Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe kaders voor verkoop reststroken delen ‘t Harde Ven en delen van Breeakker

Reststroken in Breugel worden te koop aangeboden
Foto: Pixabay CC0

Eind 2016 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over groen- en reststroken in de wijken ‘t Harde Ven en Breeakker uit het groenbeleidsplan, in het bijzonder over de verkoopbaarheid van stroken in deze gebieden. Ook heeft de raad de kaders voor verhuur van groenstroken in het hele dorp licht aangepast.

Twee gebieden aangewezen

De raad heeft besloten dat de groenstructuur in het gebied in ’t Harde Ven tussen de Kloosstraat, Plesmanlaan, Dudokstraat, Ruysdaelstraat en Van Eedenstraat en in het gebied Breeakker ten noorden van de Nachtegaallaan (met uitzondering van de boszoom) géén deel uitmaken van “groen op dorpsniveau” zoals beschreven in het in 2014 vastgestelde Groenbeleidsplan, maar als “groen op wijkniveau”.
Indien stroken in deze gebieden niet de bestemming ‘bos’ hebben en ook geen openbare functie (meer) hebben of krijgen, kunnen ze als verkoopbare reststroken worden aangemerkt. Op dit moment wordt een kaart uitgewerkt voor welke stroken dat het geval is.

De belangrijkste kaders voor verkoopbaarheid zijn dat:

  1. de grond direct grenst aan particulier terrein;
  2. niet direct aan een dorpsontsluitingsweg ligt;
  3. de groenstructuur niet (beeld)bepalend is voor het specifieke en onderscheidende bosrijke karakter van deze wijken.

In de gebieden met ‘groen op wijkniveau’ is voor het kappen van bomen een omgevingsvergunning vereist, ook als het om particulier eigendom gaat. Het college kan in genoemde gebieden verkoopbare gronden aanwijzen, mits voldaan wordt aan de kaders van het raadsbesluit.

Huur groenstroken

De raad heeft ook besloten tot een overgangsregeling -voor het gehele dorp- met betrekking tot gronden die eerder verhuurd waren, niet zijn ingetekend als verkoopbare reststrook maar op korte termijn ook nog niet nodig zijn voor uitvoeringsmaatregelen. Met nieuwe eigenaren van de aangrenzende woning kan in dat geval een huurovereenkomst gesloten worden. Uitzondering hierop vormen de eerder verhuurde gronden die in het bestemmingsplan de bestemming “bos” hebben. Voor deze gronden worden met nieuwe eigenaren van de aangrenzende woning géén nieuwe huurovereenkomsten gesloten.


Heet nieuws? Stuur de redactie een WhatsApp


Lees meer over reststroken