Search
Close this search box.

Gemeentepagina – week 23 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 23 2018.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
6 juni9.00 – 10.00Spreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
6 juni17.00 – 18.00Spreekuur Kees VortmanOpenbaarBoerderij
6-7-8 juniInzameling KGAIedereenZie DeAfvalApp
7 juni20.00 uurCommissie Algemene ZakenOpenbaarRaadzaal
15-19 juniZie tekstKermis in Son en BreugelOpenbaarCentrum Son

Mededelingen en berichten

Kermis Son en Breugel 2018

De kermis in het centrum van Son wordt gehouden van vrijdag 15 tot en met dinsdag 19 juni op het Raadhuisplein, Kerkplein en de Nieuwstraat.

Verkeersomleiding

Het centrum van Son is voor het doorgaande verkeer afgesloten van donderdag 14 juni vanaf 07.00 uur tot en met woensdag 20 juni uiterlijk 18.00 uur. Dit is inclusief het opbouwen en afbreken van de attracties. Het verkeer wordt omgeleid via de A50. Voor plaatselijk verkeer is er een tijdelijke omleiding via de De Bontstraat. Beide omleidingsroutes worden met behulp van borden aangegeven.

Eurodag

Op vrijdag 15 juni is er een eurodag. Dat betekent voordelig kermis vieren voor iedereen.

Gratis kermis voor mindervalide

Mindervalide mensen kunnen gratis kermis vieren op maandag 18 juni tussen 14.00 en 15.00 uur. Gedurende dit uur draaien de attracties langzamer en staat de muziek zachter. Ook de knipperverlichting van de attracties wordt aangepast.

Openingstijden

 • Vrijdag 15 juni 15.30 – 23.00 uur
 • Zaterdag 16 juni 13.00 – 23.00 uur
 • Zondag 17 juni 13.00 – 23.00 uur
 • Maandag 18 juni 15.00 – 23.00 uur
 • Dinsdag 19 juni 15.00 – 23.00 uur

Voor meer informatie kunnen u terecht op de speciale kermiswebsite: www.kermisson.nl. Op deze site zijn ook kortingsbonnen te downloaden. We zijn er opnieuw in geslaagd weer een prachtige kermis neer te zetten. Er komen spectaculaire attracties voor de oudere jeugd. Ook zijn er aantrekkelijke attracties voor de jongere bezoekers. Verder kun je een gokje wagen en zijn er kraampjes met traditionele lekkernijen. Wij wensen u veel plezier.

 

Spreekuur rijbewijskeuring

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor op 11 juni en 9 juli terecht in Gemeenschapshuis Braecklant, Amerikalaan 2. Voor senioren kost de keuring € 37,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 57,00.

Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen. Geadviseerd wordt om tenminste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Veel gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag) meer en verwijzen naar het CBR. De Eigen Verklaring is echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en kost € 41,00.

 


Afvalverwerking

Inzameling Klein Gevaarlijk Afval 2018

Van 6 tot en met 8 juni 2018 wordt het huishoudelijk Klein Gevaarlijk Afval (KGA) weer ingezameld door de fa. Baetsen. U kunt uw KGA op de volgende data en plaatsen aanbieden:

Woensdag 6 juni 

 • 15.00 – 15.45: parkeerstrook de Bontstraat tussen Cameliastraat en Jasmijnstraat
 • 16.00 – 16.45: Vuurvlinderlaan in de parkeerstrook bij de speeltuin
 • 17.00 – 18.00: Aziëlaan ter hoogte van de nummers 50- 52

Donderdag 7 juni 

 • 15.00 – 16.15: Breugel, Sint Genovevastraat bij de kerk
 • 16.30 – 18.00: Asteroïdenlaan bij het winkelcentrum

Vrijdag 8 juni 

 • 12.30 – 13.15: Sonniuspark, hoek Keverlaan/Penseelkever
 • 13.30 – 14.00: Sonniuswijk ter hoogte van nummer 36 / Manege Boszicht
 • 14.15 – 14.45: Olen, hoek Lieshoutseweg
 • 15.00 – 15.45: hoek Ganzenbloemlaan/Heriklaan
 • 16.00 – 16.45: Berlagelaan tussen nummer 8 en 10 t.h.v. Paulus Potterstraat
 • 17.00 – 18.00: 17 Septemberplein bij de glasbakken

Wat valt onder KGA? 

 • Batterijen, spaarlampen, TL-buizen, gootsteenontstopper, lampenolie, petroleum of bestrijdingsmiddelen. Spullen uit het medicijnkastje, zoals medicijnen, kwikthermometers en injectienaalden.
 • Afval van het klussen, zoals verf, lak, beits, terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder, wasbenzine, kwikschakelaars, fotofixeer en -ontwikkelaar.
 • Etsvloeistoffen: salpeterzuur, zwavelzuur of zoutzuur. Afval van de auto zoals accu’s, benzine, motorolie, afgewerkte olie, remolie en oliefilters.

Wagen gemist?

KGA kan ook gratis op de milieustraat, Ekkersrijt 7110, worden aangeboden.

 

Ophaalschema 11 t/m 15 juni 2018

Komende week wordt uw PMD, GFT (groen) en papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 25 mei 2018 Olen 3, 5694 NP herbouwen bijgebouw (BOUWEN)
 • 28 mei 2018 Vliehors 42, 5691 ZZ – bouwen tuinhuis (BOUWEN)
 • 30 mei 2018 Ekkersrijt 7408, 5692 HK – plaatsten gevelreclame (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 28 mei 2018 Libellenlaan 19, 5692 WB  – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 29 mei 2018 Ekkersrijt 7416, 5692 HK – intern verbouwen bedrijfspand (BOUWEN)
 • 30 mei 2018 Tollensstraat 15, 5691 XL – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)
 • 30 mei 2018 Libellenlaan 23, 5692 WB  – bouwen woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

 

Ingekomen sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

 • 25 mei 2018 Olen 3, 5694 NP – slopen bijgebouw (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Omgevingsvergunning Ockhuizenweg 22

Burgemeester en wethouders hebben op 15 juli 2016 een meervoudige aanvraag van Pluga VOF ontvangen om een omgevingsvergunning voor het oprichten van een pluimveestal. Het betreft hier de activiteit bouwen. Voor de activiteit milieu is een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning als bedoeld in art. 2.6, lid 1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gevraagd voor het houden van vleeskuikens.  De aanvraag betreft het perceel met de gemeentelijke kadastrale aanduiding Son en Breugel, sectie G, nummer 1 en plaatselijk bekend als Ockhuizenweg 22 te Son en Breugel.

Burgemeester en wethouders hebben besloten aan Pluga, aanvrager voornoemd, een nieuwe omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen en in werking hebben van een agrarisch bedrijf met vleeskuikens.

De beschikking ligt gedurende 6 weken van 5 juni 2018 tot en met 16 juli 2018 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA ‘s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd. Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.

 

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; herziening 2017” en Plan-MER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 7 juni 2018 tot en met woensdag 18 juli 2018, voor een ieder ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; herziening 2017” (NL.IMRO.0848.BP820BUITENGEBIED-ON01) en bijbehorende plan-MER met de daarop betrekking hebbende stukken.

Ontwerpbestemmingsplan

Het betreft geen integrale actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied. Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; herziening 2017” heeft betrekking op

 • de vertaling van de regels uit de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant, ten aanzien van met name de zorgvuldige veehouderij;
 • enkele kleine correcties;
 • het integreren van het bestemmingsplan “Buitengebied;Bosgebied-West” en het noordelijke deel van bestemmingsplan “Sonniuspark”.

PlanMER

Bij het bestemmingsplan “Buitengebied; herziening 2017” is een PlanMER (milieueffectrapport) opgesteld. Dit is, op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage, nodig vanwege de planologische ontwikkelingsruimte die in het bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt voor agrarische bedrijven. Met de PlanMER krijgt het milieubelang een volwaardige en vroegtijdige plaats in het plan- en besluitvormingsproces. De PlanMER bevat ook een ‘passende beoordeling vanwege de mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; herziening 2017” en de PlanMER liggen ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.  Het plan is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl, of direct op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan en de PlanMER kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied; herziening 2017”.Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met mevrouw M. Zeegers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoon 0499-491491).

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.