Tien gemeentes en provincie gaan samen bereikbaarheid verbeteren

Gemeente start project tweede ontsluiting Ekkersrijt
Foto: Ons Son en Breugel

In opdracht van tien samenwerkende gemeenten en provincie Noord-Brabant heeft adviesbureau RHDHV onderzocht of en met welke maatregelen de zogenaamde Bundelroutes de bereikbaarheid en leefbaarheid van Zuidoost-Brabant verbeteren.

Uit de studie blijkt dat Bundelroutes cruciaal zijn voor de bereikbaarheid van de regio. Maar met de onderzochte maatregelen worden niet alle knelpunten voor de Bundelroutes opgelost. Daarom hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten tot vijf vervolgprojecten die – in combinatie met de uitvoering van alle maatregelen uit de Bereikbaarheidsagenda – ervoor zorgen dat de knelpunten rond mobiliteit en leefbaarheid in Zuidoost-Brabant sterk verminderen. Dit kan alleen door intensieve regionale samenwerking.

Essentie Bundelroutes

De essentie van de Bundelroutes is het versterken van de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant. Zuidoost-Brabant kent een aantal knelpunten rond mobiliteit en leefbaarheid. Deze moeten aangepakt worden. Dat is de hoofddoelstelling van de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het doorgaande autoverkeer naar de ‘Robuuste Randen’ te brengen. Dit zijn de wegen N279-A67-A2-A58-A50. Omdat met name het gebied tussen Laarbeek, Helmond en Eindhoven ver van de robuuste randen ligt, rijdt daar veel verkeer over overbelaste en ongeschikte wegen. Dit zorgt voor files, vertraging en overlast voor de omgeving. Met name in het noordoostelijke deel van de regio. Bundelroutes kunnen deze stromen opvangen. In combinatie met andere maatregelen in de Bereikbaarheidsagenda – zoals het stimuleren van het fiets- en openbaarvervoergebruik – kan dit overlast verminderen en de bereikbaarheid verbeteren. Meer informatie hierover is te vinden op www.zoslimbereikbaar.nl.

Vervolgprojecten

Voor een aantal knelpunten op de Bundelroutes is nog geen oplossing. Aanvullende maatregelen zijn nodig. Daarom hebben de gemeenten en de provincie vijf projectclusters benoemd. De vervolgprojecten variëren van het uitwerken van een concreet ontwerp, planstudies naar (afweging van) inrichtingsvarianten tot het actualiseren van een bestaande verkeersvisie.

De projectclusters zijn:

  1. Planstudie Beekse Brug / N615 (trekker: provincie Noord-Brabant)
  2. (Geactualiseerde) Verkeersvisie Helmond (trekker: gemeente Helmond)
  3. Planstudie Nuenen inclusief nadere afweging Oostelijke Randweg / A270 (trekker: gemeente Nuenen)
  4. Ontwerp (2030) en planstudie Ring Noordoost-John F. Kennedylaan-Eisenhowerlaan (2040) (trekker: gemeente Eindhoven)
  5. Planstudie twee aansluiting Ekkersrijt (trekker: gemeente Son en Breugel)

De colleges hebben uitgesproken deze vervolgprojecten voortvarend en in onderlinge samenhang op te pakken.

Randvoorwaarden

Een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de Bundelroutes is een verbetering van de Robuuste Rand. Voor de N279 worden door de provincie Noord-Brabant al concrete stappen richting uitvoering gezet. Over de opwaardering van de A67 neemt de minister binnenkort een besluit. De kaders voor de Bundelroutes worden gevormd door het ‘Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant’ dat onderdeel is van het programma SmartwayZ.NL. De uitvoering van de andere ‘co-modale’ (meerdere vervoersmiddelen) projecten uit de Bereikbaarheidsagenda moeten zorgen voor de omslag naar een duurzaam mobiliteitssysteem. Ook moeten ze de druk van het autoverkeer op de Bundelroutes en in het buitengebied verminderen.

Post article

Post article