Zoek
Sluit dit zoekvak.

Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan zes dorpsgenoten

koninklijke onderscheiding
Foto: Eemsbode

Burgemeester Hans Gaillard heeft zes Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan bijzondere dorpsgenoten met een indrukwekkende staat van dienst als vrijwilliger.

De burgemeester heeft hen op donderdagochtend 26 april verrast met een bezoekje.

Koninklijke onderscheiding voor Toon van Lieshout – benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer A.F.A.E. (Toon) van Lieshout (74) zet zich al jaren actief in als vrijwilliger op maatschappelijk gebied.

Al 40 jaar is de heer Van Lieshout betrokken bij Tafeltennisvereniging Son en Breugel. Samen met enkele anderen ervoer hij het in 1978 als gemis dat er in Son en Breugel geen tafeltennisvereniging bestond. Samen met enkele anderen richtte hij daarom de Tafeltennisvereniging Son en Breugel op. De vereniging had als doelstelling het bevorderen van de tafeltennissport in Son en Breugel, het activeren van het jeugdtafeltennis en het realiseren van de tafeltennissport in wedstrijdverband. In de beginjaren was sprake van een wachtlijst/jeugdstop. Het ledenaantal varieerde in het verleden tussen 20 en 80, momenteel bestaat de vereniging uit 25 leden. Dit jaar bestaat de vereniging 40 jaar.

Decorandus heeft in bijna veertig jaar vele bestuursfuncties vervuld.

  • bij de oprichtingsvergadering werd hij benoemd tot secretaris;
  • bij de eerste bestuursvergadering werd hij benoemd tot penningmeester;
  • in totaal is hij 25 jaar penningmeester geweest, waaronder in de afgelopen periode een groter aantal jaren. Ook nu nog vervult hij deze functie;
  • hij combineerde de functies secretaris / penningmeester enige tijd;
  • van 1991 tot in 1996 was hij tevens voorzitter.

Naast deze bestuursfuncties vervult hij ook andere werkzaamheden voor de vereniging zoals de ledenadministratie en het zaalbeheer tijdens trainingsavonden. Hij was ruim 10 jaar barbeheerder en zorgde voor het voorraadbeheer. Sinds 2012 fungeert hij ook als materiaalman.

Decorandus wordt binnen de vereniging beschouwd als een onmisbare vrijwilliger.


Koninklijke onderscheiding voor Mien Guitjens-Lavrijssen – benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw W.H. (Mien) Guitjens-Lavrijssen (82) zet zich al jaren actief in als vrijwilliger op verschillende terreinen.

Van 2008 tot heden is zij actief als vrijwilliger voor de Heemkundekring Son en Breugel. Haar hoofdtaak is het uitzoeken van oude foto’s die de Kring aangeboden krijgt en het zoeken van de juiste namen en jaartallen hierbij. Regelmatig legt zij huisbezoeken af om de juiste informatie te achterhalen. Verder fungeert zij als gids bij rondleidingen door het dorp. Ook zette zij zich in voor het Kerktorenproject op Hemelvaartsdag en tijdens de Jaarmarkt en hielp mee bij de Sonniustentoonstelling en het basisscholenproject daarover in 2014.

Sinds 1973 is mevrouw Guitjens als vrijwilliger actief bij de Parochie Sint Petrus’ Banden te Son, thans onderdeel uitmakend van de Parochie Heilige Oda Sint-Oedenrode/Son en Breugel. Haar werkzaamheden zijn onder andere:

  • sinds 1973 ondersteunt zij de leerkrachten bij de schoolcatechese namens de Werkgroep Catechese;
  • van 1976 tot 1996 heeft zij ouders en kinderen begeleid rond de eerste communie en het vormsel;
  • vanaf 1996 bezoekt zij gemiddeld 3 keer per week namens de parochie zieken en ouderen en biedt hen ondersteuning;
  • sinds 1997 coördineert zij de Bloemengroep, waarbij zij de aanschaf, de roosters en het financieel beheer voor haar rekening neemt. Daarnaast zet zij haar creativiteit in bij het maken van bloemstukken voor de wekelijkse en bijzondere vieringen;
  • de laatste jaren is zij tevens actief bij de voorbereiding van de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Verder collecteert decorandus al vele jaren voor de Hartstichting en was zij van 1976 tot 1988 secretaresse van het schoolbestuur van het Samenwerkend Katholiek Onderwijs Son (SKOS). Ook verrichtte zij in het verdere verleden vrijwilligerswerk bij de plaatselijke Woningstichting De Voorzorg en was jarenlang lid van het College voor de Verlening van Bijstand, een adviesorgaan voor de gemeente over aanvragen op grond van de Algemene Bijstandswet.


Koninklijke onderscheiding voor Maarten van Beek – benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer M.J.A. (Maarten) van Beek (55 jaar) heeft zich jarenlang bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap. Vanaf 2002 tot heden is hij gedurende vier zittingsperioden, onafgebroken gemeenteraadslid voor de fractie Dorpsbelang geweest in Son en Breugel. Na de verkiezingen van 21 maart 2018 is hij niet teruggekeerd als gemeenteraadslid.

Naast het raadslidmaatschap heeft decorandus, verband houdende met het raadslidmaatschap, nog een aantal functies vervult. Zo was hij van 2002 tot maart 2018 lid van de raadscommissie burgerzaken. Van 2010 tot 2014 plaatsvervangend lid raadscommissie algemene zaken en van 2010 tot december 2016 plaatsvervangend voorzitter raadscommissie algemene zaken. Van 2016 tot maart 2018 was hij eveneens voorzitter van de raadscommissie algemene zaken.

Tenslotte was hij plaatsvervangend lid algemeen bestuur WSD Boxtel van 2010 tot maart 2018.


Koninklijke onderscheiding voor Cor Nooijen – benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer C.G.M. (Cor) Nooijen (78) zet zich als vrijwilliger al jaren in op diverse maatschappelijke terreinen.

Vanaf 1994 is decorandus secretaris/penningmeester en beiaardier bij de Stichting Vrienden van de Beiaard Son en Breugel. De Stichting regelt de bespelingen op het carillon, het bevorderen van opleidingen van amateurbeiaardiers, het verzorgen van bezichtigingen in de toren, het organiseren van zomerconcerten en het onder de aandacht brengen van het carillon. Decorandus is degene die deze opdracht met passie gestalte geeft. De heer Nooijen onderhoudt de contacten met de gemeente over ontwikkelingen als renovatie, onderhoud en subsidie. Hij regelt bezichtigingen in de beiaardtoren, waarbij hij vaak zelf ook de gids is en een ware ambassadeur voor het Sonse muziekinstrument blijkt te zijn. Cor Nooijen is de contactpersoon tussen het bestuur en de professionele beiaardier en daarmee de verbindende factor en positieve stimulator tussen alle overige personen en instanties die betrokken zijn bij ‘zijn’ beiaard.

Sinds 1998 vervult decorandus diverse vrijwilligersactiviteiten bij Tennisvereniging HTC Son 2000. Zo was hij van 1998 tot en met 2000 penningmeester en sinds 2000 accommodatievrijwilliger en aanspreekpunt (groen)onderhoud. Decorandus is zeer betrokken bij de vereniging en neemt zijn werk zeer serieus. Hij geeft het bestuur nuttige aanbevelingen ten aanzien van het park en over eventuele verbeteringen betreffende de onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast steekt hij zelf de handen bijna dagelijks uit de mouwen en stimuleert hier anderen ook in.

Van 1984 tot in 1988 was decorandus penningmeester van Stichting Peuterzalen Son en Breugel. Hij vormde samen met de voorzitter en de secretaris het dagelijks bestuur en droeg daardoor mede zorg voor de ontwikkeling van het beleid van de stichting.

In 2005 en 2006 was decorandus secretaris van het Sons Kamerkoor. Het Sons Kamerkoor heeft een uitgebreid repertoire van oude en moderne koormuziek vanaf de middeleeuwen tot in de moderne tijd, waarbij het accent ligt op muziek van voor 1900. Het koor treedt meerdere keren per jaar op.


Koninklijke onderscheiding voor de heer Sjef den Uijl – benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J.C. (Sjef) den Uijl (70) zet zich al jaren actief in als vrijwilliger op verschillende terreinen.

Decorandus neemt een prominente plaats in binnen de plaatselijke gemeenschap van Son en Breugel. Hij is nauw betrokken bij zeer veel vrijwilligersactiviteiten en vervult daarbij veelal de voortrekkersrol. Hij is alom bekend in het dorp en wordt wel gezien als HET gezicht van het vrijwilligerswerk.

Sinds 2004 vervult de heer Den Uijl bij de Sint Genovevaparochie te Breugel, behorend tot de Parochie Heilige Oda, een groot aantal functies. Als voorzitter Torengroep (een lokaal bestuur binnen de grotere Odaparochie) zorgt hij samen met een aantal andere vrijwilligers voor de dagelijkse gang van zaken binnen de geloofsgemeenschap van Breugel. Hij is eindverantwoordelijkheid voor het uitgeven en ruimen van graven en de zorg voor het kerkhof. Hij regelt een goed verloop van een uitvaart of huwelijk. Bij concerten/uitvoeringen regelt hij alle praktische zaken.

Vanaf 2007 is decorandus voorzitter en sinds 2017 ook secretaris van Stichting Vollebregt Orgel. Deze stichting heeft ten doel het conserveren van het Vollebregt orgel in de Sint-Genovevakerk in Breugel.

Al sinds de oprichting in 2010 is de heer Den Uijl betrokken bij het Bijna Thuis Huis. Het Bijna Thuis Huis (BTH) is een kleinschalige voorziening waar palliatieve zorg wordt geboden aan ongeneeslijk zieke mensen uit Son en Breugel. Decorandus heeft een grote rol gehad bij de realisatie van het Bijna Thuis Huis. Sinds 2011 is decorandus voorzitter van de stichting.

De heer Den Uijl is sinds 2007 betrokken en sinds 2012 voorzitter van de Stichting SeniorenRaad Son en Breugel. Deze vrijwilligersorganisatie bevordert de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn van alle ouderen in de gemeente. Decorandus gaf vanaf 2007 leiding aan diverse werkgroepen binnen de raad.

Decorandus was sinds 2006 betrokken bij de oprichting van de Adviesraad Sociaal Domein en zit sinds 2009 als penningmeester in het bestuur. De Adviesraad richt zich op de WMO, Jeugdwet en Participatiewet, waarbij ze de gemeente adviseert over beleid en uitvoering daarvan op basis van signalen uit de samenleving.

Sinds 2009 is hij als vrijwilliger werkzaam voor de LEVgroep Son en Breugel (Stichting LEV Groep, Leven & Verbinden), o.a. al sociaal raadslid, onafhankelijke cliëntondersteuner en adviseur huiskamerproject Breugel. Ook organiseert hij de Senioren Zomer Activiteiten.

Vanaf 2016 is Sjef den Uijl lid van de werkgroep Dementievriendelijk Son en Breugel. Deze werkgroep geeft voorlichting over dementie om meer begrip en meer rekening gehouden wordt met dementerenden.

Decorandus is vanaf 2015 penningmeester van Stichting 2109. Deze stichting geeft eveneens voorlichting over herkennen en erkennen van mensen met dementie, waardoor zij zolang mogelijk in de maatschappij mee kunnen doen.

Vanaf 2014 verricht de heer Den Uijl vrijwilligersactiviteiten voor de SteenUijl, dagopvang voor mensen met dementie.

Sinds 2011 geeft decorandus als voorzitter van de Heemkundekring Son en Breugel leiding aan het dagelijks bestuur. Decorandus is intensief betrokken bij het organiseren van tentoonstellingen, zoals over Sonnius. Ook is hij actief bij het organiseren en praktisch uitvoeren van lezingen door de Heemkundekring.

Naast genoemde activiteiten is betrokkene nog op veel andere terreinen als vrijwilliger actief geweest.


Koninklijke onderscheiding voor de heer Peter de Booij – benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer P.T.H.M. (Peter) de Booij (70) zet zich als vrijwilliger al jaren in op diverse maatschappelijke terreinen.

De heer De Booij heeft van 1981 tot 1995 diverse vrijwilligersactiviteiten verricht voor carnavalsvereniging De Krutjesrapers. Tussen 1981 en 1995 heeft hij diverse taken binnen het bestuur verricht. Bovendien fungeerde hij van 1985 tot en met 1992 als adjudant, de persoonlijke assistent van Prins Carnaval. Als blijk van waardering ontving hij in 1992 de hoogste plaatselijke carnavalsonderscheiding, de ‘Sonse Bok’ en werd hij in 1994 benoemd tot Erelid van de vereniging.

Van 1998 tot en met 2001 is decorandus secretaris/notulist geweest van het Hoofdbestuur van de Voetbalvereniging SBC in Son en Breugel.

Van 2002 – 2017 was decorandus secretaris van Stichting Oranjeviering Son en Breugel, die de lokale activiteiten organiseert op (nu) Koningsdag. Naast de secretariswerkzaamheden was hij verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid, het opleiden en begeleiden van verkeersregelaars en overige vrijwilligers. Ook ondersteunde hij de EHBO-medewerkers in hun werkzaamheden tijdens de evenementen.

Tussen 1991 – 2016 was decorandus secretaris van de Krutjesgatse Liedertafel. De heer De Booij regelde alle voorbereidingen rondom de optredens, zoals vergunningen, publiciteit, aankleding en opruimen van de locatie, het verzorgen van de outfits, het programma sleuteloverdracht tijdens carnaval, etc.

Sinds 2014 is hij bestuurslid Beheer en Activiteiten Commissie Kiosk. Deze commissie organiseert jaarlijks circa 15 optredens in deze kiosk. Decorandus is contactpersoon tussen de gemeente en de commissie en regelt vele facilitaire zaken. Tijdens de optredens is hij aanwezig als aanspreekpunt voor de optredende artiesten.

Vanaf 2014 is decorandus coördinator van het project Brandveilig Leven Son en Breugel. Decorandus zorgt voor de werving en opleiding van (nieuwe) ambassadeurs, selecteert en schrijft te bezoeken wijken/straten aan. Hij coördineert de werkzaamheden van de vijf ambassadeurs en is intermediair naar de gemeente. Hij registreert het aantal bezoeken en de behaalde resultaten en zorgt voor de aanschaf en onderhoud voor de benodigde materialen.

Sinds zijn pensionering (per 1 januari 2015) is decorandus op vrijwillige basis ambtelijk secretaris van de SBBE (Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt). Voordien verrichtte hij deze functie als onderdeel van zijn hoofdfunctie bij de gemeente Son en Breugel. Bij deze stichting is een groot aantal bedrijven aangesloten die zijn gevestigd op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son en Breugel.

Daarnaast is de heer De Booij al een aantal jaren toezichthouder voor de Stichting IJsfeest Son en Breugel. Ook is decorandus vele jaren bloed- en plasmadonor geweest bij Sanquin Bloedvoorziening.

Neem dan contact met ons.