Zoek
Sluit dit zoekvak.

Themapagina: begrotingskrant 2017

Ons Son en Breugel doet gemeentelijke communicatie in de ban
Foto: Ons Son en Breugel

Het jaar 2017 wordt het jaar van grote stappen in de majeure projecten en programma’s. Bij het coalitieakkoord en in de kadernota van dit jaar is aangekondigd dat de gemeente op zes grote projecten flinke stappen wil maken. Deze lijn is dan ook terug te vinden in de begroting voor 2017.

De grote dossiers zijn:

 • Bestuurlijke toekomst
 • Duurzaamheid en overgang naar ledverlichting
 • Centrumplan Son
 • Breugel bruist
 • Sociaal domein
 • Sociale woningbouw

Het gemeentebestuur wil dat de lokale belastingen niet meer stijgen dan de inflatie. De lokale belastingen worden gevormd uit de optelsom van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de OZB. In de begroting 2017 die het college aan de gemeenteraad presenteert, stijgen de lokale belastingen dan ook niet meer dan de inflatie (1,1%).

De economie is opgekrabbeld uit het dal en de woningmarkt is aangetrokken. Onze gemeente is financieel gezond en er is ruimte voor nieuw beleid, zonder dat de lokale belastingen daarvoor hoeven te stijgen. Goed nieuws dus.

De meerjarenbegroting is op orde en sluitend. Dat is een krachtig fundament. Toch zijn er ook flinke uitdagingen in 2017 waarvoor de oplossingen niet kant-en-klaar zijn. We lichten er drie uitdagingen uit met veel impact voor onze inwoners:

 1. Samenwerking in de regio
  In 2017 staat de bestuurlijke organisatie van de regio en van onze gemeente hoog op de agenda. Naar verwachting zal de gemeenteraad zich uitspreken over de voortgang van bestaande vormen van samenwerking in de regio, zoals de Metropoolregio Eindhoven (MRE), het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Dienst Dommelvallei.Ook zal de gemeenteraad gevraagd worden om een principebesluit te nemen over een mogelijke fusie met de gemeente Nuenen. Daarmee geven we een eigen invulling aan de aanbevelingen van de Commissie Demmers en de standpuntbepaling van Gedeputeerde Staten naar aanleiding daarvan. Vertrekpunt daarbij is de visie op de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel, die onze gemeenteraad in juni 2015 heeft vastgesteld.In lijn daarmee gaan wij in 2017 door met het versterken van de samenwerking in de Dommelvallei en in het Stedelijk Gebied op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau.
 2. Duurzaam leven, hoe doe je dat?
  Het tweede aandachtsgebied is het concreet maken van onze ambitie om de gemeentelijke organisatie in 2020 klimaatneutraal te maken. De uitrol in onze infrastructuur in de openbare ruimte krijgt een versnelling: ‘Verledden’ van de openbare verlichting, scheiden van het regen- en afvalwatersysteem, de volgende stap in afvalscheiding met behulp van ondergrondse containers voor restafval en duurzaam omgaan met openbare gebouwen.Dóórpakken op duurzaamheid doen we als gemeente niet alleen. Om onze gemeente als geheel in 2030 klimaatneutraal te maken is méér nodig. We maken graag ‘groene afspraken’ (Greendeals) met u, waarmee u als gezin, bedrijf, organisatie of school uit de voeten kunt. De gemeente helpt u als u uw woning, uw tuin, uw huishouden en uw vervoermiddelen wilt verduurzamen. Denk aan het verledden van uw verlichting en aan elektrisch rijden. Denk aan opwekken van energie via zonnepanelen. Denk aan het gescheiden afvoeren van regen- en afvalwater van uw woning. Denk aan scheiden van huishoudelijk afval
 3. Huishoudelijke hulp en sociale uitkeringen
  De derde grote uitdaging zit in het opnieuw inpassen, organiseren en financieren van Huishoudelijke Hulp als basisvoorziening binnen de Wmo. Door een bindende uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zien we ons genoodzaakt om het beleid op huishoudelijke hulp aan te passen. Ons uitgangspunt was zelfredzaamheid en eigen kracht en een vangnet waar dat nodig is. Door de uitspraak vallen we terug op de oude systematiek waarbij huishoudelijke hulp een basisvoorziening is binnen de Wmo. Een andere uitdaging met forse financiële consequenties, is de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Met een sluitende meerjarenbegroting slagen we erin om de speerpunten te vertalen naar concrete acties met duurzaamheid als groene draad.

Het college van burgemeester en wethouders


Waar staat onze gemeente?

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) vergelijkt op de website Waar staat je gemeente? gemeenten met elkaar op 15 gemeentelijke thema’s. We hebben enkele gegevens van Son en Breugel vergeleken met het landelijke gemiddelde. Meer vergelijkingen vindt u op de website: www.waarstaatjegemeente.nl.

Wat kunnen we van deze cijfers leren?

 

Woonlasten

U bent aan gemeentelijke belastingen in Son en Breugel 18% goedkoper uit dan in de rest van Nederland. De gemeentelijke belasting is opgebouwd uit afvalstoffenheffing, rioolheffing en -als u een koopwoning bezit- onroerendgoedbelasting.

 

Grijze druk en grijze kansen

Onze gemeente heeft méér 65-plussers dan de rest van Nederland. Dat is bedreigend voor de betaalbaarheid van onze (sociale) voorzieningen en de zorg. Het aantal mensen dat de voorzieningen en de zorg nodig heeft, groeit sneller dan in de rest van Nederland. Het beschikbare geld vanuit het Rijk neemt af. Daarom zijn we volop bezig aan een ander systeem, dat vooral gebaseerd is op vitaliteit en grotere zelfredzaamheid van de 65-plusser.

Onze gemeenschap telt namelijk veel vitale 65-plussers. Ze hebben veel vrije tijd en velen van hen kunnen en willen die op vrijwillige basis beschikbaar stellen aan het dorp. Dat is een enorm potentieel aan vrijwilligers dat het tekort aan betaalde voorzieningen kan opvangen. Dit nieuwe sociale ‘’systeem” wint terrein. Onder de slagzin Dóórpakken! zijn veelbelovende initiatieven gestart en voortgezet waarin oud en jong, als vrijwilliger aan de slag zijn. Door de zorg in het dorp dichtbij en met bekenden te organiseren, lukt het beter om mensen die zorg nodig hebben, de mensen die zorg bieden, de gebouwen en het beschikbare geld slim(mer) bij elkaar brengen.

 

Groene druk en groene kansen

We hebben ook méér jongeren onder de 14 jaar dan in de rest van Nederland. Veel jeugd, dat is goed voor de levendigheid, de winkels en onze verenigingen. Het biedt kansen voor onze levendige gemeenschap met veel activiteiten en verenigingen. Maar het betekent ook dat we 16% méér dan in andere gemeenten in Nederland voor scholen, kinderopvang en sportvoorzieningen dienen te zorgen.

Dat we in Son en Breugel oververtegenwoordigd zijn in 65-plus én 15-min betekent automatisch dat de beroepsbevolking tussen 15 en 65 jaar juist klein is. Het gemeentebeleid is erop gericht om bij woningbouw op jonge gezinnen te investeren om zo de (werkende) beroepsbevolking op peil te houden.

 

Banen

Meer 65-plussers én meer kinderen. Hoe kan het dan dat Son en Breugel toch een welvarende gemeente is? Dat is vooral toe te schrijven aan de aanwezigheid van werk in de gemeente en in de directe omgeving op Ekkersrijt en in de Brainportregio.

Er zijn bijna tweemaal zoveel banen als in de rest van Nederland. Bovendien betreft het hoogwaardige werkgelegenheid, waardoor het gemiddelde inkomen ook hoger ligt. Het werkloosheidscijfer, met alle gevolgen voor uitkeringen van dien, ligt in Son en Breugel daardoor lager dan in de rest van Nederland.

schermafbeelding-2016-11-08-om-13-17-36

 


Gemeentelijke belastingen

Door de afvalstoffenheffing niet te verhogen, de rioolheffing met € 6 per huishouden te verhogen en de OZB te verhogen met de infiatie, stijgen de lokale lasten voor iedereen minder dan de inflatie.

Als voorbeeld ziet u over een periode van drie jaar hoe de lokale belastingen zich in Son en Breugel ontwikkelen bij een koopwoning van €180.000, van €335.000 en bij een huurwoning.

schermafbeelding-2016-11-08-om-13-29-28schermafbeelding-2016-11-08-om-13-29-14


Zes grote projecten

Bestuurlijke toekomst, Duurzaamheid & overgang naar ledverlichting, Centrumplan, Breugel bruist, Sociaal domein en Sociale woningbouw

Nuenen en Son en Breugel, een eerste verkenning

Er wordt veel in de kranten geschreven over onze bestuurlijke toekomst. Het heeft de belangstelling van velen en dat is een goed teken. Het gaat om de toekomst van de gemeenschap Son en Breugel en die toekomst maken we samen. Op 18 juni 2015 heeft onze gemeenteraad zijn visie op de bestuurlijke toekomst vastgesteld, nadat Son en Breugel onderzoek had gedaan naar de eigen bestuurskracht.

Het Stedelijk Gebied Eindhoven, waar zowel Son en Breugel als Nuenen deel van uitmaken, maakt flinke stappen. De hoofdvraag in deze ontwikkeling is welke taken we gezamenlijk het beste oppakken. Het vertrekpunt hiervan is de vooronderstelling dat onze regio een sterke stad met robuuste krans van randgemeenten nodig heeft van min of meer dezelfde grootte en bestuurskracht.

Aan de andere kant is er het proces van het samengaan van twee gemeenten in één nieuw te vormen gemeente. Daar zijn meer mogelijkheden, maar de commissie Demmers geeft in haar advies duidelijk de voorkeur aan een bestuurlijke fusie van de gemeente Nuenen met de gemeente Son en Breugel. De gemeenteraden van beide gemeenten zijn aan zet om op dit advies te reageren en de gevolgen ervan te verkennen.

 

Duurzaam leven, hoe doen we dat?

Komend jaar staat in het teken van dóórpakken op duurzaamheid en dat doe je als hele gemeenschap. Als we volgend jaar de openbare verlichting ‘verledden’, besparen we meteen 50% op de energiekosten voor openbare verlichting. Met het afkoppelen van regenwaterafvoer van het afvalwaterafvoersysteem en het terugdringen van restafval maken we duurzame reuzenstappen.

De afvalproef in de wijk ’t Zand laat zien dat de methode ‘omgekeerd inzamelen’ een reductie van 35% op restafval kan opleveren.

Het is daarnaast nodig om met elkaar ‘groene afspraken’ (Greendeals) te maken. Afspraken waarmee u en uw gezin zelf concreet aan de slag kunnen. De gemeente geeft zelf het voorbeeld en helpt u bij het verduurzamen van uw woning, uw tuin, uw bedrijfspand en uw vervoermiddelen.

Er wordt druk gewerkt aan voorlichting en regelingen. Denk bijvoorbeeld aan het verledden van uw verlichting, elektrisch rijden, isoleren van woningen en opwekken van energie via zonnepanelen. Denk ook aan het gescheiden afvoeren van regen- en afvalwater en het scheiden van huishoudelijk afval. In 2017 maken we ook inzichtelijk hoe en hoeveel CO2-reductie bereikt wordt en wat dat betekent voor uw gezondheid.

 

Centrum Son nog mooier en aantrekkelijker

In het centrum van Son ligt nu de focus op het nieuwe dorpshuis en op de vervangende nieuwbouw op de gemeentelocatie aan de Airbornestraat. We verwachten dat de bouwactiviteiten in 2017 daadwerkelijk starten.

Een centrum is natuurlijk veel méér dan (ge)bouwen. Belangrijk is het om nut en noodzaak van voorzieningen in hun omgeving te blijven zien. Daarom maken de bouwprojecten onderdeel uit van één samenhangend programma voor het centrum van Son. Hierin is ook aandacht voor de toekomst van winkels, warenmarkt en horeca, inrichting van de pleinen, inrichting van de parkeervoorziening, veranderingen in gemeentelijke dienstverlening, verhuizing van bibliotheek en CMD en de evenementen. Al deze zaken samen dragen immers bij aan een gezellig en vitaal dorpscentrum.

Voorzieningen gaan de dorpsgemeenschap verwarmen en omarmen. Als deze krant verschijnt, lopen de eerste gesprekken al over de bouw van het nieuwe dorpshuis, dat op Son en Breugelse schaal, voor onze behoefte en in een dorpse sfeer gerealiseerd wordt.

 

Bruisend Breugel

Breugel Bruist kent enige stagnatie en dat heeft meer oorzaken. De deelprojecten zijn in tempo en in financiële zin erg van elkaar afhankelijk. Een actualisatie van de kaders is nodig. We sturen erop aan om nog dit jaar richtinggevende nieuwe kaders te stellen om in 2017 nog stappen te maken.

Wat betekent dit? Het college heeft bij de nieuwe samenstelling duidelijke ambities neergezet voor het programma Breugel Bruist. Een externe adviseur herijkt momenteel het oude Centrum Breugelplan met een woon- zorgcombinatie en een sport- & bewegingscentrum. Hij legt een voorstel voor actualisatie van dat plan voor. Het idee is de deelprojecten uit het oorspronkelijke plan te ontrafelen, ze te herijken en opnieuw in samenhang met elkaar tot uitvoering te brengen. De raad besluit hier begin 2017 over en dan kunnen we met de uitwerking en realisatie beginnen.

In een herijking kijken we onder andere naar de actuele stand van zaken van:

 • De basis (wat) en de motivatie (waarom)
 • Gemeenschapsvoorzieningen
 • Scholen
 • Sportvoorzieningen
 • Horeca
 • Wonen met aandacht voor zorg
 • Ruimtelijke uitstraling
 • Planning en beschikbare menskracht

 

Het sociale domein

Het beeld is dat we in de ontwikkeling in het sociale domein goede vorderingen maken. De transities zijn achter de rug en het CMD is vanuit één loket-gedachte vol op stoom gekomen. De vergelijkingssite van de GGD laat zien dat onze gemeente op vrijwel alle indicatoren in het sociaal domein bovengemiddeld scoort ten opzichte van andere gemeenten in Nederland. Toch is er nog genoeg werk te verzetten.

In onze tocht ‘van gemeente naar gemeenschap’ werken we verder aan de zelf- en samenredzaamheid. Dat verdient in een gemeente met veel 65+’ers extra aandacht en sturing. Vanuit de zorg bekeken is er in de preventieve sfeer (de zogeheten ‘nulde lijn’) nog volop winst te halen. Diverse dorpsgenoten pakken als actieve vrijwilligers dóór in hartverwarmende burgerinitiatieven ten behoeve van mensen die een extra duwtje in de rug nodig hebben op het terrein van welzijn, wonen en werken.

In financieel opzicht houden we rekening met twee uitdagingen: de groei in aantal uitkeringsgerechtigden en de huishoudelijke hulp als basisvoorziening gaat de gemeente veel extra geld kosten. Een onverwachte uitdaging zit in het inpassen, organiseren en financieren van Huishoudelijk Hulp als basisvoorziening binnen de Wmo. Door een bindende uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zijn we gedwongen ons beleid op huishoudelijke hulp aan te passen. Ons uitgangspunt was zelfredzaamheid en eigen kracht en een vangnet waar dat nodig is. Door de bindende uitspraak worden wij nu gedwongen om weer terug te vallen op de oude systematiek waarbij huishoudelijke hulp een basisvoorziening is binnen de Wmo.

 

Sociale woningbouw

De vraag naar woningen in het goedkopere segment is onverminderd groot in onze regio. Daarom gaan we In 2017 verder met de realisatie van nieuwe woningen in de sociale sector.

De locaties hoek Molenstraat – Nieuwstraat (project Hiva A: 30 woningen) en de Heistraat (op de verdiepingen van de voormalige Rabobank: 25 wooneenheden) worden in 2017 gerealiseerd. De woningen op deze locaties zijn bestemd voor de doelgroep die op basis van het inkomen aangewezen is op sociale woningbouw. Statushouders maken daar onderdeel van uit.

Ook de locatie van de voormalige Volvogarage (en nu kringloopwinkel) is nadrukkelijk in beeld voor (deels sociale) woningbouw, waarvan de uitvoering waarschijnlijk na 2017 kan plaats vinden.


Ekkersrijt groeit als kool

Bedrijventerrein voormalig Beton Son-terrein alweer nagenoeg ingevuld

Het bedrijventerrein Ekkersrijt is de economische motor van Son en Breugel en de Brainportregio. Zowel het sciencepark, de meubelboulevard als het logistieke park ten oosten van de A50, zijn erg aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven.

In 2012 vertrok BetonSon van Ekkersrijt-Oost en liet een terrein van maar liefst 27 ha achter, een terrein van 54 voetbalvelden. Nog geen 4 jaar later is het terrein alweer bijna volledig opnieuw in gebruik. Ontwikkelaar DokVast realiseert op dit moment voor distributiebedrijf Rhenus het tweede uiterst moderne en duurzame distributiecentrum in Son en Breugel. Het gebouw heeft een oppervlakte van 75.000 m2. Het eerste Rhenus distributiecen-trum van 57.000 m2 staat eveneens op dit terrein en werd in 2013 opgeleverd. Behalve Rhenus biedt het voormalige BetonSon-terrein plaats aan de distributiecentra van Post NL (15.000 m2) en Bouwmaat (5.000 m2).

Om u een idee van de grootte te geven van de beide Rhenus-gebouwen: Rhenus 1 bestrijkt met buitenruimte erbij een oppervlakte zo groot als Sportpark De Gentiaan met 3 tennisvelden, 3 hockeyvelden, 9 holes golfbaan en een cricketveld bij elkaar. Rhenus 2 bestrijkt met 13,5 ha een terrein ter grootte van datzelfde sportpark en de SBC-voetbalvelden op Schuttersheide samen. Het nieuwe pand behoort tot de meest duurzame distributiecentra van Europa. Met duurzame materialen, automatisch dimmende LED-verlichting, drievoudig isolatieglas, warmtepomptechniek en een dak geschikt voor van zonnepanelen.

 

Veel nieuwbouw en uitbreidingen

Rhenus is nog maar één voorbeeld van de vele bedrijfsontwikkelingen en nieuwe bedrijvigheid op Ekkersrijt. Ze staan op korte termijn op de rol en we kunnen er in 2017 al veel van zien. Zo opent van vleesverwerkingsbedrijf Van Loon in haar nieuwbouw binnenkort de deuren.

Behalve nieuwbouw komen er ook substantiële bedrijfsuitbreidingen aan bij onder andere Prodrive, GL Plastics, Advantech en Human Capital Care. Ook heeft het college een positieve grondhouding bij een transformatieverzoek van een kantoorgebouw naar hotelfunctie in de beide gebouwen van Villa 2000.

Tenslotte worden er voorbereidingen getroffen voor verdere uitbreiding van meubel-gerelateerde bedrijvigheid aan Ekkersrijt 4000 op het terrein tegenover de Mediamarkt.


Naar 69 kilo restafval met omgekeerd inzamelen

Son en Breugel dringt met succes de hoeveelheid restafval terug. In 2014 produceerde Son en Breugel 146 kilo restafval per inwoner, bijna 30% minder dan de rest van Nederland met 205 kilo.
Op basis van de schatting over de eerste 9 maanden van 2016 is dankzij de invoering van de pmd-zak het restafval in Son en Breugel gedaald naar 105 kilo per persoon (28% minder dan in 2014).

Ondertussen experimenteerde pilotwijk ’t Zand met omgekeerd inzamelen. Bij omgekeerd inzamelen is herbruikbaarheid van bijna al het afval tot nieuwe grondstof het uitgangspunt. Herbruikbare afvalstoffen als GFT, PMD en PAPIER worden aan huis opgehaald. Restafval moet worden weggebracht naar wijkcontainers. De oude grijze container heeft de functie van papiercontainer.

Na een test met bovengrondse containers, maken inwoners van ’t Zand inmiddels gebruik van ondergrondse restafvalcontainers, die met een pasje bediend worden. Door omgekeerd inzamelen en de ondergrondse restafvalcontainers produceert ’t Zand nog maar 69 kilo restafval per persoon (35% minder dan in de rest van het dorp). De PMD-zak en omgekeerd inzamelen samen hebben in ‘t Zand restafval met méér dan de helft teruggedrongen (van 146 naar 69 kilo). Deze spectaculaire resultaten vormen de aanleiding om omgekeerd inzamelen in 2017 in de hele gemeente uit te rollen.

schermafbeelding-2016-11-08-om-13-20-14


Van gemeente naar gemeenschap

Het dorp pakt door op méér zelf- en samenredzaamheid. In de nieuwe zorgzame samenleving nemen actieve en vitale inwoners het stokje over van een terugtredende overheid. Zij helpen elkaar en vooral diegenen waarvoor wonen, werken en lekker bezig zijn niet vanzelfsprekend is en wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

We investeren in die nieuwe gemeenschap en in de mensen die daarin een stimulerende verbindende rol spelen. Zij maken zich sterk voor een toekomst, waarin de krachten van onze vitale gemeenschap volledig worden benut, zodat iedereen er aan mee kan doen.


Inkomsten en Uitgaven

Het huishoudboekje van de gemeente komt in grote lijnen overeen met dat van u. Het gaat erom dat de uitgaven in balans zijn met de inkomsten, en dat voor grote uitgaven vooraf geld wordt gespaard of dat er wordt geleend als er niet genoeg is gespaard.

Bij een sluitende begroting zijn de inkomsten even hoog als de uitgaven. Als er meer inkomsten zijn dan uitgaven, dan worden deze toegevoegd aan de reserves, een spaarpot van de gemeente. Via de reserves wordt geld opzij gelegd voor nog te realiseren plannen met grote uitgaven. In de afgelopen jaren waren de inkomsten steeds wat hoger dan de uitgaven.

De rubriek Inkomsten en Uitgaven toont 4 grafieken.

 • Grafiek 1 laat zien uit welke bronnen de gemeente haar inkomsten haalt. Bijna de helft van de € 36,0 mln. aan inkomsten is afkomstig uit een algemene uitkering van het Gemeentefonds van het Rijk. De lokale bedrijven en de bevolking van Son en Breugel dragen bijna € 6,9 mln. (19%) bij aan het totaal aan inkomsten.
 • Grafiek 2 laat zien waaruit deze € 6,9 mln. aan lokale inkomsten is opgebouwd. Het grootste deel (€3,6 mln.) wordt in de vorm van onroerende zaakbelasting (OZB) opgebracht door huiseigenaren.
 • Grafiek 3 gaat over uitgaven. Deze grafiek toont u de programma’s waarover de gemeente haar € 36,0 mln. aan uitgaven verdeelt. Het programma Zorg en Welzijn is daarin met €7,5 mln. de grootste uitgavenpost van de gemeente.
 • Grafiek 4 toont het bedrag dat na een volledig boekjaar resteerde. U ziet de resultaten 2011-2015, waarin we jaarlijks een bedrag overhielden. Het meest recente cijfer is over 2015, toen het positieve resultaat €1,1 mln. bedroeg. Het resultaat over 2016 kan pas worden gegeven als het boekjaar is afgesloten.

schermafbeelding-2016-11-08-om-13-18-02


Groenbeheer en buitenruimte

Omdat het oog wil ook wat wil, investeren we ook in het groen en de groenbeleving. Het college reserveert €110.000 per jaar méér voor intensiever onderhoud van het openbare groen en de bestrating.
Dat betekent: vaker schoffelen, vaker maaien van velden en bermen, vaker snoeien en knippen van hagen,vaker vegen en repareren van wegen.

Ook komt er een betere parkinrichting en een jaarlijks onderhoudsbudget voor Vroonhoven.


Ledlampen in de straatlantaarns

Komend jaar verduurzamen we alle 4455 armaturen van de openbare verlichting in één keer met ledverlichting. Met deze maatregel bespaart de gemeente in één klap 450.000 kWh per jaar en ongeveer 50% van de energiekosten voor straatverlichting. De vervangingswerkzaamheden duren een half jaar en starten naar verwachting na de bouwvak. De afgeschreven lichtmasten (circa 1400) worden vervangen en de rest van de lantaarnpalen wordt geschilderd.


politieke partijen aan het woord

Eind oktober presenteerde het college van burgemeester en wethouders de meerjarenbegroting 2017-2020 aan de gemeenteraad. Op dit moment bestuderen de politieke partijen het voorstel. Voorafgaand aan het begrotingsdebat op donderdag 10 november as., reageren de fractievoorzitters van politieke partijen in de gemeenteraad alvast in deze krant.

 

CDA: Eindspurt?

Nu het einde van Son en Breugel als zelfstandige gemeente in zicht lijkt te zijn, is het nieuwe College begonnen aan een soort eindspurt. De reserves, die in de loop van tijd zijn opgebouwd, worden nu aangewend voor realiseren van een aantal grote projecten: het centrum van Son, het centrum van Breugel en de vergroening van het milieu. Wij vinden dat een goede zaak.

Daarbij moet wel aandacht blijven voor het sociale domein en de decentralisaties van de zorg. Aan dit front is nog lang geen rust. Zie de problemen met de huishoudelijke hulp. Door de bezuinigingen, die ook komend jaar weer worden doorgevoerd, blijven de onzekerheid voor de burger en de nanciële risico’s groot. De huisvesting en opvang van de asielzoekers moet ook voortvarend worden opgepakt.

Het is goed nieuws dat bij dat alles de lasten voor de burger nagenoeg gelijk blijven. Als we dat zo willen houden, moeten we zeker niet met Nuenen gaan fuseren. Er zijn trouwens nog veel andere goede argumenten om de voorgestelde fusie met Nuenen af te wijzen.

Hans Werner,

fractievoorzitter CDA

 

Dorpsbelang: Begroting 2017: duurzaam op álle leefgebieden.

In deze begroting wordt het door Dorpsbelang in 2010 ingezette beleid doorgezet. Duurzaamheid gekoppeld aan een gezonde nanciële huishouding. Hierdoor kunnen nu ook andere investeringen plaatsvinden. Er is voldoende financiële ruimte om:

 • Uw mening over onze bestuurlijke toekomst helder te krijgen.
 • Te investeren in onze woon- en leefomgeving waar het groen goed wordt onderhouden en waar meer aandacht uitgaat naar veiligheid en leefbaarheid in alle wijken door het in ere herstellen van wijkschouwen.
 • Mensen betere en betaalbare (huishoudelijke) zorg te bieden.
 • Sociale woningbouw te realiseren om starters en nieuwkomers binnen onze gemeenschap te verwelkomen.
 • Eindelijk de plannen in Breugel en centrum Son te realiseren.

Dorpsbelang vindt dat iedereen moet kunnen meedoen. Daarom is het goed dat de lasten opnieuw met niet meer dan het in atiepercentage stijgen. Daarom willen wij ook de eigen bijdrage voor de Wmo verlagen en extra aandacht voor de deeltaxi.

Elly Brocken,

fractievoorzitter Dorpsbelang Son en Breugel

 

Dorpsvisie: Mensen gaan voor stenen

De leuze van DorpsVISIE om middelen vrij te maken voor inwoners, die tussen wal en schip dreigen te vallen. Het college roept al maar dat niemand in de kou mag blijven staan. Echter als je, als inwoner, om hulp vraagt krijg je terug dat je niet bij de gemeente moet zijn maar bij de zorgverzekeraars. Waar blijven we met onze “één – loket gedachte!”. Nee, als het aan DorpsVISIE ligt, eerst helpen en dan kijken wie er dient te betalen.

Zelfstandigheid

Het college stelt voor € 100.000,00 vrij te maken om onze inwoners te overtuigen dat het beter is om samen te gaan met Nuenen.

DorpsVISIE wil enkel het geld voor een postzegel beschikbaar stellen om de provincie duidelijk te maken dat wij in Son en Breugel de boel bestuurlijk en financieel stevig op orde hebben en al volop meewerken en bijdragen aan de samenwerking binnen Brainport en zelfs daarbuiten. Wij hebben geen behoefte aan een fusie en kunnen prima zelfstandig functioneren en de gewenste bijdrage leveren binnen de diverse samenwerkingsverbanden.

Frans Meulenbroeks,

fractievoorzitter. DorpsVISIE

 

PvdA/GroenLinks: Vol vertrouwen?

Deze begroting laat zien dat er nu een college aan het roer staat die op slepende dossiers weet door te pakken. Zo zijn wij zeer tevreden met de duurzaamheid ambities en wij gaan van achterblijver naar voortrekker.

Investeren is absoluut geen potverteren, maar de financiële middelen terug laten vloeien naar de gemeenschap in plaats van het maar op de plank laten liggen. De Harmonie, het Vestzak en de bibliotheek hebben al veel te lang in onzekerheid verkeerd en verdienen een duurzaam en betaalbaar onderkomen. Ook andere verenigingen kunnen en zullen hiervan profiteren.

Een eventuele fusie met Nuenen heeft daar gelukkig helemaal niets mee te maken.

We willen het college wel meegeven dat we er voor moeten waken dat de zorg niet teveel vanuit nancieel oogpunt wordt bezien, maar dat we gewoon kwalitatief goede zorg moeten blijven bieden. Zorg blijft mensenwerk en zelfredzaamheid is geen “Zie het zelf maar te redden”. Het zich niet kunnen redden is geen keuze. Hoe wij mensen kunnen helpen wel. Ten aanzien van het tempo met betrekking tot het realiseren van sociale woningbouw en starters woningen maken wij ons zorgen en wij vragen het college daar meer werk van te maken. Wij hebben een opgave voor statushouders maar zeker ook voor onze jongere en oudere inwoners van Son en Breugel om voor betaalbare woningen te zorgen.

Johan Bijlsma

fractievoozitter PvdA/GroenLinks

 

VVD: Samenwerken loont

Door geruzie in de oude coalitie, zijn vele zaken in de afgelopen jaren blijven liggen. De nieuwe coalitie, waar de VVD deel van uitmaakt, heeft het anders aangepakt door een focus te leggen op de zes belangrijkste dossiers van ons dorp: Bestuurlijke toekomst, het centrumplan, Breugel bruist, het sociaal domein, duurzaamheid en sociale woningbouw.

Deze dossiers hebben nieuwe impulsen gekregen. Dus geen “heroverwegingen” en ook geen veel te dure, nieuwe onderzoeken meer. Dat geld investeren wij liever in het dorp!

Dat gebeurt nu, en de eerste resultaten zijn al duidelijk zichtbaar: de plannen voor het centrum van Son krijgen vorm, en eindelijk wordt er met elkaar overlegd over “Breugel bruist”. Ook andere dossiers die te lang zijn blijven liggen, laten vooruitgang zien.

Zijn we er al? Nog lang niet. Maar de huidige coalitie laat zien, dat goede samenwerking met een open houding leidt tot resultaat. En dat werd hoog tijd.

Arno Flapper

Fractievoorzitter VVD Son en Breugel


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play


Lees meer themapagina’s