Search
Close this search box.

Zo gaat het draagvlakonderzoek voor ontwerp MFA verlopen

Zo gaat het draagvlakonderzoek voor ontwerp MFA verlopen
Foto: Pixabay CC0

Vanaf september gaat Kantar Public het dorp actief benaderen voor het draagvlakonderzoek voor het ontwerp van het MFA.

Omdat de coalitiepartijen een breed gedragen ontwerp willen voor het nieuw te bouwen MFA, riepen zij het college van burgemeester en wethouders op om een onderzoek in te stellen. Het college heeft hier gehoor aan gegeven en roept de hulp in van Kantar Public, het publieke deel van het voormalige TNS NIPO. Hun onderzoeksvoorstel: een gecombineerd kwalitatief/kwantitatief draagvlakonderzoek onder de bevolking om zowel de ‘actieven’ als de ‘passieven’ binnen de gemeente Son en Breugel te betrekken bij de besluitvorming. De onderzoekers splitsen het draagvlakonderzoek in drie fases: consultatie, uitkomst en besluitvorming. Gedurende alle fases van het project is er intensief contact tussen de teams van de gemeente Son en Breugel en Kantar Public.

Afbeelding: Kantar Public

Consultatie

De concultatieronde is op te splitsen in twee delen: kwalitatief onderzoek middels focusgroepen en kwantitatief onderzoek middels vragenlijsten ‘in het veld’. Het kwalitatieve onderzoek middels focusgroepen bestaat uit gesprekken met twee groepen van opiniehouders/actieven (‘groep Sijbers’ en groep gebruikers, architecten en supervisie) en één groep mensen die tot nu toe passief zijn geweest in het debat (aselecte groep samen te stellen inwoners van Son en Breugel). Aan de focusgroepen wordt gevraagd wat hun mening is over bijvoorbeeld:

  • het functioneren van het gebouw;
  • de binnenkant;
  • de buitenkant;
  • de kleur;
  • of er een nieuw ontwerp of een gewijzigd ontwerp moet komen;
  • of het gebouw er snel moet komen;
  • of er een besluit moet worden genomen.

De focusgroepen zullen plaatsvinden op dinsdag-, woensdag-, en donderdagavond in Son en Breugel. Doel van het eerste gesprek met de focusgroepen is zicht krijgen op de onderwerpen die leven bij beide groepen. Op basis van een set randvoorwaarden leveren de panels een bijdrage aan de vraagstelling voor een representatieve enquête onder de inwoners van Son en Breugel. De panel deelnemers dienen geïnformeerd te zijn over de doelstelling van de MFA, het gevolgde proces en de onderbouwing van de gemaakte keuzes. Ook dienen vooraf de randvoorwaarden waarbinnen de panelgesprekken plaatsvinden scherp afgebakend te zijn (locatie, programma, etc).

Vervolgens vindt er een kwanititatief onderzoek plaats middels een enquête, waarbij met een steekproef ongeveer 2200 tot 3000 mensen voor het onderzoek worden uitgenodigd. Deze inwoners van Son en Breugel worden willekeurig gekozen uit de gemeentelijke basisadministratie waarbij slechts één persoon per huishouden uitgekozen wordt. Zij worden per brief uitgenodigd in een envelop van de gemeente. Deze online vragenlijst zal ongeveer vijf minuten duren en de antwoorden van de vragenlijst worden geaggregeerd en geanonimiseerd verwerkt in de resultaten. Kantar Public zegt toe om ouderen en lager opgeleiden tegemoet te komen door eventueel ook op papier en telefonisch stemmen te faciliteren. Om een representatieve uitslag te krijgen dienen minimaal 500 enquêtes ingevuld te worden. De uitkomst van de enquête zal nogmaals onderwerp van gesprek zijn voor een 2e ronde van gesprekken (gezamenlijk) met de drie focusgroepen.

Uitkomst

Op basis van de consultatieronde wordt er een rapport van maximaal 30 slides opgesteld met daarin de uitkomsten van de onderzoeken. Het rapport zal ter beschikking worden gesteld aan de gemeenteraad en de commissie grondgebiedzaken, alsmede gepresenteerd door de onderzoekers van Kantar Public. Ook de inwoners van Son en Breugel zullen worden geïnformeerd over de uitkomst van het draagvlakonderzoek. Dit zal gebeuren aan de hand van publicaties in de plaatselijke media en door middel van de diverse aanwezige digitale platforms.

Besluitvorming

Als laatste is de gemeenteraad aan zet, die moet bepalen hoe het vervolgproces er uit moet komen te zien. Moet de architect terug naar de tekentafel? Is met een paar kleine wijzigingen te voldoen aan de wens van de inwoners?

Planning

Datum Weeknummer Geplande werkzaamheden
25 juli – 4 september 29 – 36 Produceren informatiemateriaal, voorbereiding verdere detaillering onderzoeksopzet.
18 augustus 33 Versturen aanpak naar commissie grondgebiedzaken/burgerzaken
29 augustus 35 Behandeling aanpak door commissie grondgebiedzaken/burgerzaken
5 september – 15 september 36 – 37 Gesprekken met focusgroepen
15 september – 20 oktober 38 – 40 Kwantitatief onderzoek middels een enquête
16 oktober – 20 oktober 42 – 43 Leveren rapportage en informeren panel-/focusgroepen
6 november – 10 november 45 Extra in te lassen commissievergadering grondgebiedzaken/burgerzaken
20 november – 24 november 47 Extra in te lassen gemeenteraadsvergadering

Wil je meer lezen over de aanpak van het draagvlakonderzoek voor het ontwerp van het MFA? Lees dan hier het onderzoeksvoorstel van Kantar Public en hier de hoofdlijnen van het onderzoek namens het college.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play