Veiligheidsmonitor: Son en Breugel krijgt een 7,7 voor leefbaarheid

Veiligheidsmonitor: Son en Breugel krijgt een 7,7 voor leefbaarheid
Foto: Ons Son en Breugel

Iedere vier jaar wordt de Veiligheidsmonitor uitgevoerd, waarbij de gemeente en haar inwoners inzicht krijgt in het leven in Son en Breugel op wijkniveau.

In augustus vorig jaar viel bij 1584 dorpsbewoners een envelop op de deurmat met een verzoek deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor. Iedere twee jaar laten het ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten en politie een bevolkingsonderzoek doen naar de veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap van Nederland. Son en Breugel doet dit om de vier jaar en doet dit jaar voor de derde keer mee aan de Veiligheidsmonitor. De gemeente krijgt hierdoor op wijkniveau inzicht in de ervaren leefbaarheid op wijkniveau. In totaal hebben 756 mensen meegedaan aan het lokale onderzoek en deden 21 mensen mee aan het landelijke onderzoek.

Gemiddeld beoordelen inwoners van Son en Breugel de leefbaarheid van de woonbuurt met een 7,7, terwijl het landelijk gemiddelde op 7,5 blijft hangen. De sociale cohesie (samenhang in de maatschappij) is in Son en Breugel relatief hoog. In vergelijking met 2013 zijn inwoners wel minder tevreden over het groenonderhoud, bestrating en de buitenverlichting bij hen in de buurt. De tevredenheid over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid door de gemeente is ook gedaald.

Alles bij elkaar genomen zien inwoners van Son en Breugel minder vormen van overlast in de buurt, maar is de overlast die zij zelf ervaren niet significant afgenomen. Alleen overlast van agressief verkeersgedrag is gedaald ten opzichte van 2013. In vergelijking met de referentiegebieden ervaren inwoners echter relatief weinig overlast.

Inwoners van Son en Breugel voelen zich relatief gezien veilig. Het gebruik van gedragsmatige preventie (zoals waardevolle spullen thuis laten) en technische preventie (bijvoorbeeld extra sloten op buitendeuren) is tussen 2013 en 2017 niet veranderd in Son en Breugel. In de gemeente is het gebruik van technische preventiemaatregelen hoog in vergelijking met het landelijk gemiddelde, met name buitenverlichting en extra veiligheidssloten.

Men schat de kans om slachtoffer te worden van verschillende delicten, zoals woninginbraak, lager in en voelt zich op verschillende plekken in de buurt minder vaak onveilig ten opzichte van de Veiligheidsmonitor uit 2013. Slachtofferschap van delicten vertoond landelijk een dalende trend. Ook in Son en Breugel zijn er in 2017 minder inwoners slachtoffer geworden van geweld, vermogendelicten en vandalisme dan in 2013. De daling is het sterkst in vermogensdelicten. Geweld kwam al weinig voor in de gemeente en daalde zelfs. Aandachtspunt is wel dat ook de daling in meldingsbereidheid bij de gemeente of politie.

Er zijn minder inwoners van Son en Breugel ontevreden over het functioneren van de politie in de buurt, wat volgens het onderzoek positief is. In vergelijking met de referentiegebieden ( is de tevredenheid echter nog steeds laag. Met name de beschikbaarheid van de politie in de buurt wordt minder gewaardeerd, er zijn meer inwoners die zeggen dat je de politie te weinig ziet in de buurt ten opzichte van 2013. Meer dan de helft van de inwoners bekend met wijkagent maar het aantal buurtbewoners dat contact heeft gehad met de buurtagent is slechts 16%.

Er zijn in Son en Breugel meer inwoners die denken dat er geen actieve buurt WhatsApp-groep in de buurt is, dan wel. Slechts 28 procent van de inwoners is bekend met een BuurtWhatsApp-groep in de buurt. Onder inwoners die wel bekend zijn met een groep is de deelname meer dan 60 procent. Inwoners zijn voorzichtig positief over het (mogelijke) effect van een buurt WhatsApp-groep op veiligheid en overlast.

Zeven procent van de inwoners heeft extra hulp nodig bij dagelijkse bezigheden. Het gaat vooral om extra hulp bij dagelijkse bezigheden als boodschappen doen, schoonmaken en maaltijden klaarmaken, en klusjes in en om het huis. Inwoners van Son en Breugel zijn verder erg tevreden over hun sociale contacten. Ongeveer een kwart van de inwoners maakt zich wel eens zorgen over iemand uit de gemeente, meestal omtrent eenzaamheid of zelfredzaamheid.

Wijken met elkaar vergeleken

Het centrum van Son heeft een hoge waardering voor de leefbaarheid van de woonbuurt, maar een relatief lage fysieke kwaliteit. Meestal is de fysieke kwaliteit in het centrum van een plaats juist hoger dan in de andere wijken. Slachtofferschap van delicten is in het centrum hoger dan gemiddeld.

Sonniuspark werd in 2013 niet als aparte wijk in het onderzoek betrokken, ook in 2017 is het aantal respondenten nog aan de lage kant waardoor uitkomsten slechts indicatief zijn. Aandachtspunten voor Sonniuspark zijn de hogere verkeersoverlast en onveiligheidsgevoelens ten opzichte van het gemiddelde.

In de Gentiaan voelen inwoners zich het meest veilig (in het algemeen) binnen de gemeente (onderzoek dateert wel uit de tijd voor de inbraakgolf). De wijk kent ook minder overlast dan gemiddeld, vooral verkeersoverlast ervaart men er weinig. Wel wordt in de Gentiaan het vaakst gezegd dat men er de politie te weinig ziet in de buurt.

In ’t Zand ervaren inwoners het minst vaak overlast in de buurt. Daarnaast is hier ook de fysieke kwaliteit van de woonomgeving het hoogst en geven inwoners de hoogste waardering voor de leefbaarheid en veiligheid.

De kom van Breugel deelt de hoogste waardering voor de leefbaarheid van de woonbuurt met ’t Zand, maar in deze wijk is het vooral de sociale cohesie die erg sterk is. De wijk heeft relatief veel te maken met (verkeers)overlast. Een ander aandachtspunt is de lage tevredenheid over het functioneren van de politie in de buurt.

’t Eigen/Houtstraat heeft het laagste slachtofferschap van delicten. Onveiligheidsgevoel in de buurt is er ook laag in vergelijking met de rest van de gemeente. De relatief hoge overlast van met name fysieke verloedering en de lagere sociale cohesie zullen oorzaak zijn van de lagere waardering van de leefbaarheid in de buurt.

Buitengebied Son en Breugel had in 2013 een andere indeling in het onderzoek. Het aantal respondenten in 2017 is ook aan de lage kant, waardoor cijfers voor het buitengebied slechts indicatief zijn. Ondanks soms grote verschillen, kan er hierdoor bij weinig indicatoren worden vastgesteld of de wijk significant hoger of lager scoort dan het gemeentelijk gemiddelde. Het oordeel over de leefbaarheid van de woonbuurt is wel lager dan gemiddeld.

De hele Veiligheidsmonitor doorpluizen om te zien hoe goed jouw wijk scoort? Dat kan hier.

Post article

Post article