Ingezonden: reactie op brief Gedeputeerde Staten

Ingezonden: reactie op brief Gedeputeerde Staten
Foto: PvdA/GroenLinks Son en Breugel

Inhoudelijk is de brief van Gedeputeerde Staten weinig verrassend. Het standpunt van Gedeputeerde Staten is immers al sinds 8 september 2016 bekend. Wat ons betreft zijn de conclusies ten aanzien van een mogelijke fusie en de daaraan te verbinden voorwaarden in dit stadium misplaatst.

Inhoudelijk kunnen wij ons sowieso niet vinden in het verplicht overdragen van taken, bevoegdheden en middelen aan de stad Eindhoven, zoals de provincie voorstelt. Democratisch gezien hebben de inwoners van Son en Breugel dan niets meer te vertellen over de overgedragen bevoegdheden. Dat is voor ons onacceptabel. Het verplichte karakter is bovendien in tegenspraak met het standpunt dat een dergelijke constructie van onderaf tot stand behoort te komen.

Qua proces willen wij eerst meer duidelijkheid over de verschillende toekomstscenario’s voor Son en Breugel en wij willen voldoende tijd nemen om deze scenario’s voor te leggen aan de inwoners van Son en Breugel. Pas als de gevolgen van deze scenario’s helder zijn en de inwoners zich hierover hebben kunnen uitspreken – we hebben hiervoor al eerder voorgesteld een referendum te organiseren – is het tijd om tot een finaal oordeel en besluit te komen. Wat ons betreft is nauwkeurigheid en betrokkenheid van inwoners hierin veel belangrijker dan haast maken zoals GS voorstelt.

De meest voor de hand liggende scenario’s om nader uit te werken, zijn scenario’s waarbij Son en Breugel zelfstandig blijft, al dan niet met continuatie van de dienst Dommelvallei. De situatie rondom dienst Dommelvallei is afhankelijk van de toekomst van Nuenen, daarom kunnen we de toekomst van Son en Breugel niet los zien van die van Nuenen. We zullen serieus moeten kijken wat de gevolgen zouden zijn van een fusie van Nuenen met Son en Breugel of Eindhoven, zoals de provincie suggereert en ook wat de gevolgen zouden zijn van een fusie van Son en Breugel met Eindhoven. Wat zijn de voor- en nadelen van deze scenario’s ten opzichte van een zelfstandig Son en Breugel? Naast de mogelijkheid van fusie van Son en Breugel met Nuenen of Eindhoven, hebben wij het college gevraagd om ook een scenario van fusie met de gemeente Best uit te werken. De provincie noemt dit niet als alternatief, maar wij denken dat wanneer zelfstandigheid van Son en Breugel niet mogelijk zou blijken te zijn, dit misschien wel een beter alternatief is dan fusie met Nuenen of Eindhoven.

Uiteindelijk is de vraag voor ons met welk scenario de belangen van inwoners van Son en Breugel het meest gediend zijn. In welk scenario houden we lokaal zeggenschap over de voor ons belangrijkste thema’s, zoals het niveau van voorzieningen in het centrum en in de wijken en over de natuur in en rond Son en Breugel. En hoe kunnen we op andere terreinen juist zo goed mogelijk samenwerken met omliggende gemeenten en binnen regionale samenwerkingsverbanden.

Tot slot betreuren we het dat de provincie niet met voorstellen komt voor bestuurlijke vernieuwing en het overdragen van bevoegdheden van de provincie zelf. Wat ons betreft zou de provincie opgeheven kunnen worden en geven we de voorkeur aan een stadsprovincie Eindhoven. Dan is de provincie pas echt vernieuwend bezig!

Joris van Dam, Johan Bijlsma

PvdA/Groenlinks Son en Breugel


Heet nieuws? Stuur de redactie een WhatsApp


Lees meer ingezonden brieven


Dit is een ingezonden brief. Wilt u ook een ingezonden brief plaatsen? Neem dan contact met ons op.

Je las zojuist een ingezonden brief. Ons Son en Breugel biedt graag een podium voor lezers om hun gedachten, mening of gevoelens te delen, omdat vrijheid van meningsuiting een groot goed is. Zolang het maar goed geschreven, onderbouwd en feitelijk is. De inhoud van de ingezonden brief is geen reflectie van de gedachten, mening of gevoelens van de redactie.

Zelf een ingezonden brief delen? Stuur het naar redactie@onssonenbreugel.nl.

Post article

Post article