Zoek
Sluit dit zoekvak.

Koninklijke onderscheiding voor de heer Cor van Hoof

koninklijke onderscheiding
Foto: Eemsbode

Op vrijdag 23 februari 2018 heeft burgemeester Hans Gaillard een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan een dorpsgenoot met bijzondere verdiensten en een maatschappelijke uitstraling op regionaal en landelijk niveau.

Koninklijke onderscheiding voor Cor van Hoof – Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer C.A.G.M. (Cor) van Hoof (65) zet zich al jaren actief in voor de visie- en onderwijsontwikkelingen rond het onderwijs aan leerlingen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Na een periode van 19 jaar als groepsleerkracht (1975-1994) heeft de heer Van Hoof tussen 1994 en 2001 de functie van Intern Begeleider vervuld op de Emiliusschool. Deze school biedt speciaal onderwijs voor leerlingen tussen de 4 en 20 jaar met een ernstige meervoudige beperking. Het aantal leerlingen fluctueert tussen de 140 en 150. De wijze waarop decorandus die functie vorm en inhoud heeft gegeven is van grote betekenis geweest voor de verdere ontwikkeling van het onderwijsaanbod binnen de Emiliusschool. Bovendien wierp decorandus zich op als voortrekker voor de hele regio met als resultaat dat het Intern Begeleiders (I.B.)-overleg Zuid-Nederland vele jaren onder zijn voorzitterschap op de Emiliusschool maandelijks bijeen kwam. Ontwikkelde werkwijzen van de Emiliusschool werden daar besproken en vonden hun weg naar andere scholen.

Sinds 2001 vervult de heer Van Hoof de functie van adjunct-directeur van de Emiliusschool. Ook deze periode kenmerkt zich door de bevlogen wijze waarop hij leiding heeft gegeven aan de ontwikkeling van de visie op en de inrichting van het onderwijs op de Emiliusschool. In nauwe samenwerking met Zonhove – centrum voor behandeling, wonen en dagactiviteiten voor meervoudig gehandicapten – werd voor deze nieuwe doelgroep leerlingen het onderwijs ontwikkeld. Binnen de Emiliusschool leidde dat onder andere tot een veelvoud aan werkgroepen gevormd door leerkrachten, die onder aansturing van decorandus een volledig curriculum (leerplan) hebben uitgewerkt.

De Emiliusschool heeft zich dankzij de inzet van decorandus in de loop der jaren ontpopt als dé voorbeeldschool voor deze doelgroep. Op advies van de onderwijsinspectie komen zeer regelmatig collega’s uit het onderwijs informeren hoe de Emiliusschool het onderwijs voor deze leerlingen heeft ingericht.

Inmiddels zijn naast de genoemde visie en het curriculum ook een aantal hieraan gerelateerde onderwerpen door decorandus binnen de Emiliusschool uitgewerkt die ertoe geleid hebben dat de Emiliusschool als een A-merk bekend staat voor deze doelgroep in heel Nederland. Regelmatig wordt Cor van Hoof gevraagd om de visie en ervaring uit te dragen, bijvoorbeeld op studiebijeenkomsten van collega-scholen.

In de loop der jaren heeft er regelmatig wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden op de Emiliusschool, geïnitieerd vanuit de Universiteit van Groningen. De heer Van Hoof was binnen de Emiliusschool verantwoordelijk voor de aansturing en verzameling van onderzoeksgegevens. Het onderzoek betrof de sensorische voorkeuren van leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en de ontwikkeling van een observatie-instrument ten behoeve van leerkrachten.

Naast dit alles is decorandus als directielid vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de Emiliusschool en voor de contacten met ouders en verzorgers.

In de periode 2008-2009 was decorandus samen met de heer drs. John van Dijen (directeur Emiliusschool) medeauteur van het boek ‘Hun Goed Recht’, over passend onderwijs voor leerlingen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Het eerste exemplaar werd op 15 april 2009 aangeboden aan de toenmalige staatssecretaris van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), mevrouw Sharon Dijksma en op verzoek van het ministerie beschikbaar gesteld aan alle scholen en instellingen die werken met EMB-kinderen, inclusief het volledige curriculum op CD-rom. Vanwege het belang voor de sector ontving dit boek in 2010 de tweejaarlijkse prijs van de Stichting Charlotte Fonds. De uitgave van dit boek wordt door beide auteurs ook gezien als de publieke verantwoording van de Emiliusschool voor het grote ESF-budget (Europees Sociaal Fonds) dat de Emiliusschool heeft mogen besteden ten behoeve van onderwijs aan leerlingen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Met het boek ‘De mensen van Emilius’ sluit Cor van Hoof zijn 42 jaar lange carrière bij de Emiliusschool af. Decorandus laat in dit boek per decennium belangrijke gebeurtenissen en historische feiten over 60 jaar specialistisch onderwijs in Son en Breugel in woord en beeld aan bod komen. Burgemeester Hans Gaillard neemt bij de afscheidsbijeenkomst het eerste exemplaar in ontvangst.

Naast bovenstaande werkzaamheden heeft Cor van Hoof zich in verschillende vrijwilligersfuncties verdienstelijk gemaakt. Zo was hij leider bij de scouting, jeugdleider bij voetbalvereniging SBC, medeorganisator van de carnavalsactiviteiten bij Zonhove en de Emiliusschool, deelnemer aan de vlindertellingen van de Vlinderstichting, natuurgids, wilgenknotter en redacteur bij IVN en MR-lid basisschool.