Zoek
Sluit dit zoekvak.

Zes nieuwe partijen ondertekenen Green Deal Groene Daken

Zes nieuwe partijen ondertekenen Green Deal Groene Daken tijdens de Dutch Design Week
Foto: Wikipedia CC0

Op 26 oktober, tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, ondertekenen zes nieuwe partners de Green Deal Groene Daken.

Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, de gemeente Eindhoven, gemeente Son en Breugel, Atelier GroenBlauw en Vereniging GDO verbinden zich hiermee aan het landelijk kennisplatform dat zich als Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken de komende jaren sterk zal maken voor het wegnemen van belemmeringen voor de toepassing van groene daken in Nederland.

Na de intensieve samenwerking door vertegenwoordigers uit gemeenten, waterschappen, kennisinstituten en commerciële partijen binnen twee opeenvolgende Green Deals Groene Daken gaan partijen door binnen de Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken (GDGD). Met deze interactieve werkwijze binnen Green deals wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. De kennisuitwisseling binnen de Green Deal Groene Daken wordt zo waardevol bevonden dat nog eens zes partners zich aanmelden voor deelname.

Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven tekenen Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, gemeente Eindhoven, gemeente Son en Breugel, Atelier GroenBlauw en Vereniging GDO de Green Deal en sluiten zij zich aan bij het kennisplatform. Het programma, onder leiding van Egbert Roozen, directeur VHG en beoogd voorzitter GDGD, omvat onder meer een welkomstwoord door Wilbert Seuren, wethouder Ruimtelijke Ordening en Financiën in Eindhoven en een presentatie van het Servicepunt Groene Daken Noord-Brabant door Adriaan van Mierlo van VIBA-Expo.

Samenwerking

Elk van de nieuwe deelnemers onderschrijft het belang van de functie die groene daken kunnen vervullen. De Waterschappen benadrukken de wateropvang mogelijkheden van het groene dak. Zo heeft Waterschap De Dommel na de wateroverlast van juni 2016 en na intensieve gesprekken met de omgeving een actieplan vastgesteld om het watersysteem in het beheergebied klimaatbestendiger te maken. Eén van de prominente acties die daarin genoemd wordt is “het samen met gemeenten herstellen van de sponswerking van het stedelijk gebied”.

Aa en Maas ziet in haar streven naar meer groen in de gebouwde omgeving veel in de samenwerking binnen de GDGD met partijen als VHG omdat hierin de uitvoerders van de ambities in waterberging in de bodem en op daken vertegenwoordigd zijn. En wil graag bijdragen aan proefnemingen in het differentiëren van belastingen als stimulans voor waterbuffering en groene daken.

Gelijke ambities

De ambities van de GDGD sluiten ook aan bij de ambities die de gemeente Son en Breugel uitspreekt in haar Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Hiermee wil de gemeente forse stappen vooruit zetten op de thema’s klimaat, fysieke leefomgeving, mobiliteit, circulariteit en sociale leefomgeving. De aanleg van groene daken is een van de maatregelen die precies past in deze filosofie.

De gemeente Eindhoven geeft aan dat de ambitie van de GDGD aansluit bij de ambities die de gemeente in het Klimaatplan 2016-2020 heeft vastgelegd. Groene daken dragen immers bij aan de klimaatbestendige stad behoeften. Samen met Brabantse partners kunnen we de realisatie van steeds meer groene daken in deze regio een boost geven.

Kennis vergroten en overdragen

GDO en Atelier GroenBlauw zijn gerenommeerde kennisinstituten. In de afgelopen jaren heeft Hiltrud Pötz met haar team Atelier GroenBlauw op verschillende locaties en voor verschillende opdrachtgevers proeftuinen, workshops en klimaatateliers georganiseerd gericht op duurzame gebiedsontwikkeling, klimaatbestendigheid en leefkwaliteit. Kennis over groen in de gebouwde omgeving wordt aan diverse doelgroepen overgebracht. Van educatieve projecten voor scholen tot het geven van workshops aan gemeente ambtenaren, architecten en stedenbouwkundigen.

Het ondertekenen van de Green Deal is voor GDO, als netwerk van lokale bestuurders en centra voor Natuur en Milieu Educatie een belangrijke stap bij het vergroten en delen van kennis Uitgangspunt is dat het netwerk wil ondersteunen en faciliteren om dagelijkse werkzaamheden en praktijken duurzamer te maken (schoner, gezonder, circulair, meer biodiversiteit). GDO organiseerde de campagne ‘Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust’ en diverse bijeenkomsten rond samenwerken aan waterbewustzijn in gemeenten. “De Green Deal Groene Daken past goed in dat uitgangspunt en bij ons werk als kennisplatform.”

En hiermee krijgt de Stichting een sterke impuls waarmee het haar slagkracht kan vergroten. Alle ondertekenaars zien de GDGD ook als een instrument om de bewustwording van bewoners en bedrijfsleven van het belang van groene daken, waterbuffering en verhoging van de ecologische waarde in de stedelijke omgeving.

De Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken

Is een voortzetting van de Green Deal Groene Daken die in 2015 van start ging. Ook na de officiële beëindiging van de Green Deal, is het de intentie van de partijen verder te gaan met het delen van kennis en starten van proefprojecten om de realisatie van daken met groen, wateropvang en hoge ecologische waarden in Nederland te kunnen realiseren. De bijzondere combinatie van samenwerken en kennisdelen tussen deelnemers uit overheid, waterschappen, brancheverenigingen, industrie, ondernemers en kenniscentra, levert een schat aan informatie op, verhoogt het kennisniveau en biedt kansen voor ondernemers. Zo maken we op een verantwoorde wijze Nederland groener, gezonder en weerbaarder tegen het veranderende klimaat.

Groene daken en …

  • Waterschap de Dommel

In de ‘Keur oppervlaktewateren’ heeft het waterschap de toepassing van groene daken expliciet vrijgesteld van een bergingsopgave om op die manier geen drempel op te werpen voor het toepassen van groene daken. Met meer groen in de gebouwde omgeving neemt ook de biodiversiteit en de gezondheid van de leefomgeving toe. Groene daken zijn hierin een onmisbare schakel.

  • Waterschap Aa en Maas

De klimaatafspraken van Parijs, het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie; Waterschap Aa en Maas is zich bewust van de urgentie die hevige regenval voor het waterbeheer met zich meebrengt. Diverse stimulerende maatregelen, waaronder het aanleggen van meer groen en groene daken worden in lijn met de voornoemde rapporten ontwikkeld. Daarbij is regionale en nationale samenwerking met relevante partijen als de deelnemers aan de GDGD een noodzaak.

  • Gemeente Son en Breugel

Onder het motto “wat we doen is groen!” zet de gemeente Son en Breugel maximaal in op duurzaamheid. De gemeente stimuleert haar inwoners met een afkoppelsubsidie om de afvoer van schoon hemelwater af te koppelen van het riool zodat bij hevige regenval de piekbelasting op het gemengd riool wordt beperkt. Ook wordt schoon hemelwater niet meer onnodig naar de waterzuivering opgepompt, maar vindt het langs natuurlijke weg via de bodem en afwateringskanaaltjes een weg naar de Dommel. Het toepassen van groene daken is een van de maatregelen die bijdraagt aan de duurzame scheiding van schoon water en afvalwater en aan een groene, aantrekkelijke leef- en werkomgeving.

  • Gemeente Eindhoven

Het Klimaatplan 2016 2020 en de motie “Duurzame Daken” hebben er voor gezorgd dat in Eindhoven een Collectief Duurzame Daken is opgericht, met partijen die duurzame daken ontwerpen, aanleggen en beheren. Het collectief richt zich op kansen in beeld brengen en die met kennis en inspiratie voeden. Zo komen we in Eindhoven tot steeds meer goede voorbeelden in de stad (zie bijlage), bij nieuwbouw en bestaande bouw. De Green Deal helpt om barrières die zich in de praktijk aandienen te overwinnen, door kennis te ontwikkelen en tools uit te werken die kunnen zorgen voor opschaling.

  • Atelier GroenBlauw

Atelier GroenBlauw is een ware ambassadeur voor groene daken. In diverse publicaties van het kennisinstituut is het belang van het ’groen’ benutten van het dakoppervlak onderschreven met veel positieve effecten. Naast de waterbufferende werking, het verlagen van de hittestress, het verhogen van de biodiversiteit en het verbeteren van de luchtkwaliteit en geluidisolatie, hebben groene daken “een gunstig effect op de leefbaarheid in de stad maar zijn ze vooral, voor zover zichtbaar of beloopbaar, een verrijking van het stadslandschap.”

  • Vereniging GDO

GDO, het netwerk van lokale bestuurders en van centra voor Natuur en Milieu Educatie, ziet groene daken als een manier om biodiversiteit en waterbewustzijn te bevorderen in de leefomgeving in dorpen en steden. Het is dichtbij huis, het is praktisch te maken en biedt handelingsperspectief voor bedrijven, inwoners, de gemeentelijke organisatie en voor relevante lokale partners die gebouwen beheren (in eigendom hebben) b.v. woningbouwcorporaties, schoolbesturen e.d.

Als partner in de programma’s Duurzaam Door (EZ) en Duurzaam Doen (I&M) kan GDO de betekenis van educatie als instrument om de betrokkenheid van bewoners te vergroten, beter voor het voetlicht brengen. Landelijke partners en programma’s leren de kracht van lokale netwerken steeds beter kennen en geven het een plek in hun programma’s.

 


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play