Zoek
Sluit dit zoekvak.

We gaan er samen voor zorgen dat Breugel gaat bruisen

We gaan er samen voor zorgen dat Breugel gaat bruisen
Foto: Gemeente Son en Breugel

In 2012 en 2013 zijn de Centrumvisie Breugel en het uitvoeringsprogramma Centrum Breugel vastgesteld. Onder de naam Breugel Bruist zijn verschillende projecten gerealiseerd.

Feit is wel dat de grote ingrepen in het centrum nog geen vorm hebben gekregen. Belangrijk doel was en is een levendig dorpshart realiseren. Het realiseren van het dorpshart van Breugel is een van de zes majeure dossiers waarop het college is gaan doorpakken: We gaan er samen voor zorgen dat Breugel gaat bruisen.

Nieuw kader: onderlinge versterking

In 2016 zijn we na de zomer gestart met een reeks van gesprekken met de belangrijkste partners. Duidelijk was dat de kaders van de plannen uit 2012 en 2013 geactualiseerd moesten worden. Deze plannen zijn nog steeds de basis, maar allerlei ontwikkelingen vroegen wel om aanpassingen In december heeft de raad de nieuwe kaders voor Breugel Bruist! vastgesteld. Dominant vertrekpunt van die kaders is de onderlinge versterking van de verschillende functies in het centrum van Breugel.

Alle functies blijven

De volgende functies houden en/of krijgen een plek in het centrum van Breugel: sport, gemeenschapsvoorziening, horeca, wonen, wonen met zorg, educatie en opvang en de openbare ruimte. Maar ook specifieke functies (bewegingsbanken en boksschool) behouden een plek. Ook wordt gekeken naar de functie winkelen en ondernemen in het gebied en wordt gesproken met andere geïnteresseerde partijen over een mogelijke plek in het plangebied.

Voor alle duidelijkheid: Alle activiteiten die nu plaatsvinden in het hart van Breugel, krijgen ook in het nieuwe hart weer een plek.

Het zijn niet de voorzieningen die maken dat het bruist, het zijn de mensen. Zij moeten naar het hart van Breugel komen om te sporten, recreëren, te leren of te ontspannen. En ze moeten er vooral een tijdje (ver)blijven. Hiervoor moeten activiteiten in het centrum blijven. En misschien nodigt de nieuwe inrichting straks uit tot nieuwe activiteiten.

Samenwerken, delen en aanvullen

De verschillende functies moeten op elkaar aansluiten, elkaar versterken en aanvullen en moeten ook worden gedeeld. Dat betekent dat beheerders en gebruikers bereid moeten zijn om samen te werken, te delen en elkaar aan te vullen. Die gezamenlijke bereidheid en gedeelde verantwoordelijkheid zijn belangrijk.

Hoe kunnen de afzonderlijke functies samenwerken en elkaar versterken? Wat kan bijvoorbeeld de gemeenschapsfunctie bijdragen aan sport of andersom? Of aan de horecafunctie? En hoe zit dat met de zorg? Waar kan zorg meer zijn dan alleen wonen met aandacht voor zorg? Hoe kan juist die zorgcomponent weer bijdragen aan de andere functies?

Samen optrekken

Breugel Bruist! Is geen project van de gemeente, maar van de gemeenschap. We bedenken samen met alle partners hoe we de versterking en samenwerking in het hart van Breugel gaan realiseren en vormgeven. We voeren gesprekken met elkaar en met betrokkenen individueel en / of gezamenlijk. Belangrijke vragen daarbij zijn: Waar zien partijen kansen? Waar liggen behoeftes? Waar kan samenwerking en versterking gevonden worden? We zullen met elkaar plussen en minnen af moeten wegen om tot een uiteindelijk voorstel te komen: we kunnen immers in het kleine gebied nooit alles realiseren, en we hebben ook geen ongelimiteerd budget.

Waar zijn we nu mee bezig?

Na vaststelling van de kaders in december hebben we samen met de belangrijkste partners een externe stuurgroep gevormd. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van De Boerderij, De Bongerd, PlatOO, ‘thuis en de Doorpakkers. De gemeente faciliteert en brengt ook gevraagd en ongevraagd kennis en kunde mee. Alle partners denken en werken actief mee. Samen met hen vormen we het beeld van wat we nodig hebben en willen realiseren. We onderzoeken samen eerst de mogelijkheden voor versterking en samenwerking. Vervolgens vertalen we dat in het best passende ruimtelijke plaatje.

Huiswerkgroepen

In verschillende ‘huiswerkgroepen’ werken we hard aan de uitwerking van de plannen. We hebben groepen gevormd die actief en enthousiast bezig zijn met de volgende onderwerpen: horeca en beheer, sport, wonen, onderwijs. In de groepen inventarissen we de mogelijkheden om zaken te combineren, samen te werken, de kansen, de dwarsverbindingen en natuurlijk ook de bedreigingen en de onmogelijkheden.

Praten met gebruikers

Daarnaast hebben we gesprekken met alle andere partners en gebruikers van de verschillende voorzieningen. We willen weten wat zij willen, wat zij nodig hebben, wat zij waarderen aan de voorzieningen, wat zij missen en wat zijn niet willen missen.

Hoe nu verder?

De resultaten van de huiswerkgroepen en alle andere informatie vormt de basis voor het uitvoeringsplan dat voor de zomer aan de gemeenteraad gepresenteerd gaat worden.

Resultaten van enkele huiswerkgroepen

Onderwijs

Gemeente en PlatOO erkennen elkaars verantwoordelijkheden en bevoegdheden als het gaat om onderwijshuisvesting. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de organisatorische- en onderwijskundige component en alles wat daaraan verbonden is. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van adequate onderwijshuisvesting. Natuurlijk zitten er veel overlappen in en dat is ook de reden dat PlatOO en gemeente het overleg en de samenwerking zoeken. PlatOO en gemeente accepteren en respecteren daarbij altijd de verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Specifiek voor Breugel geldt in dit verband dat we gezamenlijk uitgaan van onderwijs in het centrumgebied en daarbij de huidige Regenboog (school en schoolgebouw) als uitgangspunt nemen.
Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid om mogelijke toekomstige ruimtevragen waar nodig/gewenst te kunnen faciliteren in het hart van Breugel, kiest de gemeente er op eigen gezag voor om zich ook te oriënteren op een breder en groter aandeel ‘onderwijs’ in het plangebied. Niet als uitgangspunt maar wel om in mogelijke toekomstige ontwikkelingen te kunnen voorzien.

Sport

Uitgangspunt is dat ‘De Bongerd plat gaat’ en er een nieuwe sportvoorziening komt die qua ruimte net iets groter is en daardoor meer te bieden heeft voor de sporters.
De sporthal kan ook voor verschillende andere activiteiten gebruikt worden: bijvoorbeeld als ruimte voor een lokale uitvoering of als een aularuimte voor een school, maar natuurlijk ook voor alle bestaande activiteiten zoals die van AVANTI. Met alle betrokken partijen gaan we kijken hoe we optimaal van deze ruimte gebruik kunnen gaan maken.

De sportfunctie zien we los van ruimtes voor maatschappelijke activiteiten en een horeca- faciliteit. Die vinden allemaal hun plek in het plangebied en wel op zo’n wijze dat dat de doelstelling van versterking van functies en samenwerking mogelijk wordt gemaakt. De horeca voorziening zal daarbij alle functies moeten kunnen ondersteunen zoals bijvoorbeeld die van kantinevoorziening voor de sporters.

Horeca

Voor een levendig Breugel is het belangrijk dat er horeca is in het centrumgebied. Een voorziening als ondersteuning voor andere voorzieningen zoals gemeenschapsvoorziening, onderwijs, dagbesteding en sport. Een plek waar je na het sporten wat kan drinken en kletsen. Ook een plek waar de school bijvoorbeeld gebruik kan maken van een keuken. Een voorziening, die als huiskamer kan dienen en waar dagbesteding kan plaatsvinden. Een plek waar mensen die deelgenomen hebben aan een activiteit in de gemeenschapsvoorziening een kop koffie kunnen drinken. Maar ook een plek in het centrum, waar je naar toe gaat om een kop koffie te drinken op het terras en mensen te ontmoeten.

Het is belangrijk dat de horecavoorziening tegemoet komt aan de wensen van de verschillende gebruikers: de mensen die gewend zijn zelf hun kopje koffie in te schenken na een culturele activiteit en de mensen die graag zien dat hun glaasje bier klaar staat na het sporten.

Hebt u vragen of opmerkingen?

Leest u dit en denkt u, ik ben nog niet benaderd maar wel actief in een van de bestaande voorzieningen? Denkt u dat wij groepen, mensen, verenigingen vergeten? Of wilt u ook uw inbreng leveren?? Meldt u dan aan bij project-leider Eric-Jan de Haan, via e.j.dehaan@sonenbreugel.nl.

Oproep Jeugd

We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat we heel graag ideeën en inzichten zouden horen van de middelbare schooljeugd uit Breugel. We vragen daarom 12 tot 18 jarigen jongens en meiden uit Breugel om mee te praten en mee te denken over de voorzieningen in het hart van Breugel: Wat hebben jullie nodig? Wat missen jullie? Heb je een idee of een plan? Wil je meepraten en meedenken?

Neem dan contact op met projectleider Eric-Jan de Haan, via e.j.dehaan@sonenbreugel.nl. Investeren in het centrum van Breugel: Voor de gemeenschap, maar vooral ook door de gemeenschap


Lees meer over Breugel Bruist


In plaats van dit bericht liever jouw nieuwsbericht gelezen?

Hier had jouw nieuwsbericht kunnen staanWij zitten klaar om je berichtje te ontvangen en waar nodig te helpen om jouw bericht perfect te maken voor publicatie.


 Neem dan contact met ons op.