Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 20 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 20 2018.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
16 mei17.00 – 18.00Spreek Kees VortmanOpenbaarBoerderij
17 mei20.00 uurCommissie GrondgebiedzakenOpenbaarRaadzaal
23 mei19.30 – 21.00Commissie GrondgebiedzakenOpenbaar’t Zand, Oirschot
24 mei20.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarGemeentehuis

Mededelingen en berichten

 Spreekuur Hans Gaillard 16 mei vervalt

Op 16 mei is er geen spreekuur bij Hans Gaillard. Een afspraak voor het spreekuur kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Gemeenteraadsvergadering donderdag 24 mei 20.00 uur

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag. Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Agenda

 • Krediet ten behoeve van aankoop kerk Sint Petrus Banden
 • Ontwerpbegroting ODZOB 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022
 • Ontwerp jaarstukken en programmabegroting 2019 GGD Brabant-Zuidoost
 • Zienswijze concept begroting 2019 WSD
 • Ontwerpbegroting 2019-2022, inclusief 1e begrotingswijziging 2018 en jaarrekening 2017, inclusief 2e begrotingswijziging 2018 Dienst Dommelvallei
 • Metropoolregio Eindhoven – begroting 2019
 • Benoeming lid en plaatsvervangend lid algemeen bestuur Metropoolregio Eindhoven
 • Benoeming twee leden Raadstafel21 Metropoolregio Eindhoven
 • Benoeming twee leden en twee plaatsvervangende leden algemeen bestuur WSD

Mogelijk wijzigt deze agenda nog ten gevolge van de commissiebesprekingen deze week.

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Groei- en onkruidseizoen 2018 is begonnen

Na het warme, zonnige weer van de afgelopen weken met af en toe een gezond regenbuitje zal het niemand ontgaan zijn dat bomen en struiken weer frisgroen in blad staan, dat menig boom al prachtig heeft gebloeid, hagen weer groen zijn en uitlopen en dat de natuur in zijn geheel weer echt tot leven is gekomen.

Themapagina: groen (oktober 2016)

Schoffelen, borstelen, vegen

Dit betekent ook dat het onkruid de grond uitschiet en dat de wijkteams er weer hun handen vol aan gaan krijgen om het tegen te gaan. Naast het schoffelen van de plantsoenen wordt ook op de trottoirs en in straatgoten getracht het onkruid weg te houden door het borstelen en vegen van de verhardingen en vervolgens een aantal weken daarna het terugkerende onkruid met heet water te bestrijden. Zo wordt het onkruid uitgeput waardoor het minder snel terugkomt. Daarnaast hebben we een extra ploeg in dienst tussen mei en september die zich geheel focust op het schoffelen.

Zo proberen we op een ecologische manier zonder gebruik te maken van gif het onkruid te bestrijden. Dit neemt niet weg dat er geen onkruid zal zijn. Sinds de overheid heeft besloten dat Glyfosaat (oftewel Roundup) niet meer gebruikt mag worden zullen we er aan moeten wennen dat het straatbeeld groener wordt ondanks dat de kosten vele malen hoger liggen.

Belemmering zicht

Ook de vele hagen en struiken die volop uitlopen kunnen soms het zicht belemmeren op kruisingen of simpelweg de doorgang versperren. Hiervoor hebben we aannemers gecontracteerd die machinaal de begroeiing knippen. Echter kan het soms een tijd duren voordat ze bij u in de straat komen.

Maaien 

De vele grasvelden in de wijken worden zeer frequent gemaaid. Dit in tegenstelling tot de bermen langs de doorgaande wegen. Hier maaien we slechts 2x per jaar om de insectenpopulatie en soortendiversiteit aan grassen zoveel mogelijk te bevorderen. Voor sommigen ziet dit er slordig en onverzorgd uit, maar voor de natuur brengt dit veel goeds. De eerste maaironde van de bermen start na de langste dag in juni.

Eiken-processierups

Een veel voorkomend probleem is de eiken-processierups. Voordat de rups zich ontwikkelt bestrijden wij deze vooral in de eikenlanen. Op enkele plaatsen zullen we toch altijd handmatig nesten moeten verwijderen. Dit doen wij vooral op plaatsen waar veel mensen komen.

Druk maar dankbaar

Zo is de buitendienst van de gemeente in het voorjaar en de zomer extreem druk en zet iedereen een stap extra om de bewoners van ons dorp toch tevreden te houden al valt dat niet altijd mee in deze maanden. Maar de schoonheid die het voorjaar ons brengt en het mooie weer van de zomer is ook voor de wijkteams een prachtige tijd.Wij hopen dat u net zoveel van deze periode geniet als wij.

 

Alzheimercafé B.O.S.

Op woensdag 23 mei organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot – Son en Breugel een avond met als thema ‘de Wet Maatschappelijke Ondersteuning’.

Mensen met dementie willen vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat dit ook kan. Volgens deze wet moet iedereen zo lang mogelijk aan de maatschappij kunnen meedoen. Hiervoor is wel goede hulp en ondersteuning nodig. Gemeenten voeren de Wmo uit en zijn dus verantwoordelijk. Voor wie is de Wmo bedoeld? Welke vormen van ondersteuning zijn er allemaal en hoe kan ik dit regelen? Deze avond wordt hierover gesproken met een WMO klantmanager.

Locatie

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.00 uur. De toegang en het eerste kopje koffie/thee bij binnenkomst zijn gratis. Meer informatie over het programma vindt u op onze website www.alzheimer-nederland.nl. In de pauze bestaat de mogelijkheid om boeken van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best, te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie. Na elke pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 21 t/m 25 mei 2018

Komende week wordt uw GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 03 mei 2018 Kanaaldijk Zuid 24, 5691 NL – verbouwen/uitbreiden kantoorpand (BOUWEN)
 • 05 mei 2018 Sint Isidorusstraat 10, 5694 AL – oprichten berging/carport (BOUWEN)
 • 08 mei 2018 Bijenlaan 35, 5692 VA – plaatsen carport (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 07 mei 2018 Bisonlaan 9, 5691 GC – bouwen schuur (BOUWEN)
 • 07 mei 2018 Breeakkerstraat 30, 5691 TP – verbouwen/uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 07 mei 2018 Marterlaan 4, 5691 EW – realiseren fietsenberging (BOUWEN)
 • 08 mei 2018 Smaragdlibel 13 (kavel D43) – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 08 mei 2018 Libellenlaan 21, 5691 WD – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 09 mei 2018 Vogezenlaan 12, 5691 JM – plaatsen dakkapel voor- en achterzijde woonhuis (BOUWEN)
 • 09 mei 2018 Rotonde Vlinderlaan/Bestseweg – plaatsen kunstwerk (BOUWEN /WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

 • 07 mei 2018 Van den Elsenstraat 28, 5694 NG – asbestsanering (SLOPEN)
 • 08 mei 2018 Kanaalstraat 33, 5691 NB – asbestsanering (SLOPEN)
 • 08 mei 2018 Olen 5, 5694 NP – asbestsanering (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

 • 08 mei 2018 Rooijseweg 13, 5691 PA – slopen opstallen (SLOPEN)
 • 08 mei 2018 Sonniuswijk 35, 5691 PD – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Evenementenvergunningen

Circusvoorstellingen bij Zonhove

Op 4 mei 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor drie circusvoorstellingen op het terrein van Zonhove, stichting SWZ Nieuwstraat 70 te Son en Breugel. Het evenement, georganiseerd door Impresariaat Sijm BV, vindt plaats op 20 mei 2018 vanaf 11.00 tot 16.30 uur. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 en artikel 4 van de Zondagswet.

Benefietevenement ziekte van Duchenne

Op 8 mei 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor een benefietevenement t.b.v. de strijd tegen de ziekte van Duchenne. Het evenement, georganiseerd door Stichting Dani, vindt plaats op 10 juni 2018 op het terrein van de voetbalvereniging SBC van 11.00 uur tot 20.00 uur. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 en artikel 4 van de Zondagswet.

3-Daags muziekfestival Kuylkamp

Op 4 mei 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het driedaags muziekfestival Kuylkamp. Het evenement, georganiseerd door stichting Flauwekuyl, vindt plaats op de dagen 22 juni tussen 18.00 en 02.00 uur, op 23 juni tussen 12.00 en 02.00 uur en op 24 juni tussen 12.00 en 08.00 uur. Het evenement vindt plaats op het perceel De Kuilen 3D te Son en Breugel. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 en artikel 4 van de Zondagswet.

Ontheffing Drank- en Horecawet  3 daags muziekfestival Kuylkamp

Op 4 mei 2018 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen voor het driedaags muziekfestival Kuylkamp. Dit betekent dat tijdens dit drie muziekfestival zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag worden. Het evenement vindt plaats op 22, 23 en 24 juni 2018 op perceel de Kuilen 3D te Son en Breugel.

Ontheffing Zondagswet

Op 8 mei 2018 heeft de burgemeester een ontheffing verleend van artikel 3 van de Zondagswet voor de “brinkfeesten” georganiseerd door Basisschool de Ruimte, Honingbij 1 tussen 14:00 en 17:00 uur op zondag 27 mei 2018.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met deze besluiten kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.