Son en Breugel gaat ambities op duurzaamheid waar maken

Son en Breugel gaat ambities op duurzaamheid waar maken
Foto: Pixabay CC0

Het college van Son en Breugel gaat tempo maken om de ambities uit de nieuwe beleidsnota Duurzaamheid en met name de klimaatdoelstellingen waar te gaan maken.

Son en Breugel wil de samenwerking in de regio op dit terrein stimuleren en vooral zelf het goede voorbeeld geven. Praktisch betekent dit onder andere dat het college extra geld wil inzetten, een kwartiermaker gaat aanstellen, een CO2 begroting gaat ontwikkelen, en anders en projectmatiger gaat werken, Daarnaast wil de gemeente ook met de bedrijven op Ekkersrijt aan de slag om een Greendeal op te stellen en inwoners stimuleren om zelf ook hun woningen duurzamer te maken.

Samenwerking

De gemeente is zich er van bewust dat ze die ambities niet alleen kunnen waarmaken, maar dat het een samenspel is tussen inwoners, gemeenten, andere overheden, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Iedere partij heeft een eigen belang, rol en verantwoordelijkheid, maar de gemeente wil hierin graag een regiorol nemen.

Ambities

In de beleidsnota Duurzaamheid zijn een aantal ambities vastgelegd. Dit zijn de stippen op de horizon, waar Son en Breugel in de komende jaren naar toe wil werken:

Energie en Klimaat:

  • Gemeenschap Son en Breugel klimaatneutraal in 2030
  • Gemeentelijke organisatie klimaatneutraal in 2020

Materiaaltransitie:

  • 5% restafval in 2020 / 35 kg restafval per inwoner in 2020

Biodiversiteit:

  • Het behoud en creëren van groene buffers en verbetering van de rijkdom aan planten en diersoorten in Son en Breugel

Milieu:

  • Het voorkomen van bodemverontreinigingen en het optimaliseren van grondstromen, het voorkomen van verdroging en waterverontreinigingen, het voorkomen van luchtverontreiniging en geuroverlast, het voorkomen van geluidshinder en het voorkomen van onacceptabele situaties met betrekking tot externe veiligheid en volksgezondheid;

Uitvoering

Om die ambities waar te gaan maken gaat de gemeente de komende tijd kleine en grote stappen zetten. Een aantal stappen worden al op korte termijn gezet zoals het Verledden van de openbare verlichting, de introductie van omgekeerd inzamelen en de papiercontainer en het onderzoek naar de effecten van de emissies bij Veehouderijen. Binnen de organisatie van Son en Breugel zal met name ingezet worden om de ambtelijke organisatie in 2020 klimaatneutraal te maken.

Planning

De nieuwe nota wordt behandeld in de commissievergadering van 12 september 2016 en raadsvergadering van 6 oktober 2016.

De nieuwe nota vervangt de beleidsnota Milieu en Duurzaamheid 2012­2015 en heeft een looptijd van 2016 – 2030.


Lees meer over duurzaamheid


 Neem dan contact met ons op.

Post article

Post article