Zoek
Sluit dit zoekvak.

Plan van aanpak integratie van nieuwkomers : “De kracht van het samen doen”

Plan van aanpak integratie van nieuwkomers : “De kracht van het samen doen”
Foto: Pixabay CC0

Vóór de zomer besluit de gemeenteraad over een plan van aanpak van het college dat de integratie van nieuwkomers uit niet-westerse landen in ons dorp te bevorderen.

We verwachten dat de nieuwkomer zijn persoonlijke ontwikkelplan snel oppakt en op basis van reële verwachtingen en mogelijkheden aan de slag gaat. We willen gecoördineerd hulp op maat bieden en spannen ons als gemeenschap samen in om ‘meedoen’ beter mogelijk te maken. Door successen samen te vieren en belemmeringen in overleg weg te nemen. De nieuwe aanpak beoogt inspirerend en motiverend te zijn voor de circa 100 statushouders in ons dorp én voor hun omgeving.

Het beeld is dat ons dorp ‘welkom’ als basishouding heeft. Belangrijk is acceptatie en integratie vanuit de zittende bevolking, ondersteuning vanuit de gemeenschap. De sleutel is contact, want onbekend maakt onbemind en de deuren gaan niet vanzelf open. Bij nieuwkomers gaat het om: een doel hebben, zich zinvol voelen, voortgang boeken op de weg naar onafhankelijkheid, stappen zetten met taal, werk en opleiding, doen waar je goed in bent, je kwaliteiten benutten en je open stellen voor nieuwe dingen en cultuur.

Vijf doelen

Binnen het plan zijn samenhangende doelen, de aanpak en de uitvoering benoemd. Waar nodig bieden we passende ondersteuning, zoals dat voor al onze inwoners geldt. Denk bijvoorbeeld aan: huisvesting, maatschappelijke begeleiding, taal, meedoen en werk.

Huisvesting

We willen met wooncorporaties ‘Thuis en Woonbedrijf de huisvestingstaakstelling realiseren en verdringing op de sociale huurmarkt zoveel mogelijk voorkomen. Het streven is dat alle statushouders (ook eenpersoonshuishoudens) na het krijgen van de status binnen 3 maanden de sleutel krijgen. De taakstelling voor het eerste half jaar in 2017 is 13 personen.

Maatschappelijk begeleiding

Bij integratie staat de eigen verantwoordelijkheid voorop. De focus ligt dus op het zelf stappen zetten in zelfredzaamheid, werk, taal en met meedoen. Denk aan kennismaken met de omgeving, zelfstandig reizen, beroep doen op instanties, aanvragen kinderbijslag, budgetteren. Hulp daarbij bieden we op maat aan. Dat geldt ook voor redzaamheid bij het zoeken naar werk, voortgang in taal, contacten met school etc. Binnen een maand na huisvesting stelt de nieuwkomer met hulp van de gezinscoach een persoonlijk ontwikkelplan (POP) op waarvan de tussenresultaten op individuele basis worden gevolgd en bijgesteld.

Taal en inburgering

We zetten in op een taalniveau zodat men zichzelf kan redden, kan meedoen en werken. Het doel is 90% van de nieuwkomers binnen 3 jaar op niveau A2 te krijgen. Dat is het niveau wat nodig is om in te kunnen stromen naar een beroepsopleiding. We investeren in kinderopvang om belemmeringen bij de inzet op taal, inburgering en werk weg te nemen. Successen, zoals het behalen van een diploma, gaan we actief samen vieren. Dat inspireert

Meedoen

Het beeld bestaat dat de deelname van (ouders van de kinderen van) nieuwkomers bij school- en buurtactiviteiten nog beperkt is door schroom, taalissues en onbekendheid. Samen met de gemeenschap (scholen, verenigingen, buurten, instellingen) zoeken we naar nieuwe mogelijkheden voor meedoen en wegnemen van belemmeringen Ontmoeting en mensen uitdagen in plaats van verplichten is een mooie start.

Werk

Werk is belangrijk voor integratie. Het is voor veel statushouders lastig om werk te vinden. We willen de uitkeringsafhankelijkheid verminderen door zelf jaarlijks minimaal 4 statushouders(gezinnen) aan het werk te helpen en daarnaast twee statushouders een stageplaats in het groenbeheer aan te bieden. Bij de werkacademie zijn al 3 groepen van 8 tot 10 personen gestart met trainingen en toeleiding naar werk.

Wethouder Vortman: “Ons plan brengt informatie bij elkaar op één coördinatiepunt zodat we weten hoe het écht gaat met de nieuwkomer. Er is op dit moment niet genoeg zicht op het resultaat van onze interventies. We gaan beter sturen op kwaliteit en resultaatverbetering. Het is duidelijk dat daarvoor goede coördinatie, delen van informatie en maatwerk nodig is. Daarom gaan we samen werken aan de persoonlijke ontwikkelplannen van iedere nieuwkomer, die qua richting en tempo best wat van elkaar mogen afwijken.”

Verenigingen sleutel voor ‘meedoen’

We verwachten veel van het onderdeel ‘meedoen’ in het plan. Het creëren een sociaal klimaat, waarin meedoen –ook door nieuwkomers- vanzelfsprekend is, daarin zijn we goed in Son en Breugel.

Wat is er nodig?

Die vraag staat centraal op de bijeenkomst die de gemeente Son en Breugel in mei met verenigingen en maatschappelijke organisaties organiseert. In de afgelopen twee a drie jaren zijn er in ons dorp meer dan honderd nieuwkomers met een niet westerse achtergrond komen wonen. Zij proberen met hun verblijfsstatus in een voor hen nieuwe wereld een bestaan op te bouwen. Voor zichzelf en voor de kinderen.

Over hun ervaringen en vragen gaat de gemeente Son en Breugel in gesprek met de verenigingen in het dorp om ervaringen te delen. Dat is alvast een eerste concrete stap.

 Neem dan contact met ons op.


In plaats van dit bericht liever jouw nieuwsbericht gelezen?

Hier had jouw nieuwsbericht kunnen staanWij zitten klaar om je berichtje te ontvangen en waar nodig te helpen om jouw bericht perfect te maken voor publicatie.