Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 44

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 44 2016.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
4 november14:15 uurAanbiedersoverleg HHAanbieders HHRaadzaal
10 november19:30 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal
13 november15:00 uurOntvangst St. NicolaasOpenbaarBordes gemeentehuis

Mededelingen en berichten

Gemeenteraadsvergadering

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag. Hieronder leest u de agenda van de vergadering.

Gemeenteraadsvergadering

Datum en tijdstip: donderdag 10 november 2016, 19.30 uur

Agenda:

 • Meerjarenbegroting 2017 – 2020
 • Vaststellen belastingverordeningen 2017

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt
5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Gladheidbestrijding 2016 – 2017

sonnie-gladheidsbestrijder-grootOm de veiligheid van weggebruikers zoveel mogelijk te waarborgen en belemmeringen van verkeersstromen te beperken, treedt het
gladheidsprogramma jaarlijks op 1 november in werking en loopt door tot 1 april.

Het gladheidbestrijdingsprogramma van de gemeente Son en Breugel kent 4 routes met een totale lengte van ongeveer 125 km waarvan 22 km fietsroute. Gemiddeld duurt een strooiactie 2 1⁄2 uur. Het streven is, om vóór de ochtendspits klaar te zijn met strooien en het eventueel sneeuwvrij maken van de routes.

Omdat de strooiroutes niet eindigen bij de gemeentegrens zijn deze afgestemd met de beheerders van aanliggende wegen (Rijkswaterstaat, gemeenten Sint Oedenrode, Eindhoven, Nuenen en Best). Gladheidbestrijding is teamwerk. Behalve goede strooimiddelen zijn duidelijke afspraken en goede communicatie tussen de betrokken partijen van groot belang.

Prioriteit gladheidbestrijding

 • Gebiedsontsluitingswegen inclusief een aantal wegen die nodig zijn voor de opzet van een efficiënte routing en die daardoor ook van belang zijn voor de gebiedsontsluiting;
 • wegen die worden gebruikt door het openbaar vervoer;
 • alle doorgaande fiets- en wandelpaden, exclusief de toeristische routes en rijwielpaden gelegen in de plantsoenen voor zover deze niet van belang zijn voor het doorgaande fietsverkeer.

Lokale omstandigheden

Met de brandweer is afgesproken dat de kazerne altijd goed bereikbaar blijft. Ook worden de toegangswegen bij kerken, Berkenstaete, ouderen woningen in de Sint Genovevastraat en de scholen sneeuwvrij gemaakt. Op bedrijventerrein Ekkersrijt zorgen de bedrijven zelf voor de bestrijding van gladheid op eigen terrein.

Blijf op de hoogte

Ondanks de inspanningen is gladheid niet helemaal te voorkomen. Blijf daarom ook zelf altijd alert tijdens winters weer. Let op actuele berichtgeving en pas uw weggedrag en/of de route aan.

Meer informatie over de gladheidbestrijding en onze strooiroutes kunt u vinden op de pagina Gladheid, bestrijden op onze website. Of volg ons via twitter: @gladheidSenB.

 

Uitnodiging inkoop Huishoudelijke Hulp

De gemeente Son en Breugel gaat met ingang van 2017 Huishoudelijke Hulp weer als een Wmo- voorzienig aanbieden. De gemeente is hiertoe verplicht door uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.

Uitnodiging voor aanbieders

Op vrijdag 4 november geeft de gemeente aan aanbieders uitleg over het nieuwe beleid. Daarbij wordt ook ingegaan welke afspraken de gemeente met aanbieders wil gaan maken.

Van 13.00 tot 14.00 uur geven we uitleg over bestuurlijk aanbesteden, voor die aanbieders die hier nog niet eerder mee van doen hebben gehad. Om 14.15 uur start het onderhandelingsoverleg met de aanbieders van Huishoudelijke Hulp. De bijeenkomst zal worden gehouden in de Raadzaal van het gemeentehuis Son en Breugel.

Hebt u geen uitnodiging gehad maar bent u als aanbieder van schoonmaakdiensten wel geïnteresseerd om Huishoudelijke Hulp aan te bieden? En wilt u graag de bijeenkomst op 4 november bijwonen? Neem dan contact op met de coördinator van het CMD: Janine Spoor j.spoor@sonenbreugel.nl of met Franc Das f.das@sonenbreugel.nl.

Huidige situatie

Het huidige beleid is erop gericht dat inwoners zelf regelen dat hun woning wordt schoongehouden. Daartoe dienen inwoners zelf hun schoonmaakondersteuning in te kopen. Wanneer inwoners van mening zijn dat dat onevenredige kosten met zich meebrengt kunnen zij zich melden bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD). Door het CMD wordt beoordeeld of zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten (Financieel Maatwerk).

Er zijn inwoners die de regie over het huishouden niet of onvoldoende meer kunnen voeren. Deze groep inwoners kan een beroep doen op de ondersteuning bij het huishouden (OBH). Voor deze groep koopt de gemeente de ondersteuning in. Daarvoor heeft de gemeente met een aantal aanbieders een overeenkomst afgesloten.

Toekomstige situatie

Omdat de gemeente voortaan Huishoudelijke Hulp (Nieuwe naam voor Hulp bij het Huishouden) weer moet aanbieden willen wij daarover afspraken maken met aanbieders. Daarom nodigen wij alle aanbieders uit met wie wij een contract hebben voor Ondersteuning bij het Huishouden uit. Ook nodigen wij alle aanbieders uit die nu bij particulieren schoonmaken en met particulieren een overeenkomst hebben. Wij vinden het belangrijk dat particulieren de keuze hebben om bij hun huidige aanbieder te blijven wanneer zij onder de Wmo vallen.

 

Ontvangst St. Nicolaas

sinterklaas-2015Op zondag 13 november brengt St. Nicolaas en zijn gevolg een bezoek aan Son en Breugel. Om 14.00 uur komt de boot aan op de kade van het Wilhelminakanaal.

De Goedheiligman zal vervolgens op zijn paard via de Nieuwstraat, over het terrein van Zonhove via A. van de Venstraat, Zandstraat en Taylorstraat naar de Airbornestraat rijden.

Om 15.00 uur komt het gezelschap aan op het gemeentehuis en zal de Sint de kinderen toespreken.

 

Huur reststroken bevestigen

Huurt u op dit moment een reststrook van de gemeente?

Dan hebt u hierover eind september een brief ontvangen. Daarin verzoeken we u om vóór 1 november 2016 kenbaar te maken of u het huren – onder nieuwe voorwaarden – wilt voortzetten of dat u het huren van de strook wenst stop te zetten.

Indien we geen reactie ontvangen, gaan we ervan uit dat u het huren van de reststrook niet wenst voort te zetten. De termijn is inmiddels verstreken en een aantal huurders heeft bij het verschijnen van deze krant de keuze nog niet kenbaar gemaakt. We verzoeken deze huurders van reststroken om dit alsnog te doen, opdat nog vóór het einde van het jaar een nieuw huurcontract voor hen kan worden opgesteld of de huurovereenkomst kan worden beëindigd.

 

Uitbreiding parkeren in wijk De Vloed

anemoonstraatNa intensief overleg hebben Archipel, ‘thuis en de gemeente Son en Breugel overeenstemming bereikt om extra parkeercapaciteit te realiseren in de Anemoonstraat.

Omwonenden, fietsers en andere weggebruikers ervaren sinds de in gebruik name van Acacia- en Berkenstaete (structurele) hinder van geparkeerde voertuigen. Ook het gebruik van de gerealiseerde rode fietssuggestiestrook in de De Bontstraat wordt belemmerd door geparkeerde auto’s.

Tevens wordt op de De Bontstraat een parkeerverbodszone ingesteld. Hierdoor wordt de parkeerdruk in de De Bontstraat en omgeving verlicht en kan de fietssuggestiestrook weer als zodanig worden gebruikt. De hiervoor noodzakelijke verkeersbesluiten met uitgebreide motivatie worden zoals gebruikelijk gepubliceerd in de Staatscourant.

Wethouder Kees Vortman: ‘Met de aanleg van veertien extra parkeerplaatsen in de Anemoonstraat is in gezamenlijkheid een oplossing gevonden voor een langslepend probleem. We zullen hiermee meer parkeerruimte creëren dan wat er nu gemiddeld in de De Bontstraat geparkeerd staat.’

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 7 t/m 11 november 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 20 oktober 2016 – Bijenlaan 22, 5692 VC – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 21 oktober 2016 – Peellaan 8, 5691 LL – plaatsen dakkapel achterzijde (BOUWEN)
 • 24 oktober 2016 – Science Park Eindhoven 5501, 5692 EM – extra verdiepingsvloer aanbrengen Kardex-ruimte (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken op:

 • 21 oktober 2016 Ekkersrijt 3301, 5692 CJ – slopen bestaande opstallen (SLOPEN)
 • 24 oktober 2016 Planetenlaan 36, 5694 TR – bouwen erker (BOUWEN)

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

26 oktober 2016 – Obrechtlaan 3, 5691 GV, kappen van 1 esdoorn in achtertuin (KAPPEN)

26 oktober 2016 – Van Eedenstraat 5, 5691 XD, kappen van een dennenboom in achtertuin (KAPPEN)

26 oktober 2016 – Zandstraat 32, 5691 CE; herinrichten voorzijde perceel en kappen van 8 bomen (AANLEG)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, Landgoed Oolen”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 3 november 2016 tot en met woensdag 14 december 2016 voor iedereen het op 6 oktober 2016 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied, Landgoed Oolen” ter inzage ligt in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

Dit bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van een landgoed aan de Lieshoutseweg 11. De wijziging betreft enkele door de Provincie Noord-Brabant noodzakelijk geachte aanpassingen.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

 • iedere belanghebbende die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerp bestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt;
 • iedere belanghebbende die kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren te brengen;
 • iedere belanghebbende die bezwaren heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan door het college in het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Evenementenvergunningen Serious Request en IJsfeest

De burgemeester heeft vergunningen verleend voor:

 • het evenement Serious Request in de basisschool Stokland op 13 – 14 december 2016
 • het IJsfeest voor jong en oud van 16 december 2016 tot en met 8 januari 2017 in het centrum van Son en Breugel

Bezwaar

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbende schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.


Lees meer bekendmakingen van de gemeente