Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 7 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 7 2018.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
14 februari17.00 – 18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
14 februari16.30-17.30 uurSpreekuur Eef van TurnhoutOpenbaarBraecklant
19 februari15.30 uurMonumentencommissieOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Spreekuur Hans Gaillard 14 en 21 februari vervalt

Op 14 en 21 februari is er geen spreekuur bij Hans Gaillard. Een afspraak voor het spreekuur kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een vwaholgend spreekuur.
Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Besluitenlijst raadsvergadering 8 februari 2018

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen. Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Balies gesloten op 19 februari

De samenwerkende Dommelvallei-gemeenten zijn bezig met de invoering van iBurgerzaken. Dit zorgt voor een efficiëntere en effectievere dienstverlening naar inwoners. Kort gezegd, meer gemak. De meest gevraagde producten en diensten zijn met iBurgerzaken 24 uur per dag digitaal beschikbaar voor inwoners en bedrijven én vanaf elk gewenst apparaat. Zaken die met iBurgerzaken geregeld kunnen worden zijn geboorte, huwelijk, overlijden, verblijf en adres. (reisdocumenten zal pas volgende jaar actief zijn).

Balies dicht

Momenteel zijn we druk bezig met de realisatie van het project IBurgerzaken. Op 20 februari gaan we ‘live’. Door technische voorbereidingen betekent dit dat de balies op 19 februari de hele dag gesloten zijn. Er kunnen dus geen afspraken gepland worden. Ook inwoners die binnenlopen kunnen we helaas niet helpen. Een afspraak maakt u eenvoudig op onze website in de digitale agenda op de pagina ‘Afspraak maken’.

 

Pauze ingelast bij seismisch bodemonderzoek Zuid Oost Brabant

In december ’17 en begin januari ‘18 is Geothermie Brabant BV een seismisch bodemonderzoek gestart in Zuid Oost Brabant. Dit onderzoek moet meer kennis opleveren over de opbouw van bodemlagen in de diepe ondergrond. Deze kennis is nodig om vast te stellen wat de potentie is voor geothermie in deze regio. Inmiddels is het eerste deel van het onderzoek in de regio Someren en Deurne gereed. Er is besloten de rest van het onderzoek nog even uit te stellen.

Tussenfase

De resultaten uit Someren en Deurne laten zien dat het niet eenvoudig is om op de gewenste diepte tot 7 kilometer te kijken met deze vorm van onderzoek (vibro seismic met vibro trucks). Deze ervaring is voor ons aanleiding om een tussenfase in het onderzoek in te bouwen waarin we eerst de gedetailleerde analyse van de verkregen informatie willen afronden. Aansluitend beoordelen wij dan of het verstandig is het onderzoek verder voort te zetten als gepland of het onderzoek te vervolgen met een gewijzigde onderzoeksmethode.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geothermie Brabant www.geothermiebrabant.nl.

 

Plaatsing WhatsApp borden

Iedere inwoner kan tegenwoordig zonder enige moeite een bijdrage leveren aan het veiliger maken van de eigen leefomgeving, door deel te nemen aan een BuurtWhatsApp- groep. In Son en Breugel is dit een groot succes en er zijn inmiddels dan ook meer dan 30 WhatsApp-groepen actief. Buurtbewoners letten samen goed op of er verdachte personen of opvallende dingen in hun buurt gebeuren en kunnen elkaar daar op deze manier razendsnel over informeren. Het blijkt dat in buurten waar een WhatsApp-groep actief is, het aantal inbraken minder is dan in buurten zonder een WhatsApp-groep.

Borden op strategische plekken

Om het middel van buurtWhatsApp-groepen kracht bij te zetten, heeft de gemeente besloten dat er speciale ‘WhatsApp-borden’ door heel Son en Breugel worden geplaatst. De borden worden op strategische plekken in de wijk geplaatst, om een zo groot mogelijke dekking van het gehele WhatsApp-gebied te krijgen. De borden worden in de week van 19 februari geplaatst. De oude buurtpreventieborden zullen worden verwijderd.

Deelnemen?

Als het gaat om buurtpreventie werkt de gemeente nauw samen met Son en Breugel Verbindt. Interesse om zelf een WhatsApp-groep te beginnen of wilt u zich aansluiten bij een bestaande groep? Stuur dan een mailtje naar info@sonenbreugelverbindt.nl. Een overzicht van de bestaande WhatsApp groepen is te vinden op www.sonenbreugelverbindt.nl.

 

Vergadering Monumentencommissie

Op maandag 19 februari 2018 is er een vergadering van de monumentencommissie. De vergadering bestaat uit een niet-openbaar en openbaar gedeelte. Het openbare gedeelte (en dus toegankelijk voor belangstellenden) is van 15.30 – 16.30 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis van Son en Breugel. De agenda van de vergadering is te bekijken op de pagina Monumentencommissie op onze website.

 

Vijftig extra parkeerplaatsen voor Science Park Eindhoven

Het college gaat de huidige parkeerplaats nabij visplas Ekkersweijer bij bedrijventerrein Science Park gedeeltelijk verharden. Met de aanleg van het verbeterde parkeerterrein ontstaan circa 50 verharde parkeerplekken en wordt de parkeerdruk op het Science Park voor personeel en bezoekers van het Science Park verminderd.

Parkeren op eigen terrein

Door de economische hoogconjunctuur is er een forse parkeerdruk ontstaan op het bedrijventerrein Science Park. Het uitgangsprincipe voor bedrijven is parkeren op eigen terrein. De parkeerplekken op eigen terrein zijn echter nagenoeg bij alle bedrijven volledig in gebruik genomen. Hierdoor heeft de gemeente 3 jaar geleden al parkeervakken op de wegen van het park aangebracht. Een verdere uitbreiding is ruimtelijk niet gewenst in verband met de parkachtige structuur van het bedrijventerrein.

Asfalteren

Er is voor de korte termijn een parkeeroplossing gewenst. Nabij de visplas Ekkersweijer zijn vele jaren geleden al parkeerplaatsen aangelegd. Deze worden nu al door medewerkers van het bedrijvenpark in gebruik genomen. In verband met risico van vandalisme aan de daar geparkeerde auto’s is het parkeerterrein inmiddels met het dunnen van de struiken doorzichtig gemaakt. Het parkeerterrein is echter niet verhard. Hierdoor ontstaat er overlast in de natte perioden van het jaar en is daardoor minder aantrekkelijk om er op te parkeren. Daarom is in overleg met Ondernemingsvereniging Ekkersrijt (OVE) besloten om de parkeerplaats gedeeltelijk te asfalteren.

Kosten

De kosten voor deze aanpassing bedragen € 30.000,-. Vanwege de hoogte van het investeringskrediet gaat het om een beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad, die over het collegevoorstel binnenkort een besluit zal nemen.

 

Nieuw beleid handhaving kinderopvang

Er is een nieuw beleid vastgesteld over de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Dit beleid is vooral van belang voor de voorzieningen voor dagopvang en buitenschoolse opvang.

Hercontroles

De aanpassing van het beleid betreft vooral het laten uitvoeren van hercontroles door de GGD. Tot nu toe liet Son en Breugel bij de constatering van een gebrek niet standaard een hercontrole uitvoeren. Er werden weinig gebreken geconstateerd en de gebreken die er waren, waren doorgaans bij de volgende jaarlijkse controle hersteld. Op verzoek van de Inspectie van het Onderwijs wordt bij een geconstateerd gebrek voortaan in de regel wèl een hercontrole uitgevoerd.

Wanneer vervolgens blijkt dat de gebreken niet zijn opgelost dan geeft de gemeente een schriftelijke aanwijzing, waarna de GGD opnieuw een controle uitvoert. Als dan blijkt dat het gebrek nog niet is opgelost dan kan de gemeente een sanctie opleggen.
Bij ernstige gebreken wordt direct een schriftelijke aanwijzing gegeven.

Niet vrijblijvend

Het handhavingsbeleid is niet vrijblijvend: het dient de houder van begin af aan duidelijk te zijn dat geconstateerde gebreken opgeheven moeten worden en dat de gemeente dit eventueel zal afdwingen. Het hele handhavingsbeleid is te vinden op onze website.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 19 t/m 23 februari 2018

Komende week wordt uw PMD, GFT (groen) en papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT Winterschema

Tijdens het GFT winterseizoen wordt de groenbak tweewekelijks geleegd. Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Kijk voor de exacte ophaaldata op in De Afvalapp!.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 05 februari 2018 Waterjuffer 18, 5692 WV – bouwen woonhuis met bijgebouw (BOUWEN)
 • 05 februari 2018 Brederodestraat 23, 5691 XN – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Mededeling omtrent intrekken aanvraag omgevingsvergunning

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken op:

05 februari 2018 Rooijseweg 11, 5691 PA – plaatsen van een veiligheids-vangnet (golfballenvanger) (BOUWEN)

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 05 februari 2018 Cerespad 42, 5694 WC – plaatsen dakkapel voorzijde woonhuis (BOUWEN)
 • 07 februari 2018 Lavendelstraat 2, 5691 SP – intern verbouwen woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken, na de uitreiking of verzending van de vergunning, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

 • 02 februari 2018 Ockhuizenweg 9, 5691 PJ – asbestsanering (SLOPEN)
 • 06 februari 2018 Heriklaan 19, 5691 WG – asbestsanering (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

 • 01 februari 2018 Berkenlaan 9, 5691 CN – slopen woning (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Geaccepteerde gebruiksmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmeldingen:

 • 08 februari 2018 Ekkersrijt 7001, 5692 HB – brandveilig gebruiken extern magazijn van IKEA (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)
 • 08 februari 2018 Ekkersrijt 4089, 5692 DB – brandveilig gebruiken magazijn IKEA (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Vaststelling bestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017’’

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 21 december 2017 heeft vastgesteld het bestemmingsplan ‘’Sonniuspark; Herziening 2017’’ (NL.IMRO.0848.BP957SONNIUSPARK-VA01). Het bestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017’’ heeft betrekking op de actualisatie van de diverse vigerende bestemmingsplannen voor de wijk Sonniuspark alsmede op de verhoging van het toegestane maximum aantal woningen in het gebied ten noorden van de Bijenlaan.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 15 februari 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 (tijdens de openingstijden). Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website van de gemeente: www.sonenbreugel.nl of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op het ontwerpbestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

 • diegenen die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
 • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepsschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat dat verzoek is beslist.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.