Zoek
Sluit dit zoekvak.

Klimaatbestendig Son en Breugel

Klimaatbestendig Son en Breugel
Foto: Pixabay CC0

Het college heeft een klimaatvisie voor een klimaatbestendig Son en Breugel vastgesteld. De visie is opgesteld na een uitgebreide analyse van de fysieke ruimte en in samenspraak met het verenigingsleven, woningbouwverenigingen en inwoners. Met deze visie speelt de gemeente in op de eisen die het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie aan lokale overheden wordt gesteld.

Veranderende en meer extreme weersomstandigheden

Op dit moment kan Son en Breugel redelijk goed met de huidige weersinvloeden omgaan. Grote schades hebben tot nu toe niet plaatsgevonden en onnodig gevaar voor de volksgezondheid is niet aanwezig. We krijgen echter steeds vaker te maken met de gevolgen van veranderende en meer extreme weersomstandigheden.

De gemeenteraad heef om aan deze veranderingen het hoofd te bieden, bij de vaststelling van het gemeentelijk rioleringsplan 2016 gevraagd het hemelwaterbeleid verder uit te werken. Op 9 oktober 2017 wordt de visie “Klimaatbestendig Son en Breugel 2030” aangeboden aan de commissie grondgebiedzaken.

Omgaan met veranderende tijden

Onder een klimaatbestendig Son en Breugel verstaan we de ‘openbare’ ruimte van Son en Breugel veerkrachtig is ingericht waardoor veranderingen in het klimaat niet leiden tot grote schades en onnodig gevaar voor de volksgezondheid. De gemeente heeft voor het realiseren van deze doelstelling de samenwerking met iedereen in de gemeenschap, bedrijfsleven en inwoners, hard nodig. We zullen samen moeten kijken naar oplossingen en win-win situaties die uiteindelijk goed zullen zijn voor de gemeenschap en de woonomgeving. Greendeals moeten bedrijven bewuster maken van de gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast. Subsidies stimuleren inwoners om maatregelen te nemen, zoals het afkoppelen van regenwater en het vergroenen van tuinen.

Beter leefklimaat

De stijging van de temperatuur heeft effecten op de gezondheid. De opwarming van de grote concentratie aan verhardingen en bebouwingen in sommige delen van de gemeente (Ekkersrijt en centrum Son) kan gevolgen hebben voor het functioneren van mensen. Hittestress kan leiden tot slaapverstoring, gedragsverandering, verminderde arbeidsproductiviteit en hitte-gerelateerde ziekten. Beslissingen die we nu nemen, moeten bijdragen aan een beter leefklimaat voor onze (toekomstige) woon- en leefomgeving.

Wat we doen is groen

De hemelwatervisie sluit aan bij de beleidsnota Duurzaamheid 2016-2020 en de strategische doelstelling uit het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017. We werken aan een gemeentelijke organisatie die in 2020 in staat is om de klimaataspecten hitte, droogte en wateroverlast integraal in elk ontwikkelingsplan gelijkwaardig af te wegen.

 


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play