Gezamenlijke stappen in gebiedsproces Sonse Heide

oud meer sonse heideloop Sonse Heide
Foto: Ons Son en Breugel

Waterschap De Dommel en de gemeente Son en Breugel zijn maatregelen voor de korte termijn overeengekomen in het kader van de waterkwaliteit van de Sonse Heideloop.

Recreanten maken zich zorgen over de kwaliteit van het water. Onderzoek begin 2017 wees uit dat het grootste probleem in het slib zit. Er zijn hoge concentraties van moerasgas (H2S) gemeten. De aanbevelingen uit het rapport zijn vertaald naar de volgende maatregelen:

  • Overleg tussen het waterschap en Scoutinggroep Dutmella om de scouting te wijzen op de risico’s van spelen in de Sonse Heideloop;
  • Het op strategische locaties rondom de Sonsheideloop hangen van bordjes om recreanten en hondenbezitters te waarschuwen voor de risico’s van spelen/zwemmen in de Sonse Heideloop;
  • Aanvullend op wat in het GGD-rapport staat, geven gemeenten en waterschap de GGD opdracht om nader onderzoek uit te voeren in de Sonse Heideloop naar stoffen die in het water of slib aanwezig zijn;
  • Een traject van circa 400 meter, dat start bij de Bestseweg en loopt langs de scouting naar de duiker gelegen langs het Dutmellapad (langs het nieuwe scoutinggebouw), wordt dit najaar nog gesaneerd. Alle inspanningen zijn erop gericht om in oktober 2017 klaar te zijn, dus vóórdat de scouting het nieuwe gebouw betrekt.

De Sonse Heide is een belangrijk recreatiegebied voor inwoners van Son en Breugel en Best en bezoekers ver daarbuiten. Het bos- en heidegebied rond het Oud Meer trekt jaarlijks veel recreanten, waaronder veel fietsers, trimmers en wandelaars met hun honden. Ook huisvest het gebied een van de grootste scoutingorganisaties van Nederland. Het onderhoud van water, heide en bos zijn erg belangrijk voor de beleving van het gebied.

Recreanten maken zich zorgen over de kwaliteit van het water. De Sonse Heideloop heeft van oudsher een bijnaam ’stinkloop’, verwijzend naar de afwatering van het bedrijf Rendac op deze sloot. Als je afgaat op hoe de sloot oogt en ruikt, vragen de bezoekers zich af wat de kwaliteit van dit oppervlaktewater is en of er gevaar voor gezondheid van mens en dier.

Water speelt in het Sonse Heidegebied een verbindende rol. We hebben hier te maken met een stelsel met het Wilhelminakanaal, Sonse Heideloop, het wateraanvoersysteem voor agrariërs, een slotenstelsel door het bos, de tunnelbak A50, het slotenstelsel door de woonwijk en het lozingswater van Rendac. Via het ‘gebiedsproces Sonse Heide’ wordt de problematiek in het gebied integraal opgepakt door Waterschap De Dommel. Het waterschap doet dat in samenwerking met de gemeenten Son en Breugel en Best en gebruikersgroepen.

Doelstelling

Het streven van het waterschap is dat de waterkwaliteit en -kwantiteit op orde is. Bij de afweging om activiteiten in een gebied toe te staan, baseert het waterschap zich op de 3 P ́s: maatschappelijke waarde (people), ecologische waarde (planet) en economische waarde (profit). Het waterschap realiseert zich dat een afweging daarin negatief kan uitvallen voor het lokale watersysteem. In gezamenlijkheid met het gebied onderzoeken waterschap en gemeenten ook oplossingsrichtingen en kansen om op de middellange termijn (2025).

Definitieve oplossingsrichtingen

Tijdens twee bijeenkomsten (van het gebiedsproces Sonse Heide) is met belanghebbenden gesproken over mogelijkheden voor een definitieve oplossing. Er zijn 4 oplossingsrichtingen benoemd om de waterkwaliteit van de Sonse Heideloop te verbeteren:

  1. Waterlozing Rendac op het Wilhelminakanaal;
  2. Lozing via een aparte lozingsbuis;
  3. ‘Leaking feeder’ (een verdere uitwerking van optie 1)
  4. Nuloptie (verbeteren waterkwaliteit via voortschrijdende zuiveringstechnieken bij Rendac).

Voor de eerste drie opties is de medewerking van Rijkswaterstaat (RWS), de waterbeheerder van rijkswateren, noodzakelijk. In juni en juli 2017 zijn gesprekken met RWS gepland om de mogelijkheden gezamenlijk te verkennen. Buurgemeente Best heeft tijdens de bijeenkomsten al de bereidheid uitgesproken om medewerking te verlenen als dat nodig is. Van Rendac mag worden verwacht dat het bedrijf de omgeving informeert bij nieuwe investeringen in de afvalwaterzuivering.

Gezondheidsonderzoek

In februari 2017 heeft het waterschap in samenwerking met de GGD onderzoek uitgevoerd naar de risico’s van de waterkwaliteit van de Sonse Heideloop voor de volksgezondheid. Daarmee wilde het waterschap een gefundeerde uitspraak doen over de risico’s voor bewoners en huisdieren, die in contact komen met water van de Sonse Heideloop, én de risico’s voor de eigen medewerkers die onderhoud plegen aan de Sonse Heideloop.

Het onderzoek wees uit dat het grootste probleem in het slib zit. Hier werden hoge concentraties van moerasgas (H2S) gemeten. De aanbevelingen uit het rapport zijn of worden nu opgepakt door waterschap en gemeente Son en Breugel via de voorgenoemde maatregelen.

 

Post article

Post article