van week 7 2017.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
14 februari 201718:30 uur – 20:30 uurBijeenkomst parkeren centrumOpenbaarRaadzaal
15 februari 201709:00 uur – 10:00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
15 februari 201717:00 uur – 18:00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
20 februari 201715:30 uur – 16:30 uurMonumentencommissieOpenbaarRaadzaal
22 februari 201719:30 uur – 21:00 uurAlzheimercafé B.O.S.OpenbaarZalencentrum `t Zand

 


Mededelingen en berichten

Besluitenlijst raadsvergadering 9 februari 2017

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen.

Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon (0499) 491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Parkeren in het centrum

Bij parkeren in het centrum van de kern Son gaat het om een juiste balans tussen goede bereikbaarheid van winkels, woonhuizen en evenementen aan de ene kant en slim gebruik van de schaarse openbare ruimte aan de andere kant. En…het oog wil ook nog wat.

De puzzel van parkeerplaatsen en parkeertijden wordt door een op parkeren gespecialiseerd bureau Spark ontrafeld. Spark deed in het najaar 2016 op meerdere momenten tellingen van de parkeerdruk in het hele centrum. Die informatie is verwerkt in een interessante analyse over parkeren in het centrumgebied. Spark stelt heel concrete én slimme oplossingen voor om de parkeerdruk te reguleren. De onderzoeksresultaten een openbare bewonersbijeenkomst met u gedeeld.

Deze parkeerbijeenkomst is op 14 februari 2017 vanaf 18.30 uur in het gemeentehuis.

 

 

Alzheimercafé B.O.S.

Op woensdag 22 februari 2017 organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot – Son en Breugel een avond met als thema: ‘De heldere eenvoud van dementie’.

Gastspreker tijdens deze avond is Huub Buijssen, een bekend dementie-expert, psychogerontoloog en gezondheidszorg psycholoog en schrijver van vijf boeken over dementie. Deze avond staat zijn bekendste boek centraal: ‘De heldere eenvoud van dementie’. Huub vertelt over de verborgen logica achter het gedrag van mensen met dementie. Ook duidt hij de diepere zin en betekenis die schuil gaan achter de vaak vreemde en zinloos lijkende uitspraken en gedragingen van mensen met dementie. Beide ouders van Huub kregen deze ziekte en samen met zijn broers en zussen droeg hij de zorg voor zijn ouders. Hierdoor kan hij uit persoonlijke ervaring als mantelzorger putten en heeft hij tips en/of boodschappen die het leven met en zorgen voor iemand met dementie lichter, aangenamer en vreugdevoller maken.

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Meer informatie over het programma vindt u op onze website. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken, van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best, te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie.

Na elke pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 20 t/m 24 februari 2017

Komende week wordt uw GFT, Papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT Winterschema

De GFT-winterperiode (tweewekelijks ophalen in plaats van wekelijks) is ingegaan. Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Dit GFT-winterschema is ook opgenomen in De Afvalapp!

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 01 februari 2017 – Ekkersrijt 4091, 5692 DB – wijziging al eerder verleende vergunning voor het herontwikkelen van een bestaand bedrijfspand (BOUWEN)
 • 03 februari 2017 – Keverlaan ongenummerd – het oprichten van een woonhuis (BOUWEN)
 • 04 februari 2017 – Planetenlaan 50, 5694 TR – slopen aanbouw achterkant (SLOPEN)
 • 07 februari 2017 – Vinklaan 2, 5691 VJ – plaatsen kozijn in voorgevel (BOUWEN)
 • 07 februari 2017 – Bijenlaan 31, 5692 VA – plaatsen dakkapel voorzijde woning (BOUWEN)
 • 07 februari 2017 – Planetenlaan 50, 5694 TR – realiseren van een aanbouw (BOUWEN)
 • 08 februari 2017 – Kanaalstraat 2, 5691 NC – slopen bijgebouw (SLOPEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 07 februari 2017 Waterjuffer, kavel D03 – oprichten woonhuis (BOUWEN)

 

Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

 • Sonniuswijk 17 – Oprichten van een opslagloods en B&B, besluit d.d. 6 februari 2017

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Nieuwstraat

Op 20 januari 2017 is een melding betreffende het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval op grond van artikel 10.52 Wet milieubeheer ontvangen van Gebr. v.d. Brand en Van Oort B.V., Nieuwstraat 83 en Kanaaldijk Noord 5, 6 en 7.

De breekwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd in week 7, tijdsduur circa 3 werkdagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat voorschriften onder andere ter beperking van geluid- en stofoverlast.
Deze melding dient slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk tegen deze melding bezwaar te maken.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u gedurende werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur contact opnemen de heer A. Obbema van de gemeente Son en Breugel, telefoonnummer (0499) 491570.

 

Evenementenvergunning kermis

De burgemeester heeft evenementenvergunning verleend voor het houden van de kermis in het centrum van Son en Breugel van 16 juni 2017 tot en met 20 juni 2017:

 • op 17 en 18 juni tussen 13.00 en 23.00 uur
 • op 16, 19 en 20 juni tussen 15.00 en 23.00 uur

Hierbij is ook ontheffing van de Zondagswet verleend voor zondag 18 juni 2017.

Bezwaarschrift

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbende schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de basisregistratie personen stonden ingeschreven. Hun persoonslijsten zijn opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zijn.

Het betreft de heer L.A. Czarny, geboren 05-06-1985 en mevrouw B.A. Czarny, geboren 28- 05-1988.

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
 • de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s- Hertogenbosch.


In plaats van dit bericht liever jouw nieuwsbericht gelezen?

Hier had jouw nieuwsbericht kunnen staanWij zitten klaar om je berichtje te ontvangen en waar nodig te helpen om jouw bericht perfect te maken voor publicatie.


Lees meer gemeentepagina’s


De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.