Lintjesregen: deze acht dorpsgenoten ontvingen een lintje

Een lintje/koninklijke onderscheiding die uitgereikt wordt
Foto: Ons Son en Breugel

Op vrijdag 24 april 2020 informeerde burgemeester Hans Gaillard acht inwoners dat aan hen een Koninklijke onderscheiding is toegekend. De onderscheidingen worden later dit jaar uitgereikt. Vanwege de maatregelen rond de coronacrisis kan dat niet tijdens de traditionele lintjesregen gebeuren. De acht dorpsgenoten hebben een indrukwekkende staat van dienst als vrijwilliger.

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw  P.L.M. Rooijakkers – de Bijl

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Els Rooijakkers (53 jaar) zet zich al jaren in als vrijwilliger op verschillende maatschappelijke terreinen.

Koningsdag

Els Rooijakkers heeft verschillende functies vervuld rond de organisatie van Koninginnedag / Koningsdag in Son en Breugel. Vanaf 2002 is zij penningmeester van het Oranjecomité De Gentiaan. Van 2011 tot 2017 was zij tevens voorzitter van dit comité. Dit Oranjecomité organiseert jaarlijks tal van activiteiten rond Koninginnedag / Koningsdag in de wijk De Gentiaan in Son en Breugel.

Vanaf 2017 is zij tevens penningmeester van de Stichting Oranjeviering Son en Breugel. Deze stichting organiseert in Son en Breugel jaarlijks tal van activiteiten rond Koninginnedag/Koningsdag.

Samenloop voor Hoop

Vanaf 2014 is mevrouw Rooijakkers  penningmeester van de organisatie van Samenloop voor Hoop Son en Breugel. Samenloop voor Hoop is een evenement van KWF. Gedurende een 24-uurs wandelestafette wordt samen met lotgenoten stilgestaan bij kanker en wordt het leven gevierd. Tijdens het evenement lopen deelnemers in teams en lossen elkaar af, zodat uit elk team altijd iemand aan het wandelen is. Ondertussen zorgen indrukwekkende ceremonies, een braderie en veel activiteiten ervoor dat het voor zowel bezoekers als deelnemers een onvergetelijk evenement is. Het evenement heeft in 2016 ruim € 100.000 opgeleverd voor KWF-kankerbestrijding. Els Rooijakkers is nu druk bezig met de organisatie van de Samenloop voor Hoop 2021.

Basisschool De Bloktempel

Zij van 2005 tot in 2013 actief geweest bij basisschool De Bloktempel in Son en Breugel. Zij was lid van de Ouderraad en penningmeester van de Commissie Schoolactiviteiten. Deze commissie was destijds een stichting die alle buitenschoolse activiteiten organiseerde en bekostigde. Zij was zeer betrokken bij deze activiteiten en besteedde veel tijd aan overleg met alle geledingen, het verwerken van contracten en facturen en het innen van de ouderbijdrage.

VVD

Vanaf 2011 is mevrouw Rooijakkers penningmeester van de politieke partij VVD, afdeling Son en Breugel. Sinds de oprichting in 2016 van de regionale organisatie VVD Brainport Regio is zij daar ook bij betrokken. Vanaf 2019 is zij actief als penningmeester.

Ladies’ circle De Kempen

Els Rooijakkers werd in 2008 lid van serviceclub Ladies’ Circle De Kempen. Deze serviceclub voor vrouwen tot en met 45 jaar zet zich in voor de ondersteuning van goede doelen door het inzamelen van geld en door handen-uit-de-mouwen-activiteiten. In 2009 werd zij lid van het bestuur en penningmeester. Zij heeft de financiën van de organisatie geprofessionaliseerd. Zij is daarnaast vaak betrokken geweest bij het organiseren van fundraisingsactiviteiten.

Agora Club De Kempen

Els Rooijakker was in 2015 medeoprichter van Agora Club De Kempen. Agora Club is een serviceclub voor vrouwen vanaf 42 jaar. Het accent van deze club ligt op het bevorderen van onderling contact en vriendschap tussen vrouwen wereldwijd. De clubs doen op kleine schaal aan service, regionaal, nationaal of internationaal.

Zij is penningmeester van de Agora Club De Kempen en zij is tevens penningmeester van de organisatie die in 2020 in Den Haag een internationale Agora-bijeenkomst organiseert.

Duikvereniging

Mevrouw Rooijakkers is van 2001 t/m 2012 ook penningmeester geweest van Duikvereniging Silent Bubbles in Oisterwijk. Deze vereniging is in 2012 opgeheven en zij is nog geruime tijd bezig geweest met de vereffening.


Koninklijke onderscheiding voor de heer J.M.C. van Maasakkers

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jan van Maasakkers (80 jaar) zet zich al jaren als vrijwilliger in binnen de Son en Breugelse gemeenschap.

Mannenkoor Zang en Vriendschap

De heer Maasakkers is vanaf de oprichting in 1987 lid van Mannenkoor Zang en Vriendschap. Hij is penningmeester geweest van deze vereniging van 1987 tot en met 2007.

Sint Genovevaparochie

Jan Maasakkers vervult ook diverse functies bij de Sint Genovevaparochie in Breugel. De parochie is onderdeel van de Parochie Heilige Oda Sint-Oedenrode – Son en Breugel. Sinds 2000 beheert hij de administratie van de grafrechten van het parochiekerkhof en is daarbij eerste aanspreekpunt bij wijzigingen, verlengingen en grafruimingen. Hij houdt sinds 2002 de uitvaartadministratie bij. Daarnaast voert hij sinds 2003 de ledenadministratie en verzorgt hij de administratie van de gezinsbijdrage.

KBO

Hij is sinds 2003 bestuurslid van Katholieke Bond van Ouderen (KBO), afdeling Breugel. Dit is een zelfstandige afdeling binnen de KBO Brabant, opgericht in 1982. Doelstelling van deze organisatie is belangenbehartiging en het organiseren van activiteiten voor en door 55-plussers.

De heer Maasakkers is vanaf 2004 penningmeester en sinds 2017 ook waarnemend secretaris. Hij heeft de administratie van deze organisatie vernieuwd/gedigitaliseerd en de ledenadministratie geautomatiseerd. Onder zijn leiding werden de contacten met de koepelorganisatie sterk verbeterd. Hij heeft andere afdelingen bijgestaan en ondersteund bij de automatisering van de financiële –  en ledenadministratie.

Vanaf 2016 is hij ook penningmeester van de Kring KBO Son en Breugel.


Koninklijke onderscheiding voor de heer G.M.C. Scheepens

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Gerard Scheepens (69 jaar) zet zich al jaren in als vrijwilliger bij twee Son en Breugelse sportverenigingen.

Voetbalvereniging SBC

De heer Scheepens is op diverse terreinen als vrijwilliger actief bij Voetbalvereniging SBC in Son en Breugel in de perioden van 1968 – 1989 en van 2007 tot heden.

Hij was van 1968 tot 1989 trainer van diverse jeugdteams. Van 1970 tot 1989 was als secretaris lid van het Jeugdbestuur. Hij verzorgde de correspondentie namens de verenging, notuleerde de bestuursvergaderingen en werkte de vergaderingen uit. Van 1970 tot 1989 was hij ook redactielid van clubblad Goal. Hij zorgde, samen met anderen, voor het samenstellen van het blad en schreef stukjes. In 1989 was hij lid van het comité rond het 50-jarig bestaan van de vereniging. Hij was, samen met anderen, belast met het organiseren van diverse activiteiten rond het jubileum.

Vanaf 2007 is hij wederom lid van het Jeugdbestuur en draagt hij bij aan het ontwikkelen van het jeugdbeleid. Vanaf 2007 is hij ook Groepsleider van JO9, JO8, JO7 en JO6. In die functie begeleidt hij trainers en ouders van kinderen in de leeftijd van 9 jaar en jonger. Hij stelt de teams samen, ontvangt nieuwe leden, maakt ouders wegwijs op het sportpark, zorgt voor versnaperingen en zorgt ervoor dat alles op tijd klaar staat. De club ziet Gerard Scheepens als het boegbeeld voor iedere instromend pupillen-lid.

Hij is tevens vanaf 2007 Wedstrijdcoördinator. Hij ontvangt bezoekende clubs en maakt hen wegwijs op het sportpark, hij verzorgt het schema voor de scheidsrechters en zorgt dat alles op tijd klaar staat.

Korfbalvereniging De Corridor

De heer Scheepens heeft van 1989 tot in 2004 diverse vrijwilligersactiviteiten verricht voor korfbalvereniging De Corridor in Son en Breugel.

Hij was van 1989 tot 2004 trainer en/of coach van diverse (aspiranten) jeugdteams. Onder zijn leiding is in 1998 het aspirantenteam Nederlands Kampioen geworden. Van 1991 tot 2004 was hij kaderlid van de Technische Commissie. Hij was belast met het scouten en begeleiden van spelers voor de eerste elftallen. Van 1994 tot 2004 was hij ook Bondslid. Hij was van 1989 tot 2004 lid van de Nevenactiviteitencommissie en organiseerde talloze nevenactiviteiten voor de leden van de vereniging. Daarnaast verrichte de heer Scheepens talloze andere werkzaamheden voor de club, zoals zaalwachttaken, bardiensten en postbezorging.


Koninklijke onderscheiding voor mevrouw  J.G.M. Mateussen – van den Hurk

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Jolanda Mateussen (55 jaar) zet zich al jaren in als vrijwilliger bij verschillende verenigingen en organisaties in Son en Breugel.

Oase

Mevrouw Mateussen is vanaf 2002 tot nu op diverse terreinen actief bij Stichting Jongerensociëteit ’t Krutje (Oase) in Son en Breugel. Deze sociëteit beheert in het centrum van Son een gebouw waar wekelijks diverse activiteiten voor jongeren plaatsvinden. Onderdeel van deze organisatie is de jeugdcarnavalsverenging De Dommmelsoppers, bestaande uit diverse showdansgroepen.

Jolanda Mateussen is vanaf 2002 medeorganisator van het hele carnavalsprogramma en van het jaarlijkse Showfestival van De Dommelsoppers. Van 2002 tot in 2010 was zij ook secretaris van het bestuur van de Dommelsoppers. In 2008 was zij secretaris van de commissie die het Europees Kampioenschap voor Garde- en Showdans organiseerde en secretaris van de jubileumcommissie rond het 50-jarig bestaan van Oase.
Zij heeft een aantal jaren de Showgroep Fantasy en de groep Dommeldancers begeleid. Ook was zij een aantal jaar mederedacteur van de Kroot, de voorloper van de huidige Nieuwsbrief Oase. Daarnaast heeft zij vanaf 2001 op grote schaal hand- en spandiensten verricht voor Oase: naaiwerk showkleding, bode bij de Goederen- en Dienstenveiling, ondersteuning bij carnavalsavonden (o.a. garderobe en kaartverkoop), hulp bij het Zomerspektakel, Koninginnedag / Koningsdag en de Avondwandelvierdaagse.

Carnavalsvereniging De Krutjesrapers

Mevrouw Mateussen is van 2007 tot in 2015 redactielid geweest van carnavalskrant ’t Krutje van Carnavalsvereniging De Krutjesrapers in Son en Breugel. Zij schreef stukjes, deed interviews, zocht foto’s uit en deed de spellingscontrole.

Vestzaktheater

Daarnaast was Jolanda Mateussen van november 2012 tot en met december 2015 secretaris van Stichting “Het Vestzaktheater” in Son en Breugel.
Deze stichting beheert in het centrum van Son een gebouw met als doel het organiseren van activiteiten op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied. Tevens verhuurt de stichting ruimten aan personen, verenigingen, stichtingen en andere instellingen.

Zij verzorgde het gehele secretariaat, was verantwoordelijk voor de verwerking van de inkomende en uitgaande post van het theater, notuleerde de vergaderingen, bepaalde samen met anderen het bestuurlijk beleid richting gemeente, bezoekers en gebruikers en was medeorganisator van diverse activiteiten in het theater. Daarnaast was zij ook medeverantwoordelijk voor een groot aantal andere bestuurlijke taken, zoals verzekering, programmering en onderhoud van het gebouw.

Dorpskwis

Jolanda Mateussen is vanaf de oprichting in 2013 bestuurslid van de Commissie “Ons Dorp Kwist”. Van 2013 tot 2018 was zij secretaris. Vanaf 2018 is zij voorzitter.

Deze commissie organiseert jaarlijks een groots opgezette quiz, bedoeld voor alle inwoners, van jong tot oud, van Son en Breugel. Aan deze quiz doen jaarlijks circa 75 teams (o.a. verenigingen en vriendengroepen) mee, met in totaal 800 – 1000 actieve deelnemers. De commissie bedenkt de vragen, kijkt alle antwoorden na en organiseert een feestavond waarbij de uitslagen bekend worden gemaakt.

Zij bedenkt samen met anderen de vragen en zet het vragenboek in elkaar. Zij presenteert elk jaar de feestavond. Als secretaris verzorgde zij de agenda en de verslaglegging. Als voorzitter leidt ze de vergaderingen en zij HET gezicht van de Dorpskwis naar buiten toe.


Koninklijke onderscheiding voor de heer A.A.R.M. Mateussen

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Alfred Mateussen (56 jaar) zet zich al jaren in als vrijwilliger voor Oase en de Goederen- en Dienstenveiling

Goederen- en Dienstenveiling

Vanaf 1996 is de heer Alfred Mateussen lid van het bestuur van de Stichting Goederen- en Dienstenveiling Son en Breugel. Deze stichting organiseert jaarlijks een goederen- en dienstenveiling. Met deze activiteit zamelen Stichting Jongerensociëteit ’t Krutje, Voetbalvereniging SBC en Carnavalsvereniging De Krutjesrapers geld in voor jeugdactiviteiten van deze organisaties.

Hij is penningmeester en medeverantwoordelijk voor het ophalen van de goederen en diensten.

Oase

De heer Mateussen is vanaf 2000 tot nu op diverse terreinen actief bij Stichting Jongerensociëteit ’t Krutje (Oase) in Son en Breugel. Deze sociëteit beheert in het centrum van Son een gebouw waar wekelijks diverse activiteiten voor jongeren plaatsvinden. Onderdeel van deze organisatie is de jeugdcarnavalsverenging De Dommmelsoppers, bestaande uit diverse showdansgroepen.

Hij werd in 2000 penningmeester van deze stichting, daarna was hij vanaf 2009 tot eind 2016 voorzitter. In die functies was hij medeverantwoordelijk voor de financiën en alle activiteiten binnen de organisatie.

Bij De Dommelsoppers is hij medeverantwoordelijk voor het opbouwen van de carnavalswagen en voor het inrichten van het gebouw voor het carnaval. Hij is financieel eindverantwoordelijk voor dit onderdeel.

Alfred Mateussen is lid van de Technische Dienst en verantwoordelijk voor het onderhoud van het Oase-gebouw (keuken, bar, zaal, toiletgroep en opslagruimtes). Hij verzorgt de facilitaire ondersteuning bij verschillende activiteiten van Oase: Zomerspektakel, Avondwandelvierdaagse, Dommelpop en Koninginnedag/Koningsdag).

Hij was ook actief lid van de commissie die het Europees Kampioenschap voor Garde- en Showdans organiseerde. Hij was daarbij verantwoordelijk voor de financiën.

Sinds 2016 is de heer Mateussen voorzitter van de Avondwandelvierdaagse en eindverantwoordelijk voor het gehele evenement. Jaarlijks nemen circa 1000 kinderen met hun ouders deel aan dit evenement.

Daarnaast heeft hij vanaf 2000 op grote schaal hand- en spandiensten verricht voor Oase en staat hij het huidige bestuur met raad en daad bij.


Koninklijke onderscheiding voor R.M.P Martens

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Robin Martens (44 jaar) heeft zich jarenlang op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor de Son en Breugelse samenleving. Hij is ruim 20 jaar lid van de vrijwillige brandweer Son en Breugel.

De heer Martens is 1 januari 2000 toegetreden tot de vrijwillige brandweer van Son en Breugel. Na zijn aanstelling als aspirant brandwacht volgde hij de opleiding Brandwacht 2e klasse (2000), Brandwacht 1e klasse (2003) en Hoofdbrandwacht (2006).

Robin Martens is sinds 1 januari 2010 Manschap B. Hij is voor zijn collega’s de technische steun en toeverlaat bij complexe technische hulpverleningsklussen.

Hij maakt ook deel uit van diverse ploegen die deelnemen aan de Regionale kwaliteitstesten en de Landelijke ABWC Brandweervaardigheidstesten.

Hij heeft gedurende zijn loopbaan bij de brandweer diverse functies en taken bekleed

Hij was voorzitter van de bouw van de carnavalswagen en lid van het dagelijks bestuur van de brandweervereniging. De vereniging zorgt voor de sociale binding en het versterken van de onderlinge band van de brandweercollega’s en hun partners.

Hij is een gedreven persoon met grote inzet en prima vakkennis, die met zijn ervaring en technisch inzicht als manschap en voertuigbedienaar zijn steentje bijdraagt aan de veiligheid van de Son en Breugelse gemeenschap.


Koninklijke onderscheiding voor A.A.M. Mulders

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Arno Mulders (57 jaar) heeft zich jarenlang op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Hij is 14 jaar lid geweest van de vrijwillige brandweer Son en Breugel en vanaf 1996 lid van de Bedrijfsbrandweer van Mars Nederland B.V. in Veghel.

De heer Mulders is vanaf 1 september 1996 lid van de Bedrijfsbrandweer van Mars Nederland B.V.. Als bevelvoerder is hij een voorbeeld voor velen en een vraagbaak voor de jonge garde. Hij is gedurende alle diensten stand-by en moet op het moment van alarm altijd uitrukken. Mars B.V. heeft nauwe relaties met de brandweer in Veghel. Bij calamiteiten op het industrieterrein De Dubbelen in Veghel springt de bedrijfsbrandweer van Mars op verzoek altijd bij.

Arno Mulders is op 1 september 2003 toegetreden tot de vrijwillige brandweer van Son en Breugel. Naast de reeds behaalde diploma’s voor de bedrijfsbrandweer volgde hij in Son en Breugel nog enkele aanvullende brandweeropleidingen, waaronder die van bevelvoerder. Hij werd op 1 april 2012 aangesteld als bevelvoerder in de rang van Brandmeester. Op 1 maart 2016 vierde hij zijn 12,5 jarig jubileum. Op 1 augustus 2017 heeft hij wegens medische redenen zijn actieve loopbaan bij de brandweer moeten beëindigen.

Hij heeft gedurende zijn actieve loopbaan bij de vrijwillige brandweer diverse functies en taken bekleed. Hij was bevelvoerder, voertuigbedienaar op de tankautospuit en chauffeur/centralist op de regionale verbindingscommando-wagen. Verder was hij actief in de onderhoudsploeg en was gecertificeerd ademluchtmedewerker.

Daarnaast was hij ook voorzitter van de brandweervereniging en voorzitter van de bouw van de carnavalswagen.

Hij maakt ook sinds 2003 deel uit van diverse ploegen die deelnemen aan de Regionale kwaliteitstesten en de Landelijke ABWC Brandweervaardigheidstesten.

Arno Mulders was in de lange periode dat hij lid was van de vrijwillige brandweer een betrokken collega, die de saamhorigheid in het korps hoog in het vaandel had staan.


Koninklijke onderscheiding voor P.G.H.M. van de Ven

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Patric van de Ven (51 jaar) heeft zich jarenlang op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor de Son en Breugelse samenleving. Hij is ruim 20 jaar lid van de vrijwillige brandweer van Son en Breugel.

De heer Van de Ven is op 1 januari 2000 toegetreden tot de vrijwillige brandweer van Son en Breugel. Na zijn aanstelling als aspirant brandwacht volgde hij de opleiding Brandwacht 1e klasse (aanstelling 1 januari 2003) en Hoofdbrandwacht (aanstelling 1 januari 2005).In 2005 behaalde hij zijn diploma tot bevelvoerder en op 1 januari 2006 werd hij aangesteld als bevelvoerder in de rang van Onderbrandmeester. Hij is sinds 1 januari 2010 bevelvoerder in de rang van Brandmeester.

Hij heeft gedurende zijn loopbaan bij de brandweer diverse functies en taken bekleed. Hij is voertuigbedienaar/chauffeur op de tankautospuit en lid van het bevelvoerdersoverleg. Hij is coördinator voor de oefeningen ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) in de post en is vanaf 2013 als gecertificeerd oefenleider actief in de oefenstaf van de post.
Hij was betrokken bij de organisatie van de vaardigheidstesten voor het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en nam zelf ook deel aan de Regionale Kwaliteitstesten en de ABWC Brandweervaardigheidstesten

De heer Van de Ven is in de lange periode dat hij lid is van de vrijwillige brandweer een betrokken collega gebleken, met veel enthousiasme, vakmanschap en deskundigheid.

Post article

Post article