Zoek
Sluit dit zoekvak.

Tweede aansluiting Ekkersrijt stap dichterbij door bereikbaarheidsagenda MRE

Tweede aansluiting Ekkersrijt stap dichterbij door bereikbaarheidsagenda MRE
Foto: Google Maps

De 21 gemeenten uit de Metropoolregio Eindhoven presenteren samen met de gemeente Meierijstad de gezamenlijke bereikbaarheidsagenda “Brainport Duurzaam Slim Verbonden, Mobiel door slimme keuzes.” De agenda bevat een breed pakket aan plannen en maatregelen om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, nu en in de toekomst.

Als de 21 gemeenteraden met deze plannen akkoord gaan, is het belangrijkste voor Son en Breugel, dat de tweede ontsluiting van Ekkersrijt weer een stapje dichterbij komt. Ongeveer een derde deel van de financiering van het totale maatregelenpakket, waar deze tweede ontsluiting onderdeel van is, is hiermee rond.

Het pakket maatregelen is voor de periode 2017-2030 en zet regiobreed in op maatregelen voor fiets, OV, auto, smart mobility en multimodale knooppunten. Er worden infrastructurele verbeteringen uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt ook ingezet op oplossingen die de druk op de infrastructuur verminderen.

Cofinanciering Bereikbaarheidsakkoord

In het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant wordt onder andere naar de financiering gekeken. Voor de uitvoering van het Bereikbaarheidsakkoord is door de Provincie € 55,75 miljoen gereserveerd. De betrokken gemeenten spreken in het Bereikbaarheidsakkoord af om gezamenlijk dit bedrag vanuit gemeentelijke bijdragen te verdubbelen.

Met de uitgangspunten voor de financieringsstrategie, waarover de portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie van de MRE op 30 oktober 2017 al overeenstemming bereikten, heeft het College van Burgemeester en Wethouders op 13 december 2017 ingestemd. We constateren als college dat de generieke projecten betrekking hebben op de gehele regio en we willen als Son en Breugel ook onze bijdrage daaraan leveren. Voor directe infrastructurele maatregelen geldt dat alleen de direct betrokken gemeente(n) zorgt/zorgen voor de cofinanciering.

De gemeente Helmond zal optreden als beheerder van de middelen, waaronder de 55,75 miljoen euro die de provincie (onder voorwaarden) beschikbaar stelt. Één van de voorwaarden is de intentieovereenkomst door alle gemeenten wordt getekend. Deze overeenkomst wordt vandaag (13 december 2017) getekend. Daarna zullen de gemeenteraden in de diverse gemeenten dit nog moeten bekrachtigen.

De gemeente Son en Breugel spreekt voor wat betreft de generieke projecten uit het bereikbaarheidsakkoord de intentie uit, om structurele bijdragen in de cofinanciering van deze projecten op te nemen in de begroting (2019-2028) en wat betreft de projecten gerelateerd aan provinciale wegen alsmede de relatiegerichte projecten, de voor de cofinanciering van die projecten benodigde middelen, tijdig op te nemen in de begroting.

Om alle projecten uiteindelijk te kunnen uitvoeren hebben de gemeenten een gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid om de nog ontbrekende dekking bij elkaar te brengen uit diverse bronnen: de Europese Unie, het rijk, deprovincie en uit eigen middelen. Een programmateam gaat hierbij ondersteunen.

 


Een initiatief van Ons Son en Breugel, Toine Buijtels Events en Multi Show Productions. Kijk voor meer informatie op de website van Snow Radio.