Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 38 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 38 2018.

Agenda

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
20 sept20.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal gemeentehuis
21 sept16.00 uurOpening expositie RotondekunstOpenbaarHal gemeentehuis
26 septVervaltSpreekuur burgemeester Hans Gaillard

Mededelingen en berichten

Geen spreekuur Hans Gaillard op 26 september

Op woensdag 26 september vervalt het spreekuur bij burgemeester Hans Gaillard. Een afspraak voor de week erna kunt u maken via 0499 – 491405 of
bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning.

Aanmelden vóór 15 oktober

Elk jaar wordt de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel aan iemand toegekend als blijk van waardering. Dat gebeurt rondom de jaarwisseling. Zowel inwoners als niet-inwoners die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap komen in aanmerking voor de penning. Als u iemand kent die hieraan voldoet en u vindt dat hij of zij in het zonnetje gezet mag worden, laat het ons weten. Wilt u daarbij graag zo duidelijk mogelijk aangeven welke activiteiten uw kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode en hoeveel tijd daarmee gemoeid is.

Aanmelden kan schriftelijk, per email of mondeling bij de heer Frans den Hengst, telefoon 491410, email: f.denhengst@sonenbreugel.nl. Voor nadere informatie kunt u ook bij hem terecht. Aanmelden kan tot 15 oktober 2018.

 

‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, veel mensen doen het met enorme inzet en plezier. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering. Met de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’ zet het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport lokale, landelijke organisaties én bijzondere vrijwilligers in het zonnetje. De ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’ worden ieder jaar uitgereikt, ook lokale organisaties maken kans op een van deze prijzen. Alle gemeenten in Nederland mogen vrijwilligersorganisaties aandragen. De gemeente Son en Breugel geeft graag haar inwoners de kans om vrijwilligersorganisaties uit onze gemeente te nomineren voor deze prijs.

Wie verdient deze prijs?

De gemeente is op zoek naar een lokale vrijwilligersorganisatie die het afgelopen jaar van onschatbare waarde is (geweest) voor de gemeenschap. Kent u een organisatie die hiervoor in aanmerking komt? Meld deze dan bij ons aan en vermeld waarom u vindt dat zij deze prijs verdienen.

Naast deze prijs voor organisaties mogen we ook een individuele vrijwilliger nomineren voor de ‘Vriendenloterij Passieprijs’. Omdat de bestaande gemeentelijke vrijwilligerspenning zich richt op mensen met een lange staat van dienst zijn we op zoek naar een jonge of startende vrijwilliger die zich op een bijzondere manier inzet voor Son en Breugel.

Hoe gaat het in z’n werk?

Omschrijf kort waarom de organisatie of individuele vrijwilliger van grote waarde is voor Son en Breugel en stuur deze aanbeveling naar ons toe. De meest sprekende omschrijving wordt door een onafhankelijke commissie uitgekozen en genomineerd voor de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’ namens de gemeente Son en Breugel.

Het voorstellen van een persoon dan wel organisatie kan per e-mail aan vrijwilligersprijzen@sonenbreugel.nl. Vergeet niet bij uw mail een motivatie toe te voegen. Aanmelden kan tot 25 november 2018. De vrijwilligersprijzen worden uitgereikt op 15 februari 2019 door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Stoptober 2018 in Son en Breugel

De meeste rokers in Nederland willen graag stoppen met roken. Vaak is dit niet eenvoudig, het begint bijvoorbeeld al met de keuze van een geschikt moment om te stoppen. Stoptober biedt dit moment op 1 oktober en geeft met haar programma positieve steun aan iedereen die wil ervaren hoe het is om 28 dagen niet te roken. Omdat 16% van de volwassenen in Son en Breugel nog rookt willen we deze inwoners wijzen op deze campagne.

Aanmelden bij Stoptober.nl

Vanaf 7 september kunnen deelnemers zich via Stoptober.nl als deelnemer aanmelden voor deze campagne. Aanmelden is niet verplicht maar biedt wel een aantal voordelen: de gratis Stoptober app stuurt dagelijks berichten die je aanmoedigen en helpen om vol te houden, ook als het even wat minder gaat. De app biedt afleiding met bijvoorbeeld filmpjes en puzzels. Ook krijg je tips wat je kunt doen op eventueel moeilijke momenten.

Bij de lokale Kruidvat vestiging ligt het gratis magazine Stoptober. Via facebook, twitter en instagram kan je contact onderhouden met medestoppers. Op het gemeentehuis en in de bibliotheek zijn polsbandjes te krijgen waarmee je kunt laten zien dat je meedoet aan Stoptober. Dit maakt het voor vrienden en familie eenvoudiger om je te ondersteunen tijdens deze weken.

Blijvend stoppen

De afgelopen jaren is gebleken dat het 70% van de deelnemers lukt om 28 dagen niet te roken. Na deze periode zijn de zwaarste ontwenningsverschijnselen achter de rug en voordelen van het stoppen worden merkbaar. Daarmee vergroot deze ervaring de kans om blijvend te kunnen stoppen.

Het aantal rokers daalt de afgelopen jaren in onze gemeente van 23% in 2009 naar 16% in 2016 (volwassenen) voor 65+ers daalde dit aantal van 14% naar 11%. We hopen daarom dat Stoptober helpt om deze mooie daling voort te zetten.

 

Muziekonderwijs in Son en Breugel

De gemeente wil kinderen graag een kans geven om een muziekinstrument te leren bespelen. Daarom subsidieert de gemeente een gedeelte van de kosten van de muzieklessen.

Voor wie en hoeveel?

Alle kinderen die in Son en Breugel wonen en op 1 augustus 2019 nog geen 18 jaar zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van muziekonderwijs. De gemeente geeft een subsidie van 50% van het lesgeld, met een maximum van € 390,00 per cursusjaar. De lessen moeten dan wel worden gevolgd bij een erkende muziekdocent of bij een erkende muziekschool. Dat geldt ook voor de kinderen die bij de harmonie spelen.  In bepaalde gevallen kunnen leerlingen van 18 jaar tot 21 jaar ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten.

Hoe werkt het?

U kunt de subsidieaanvraag regelen via www.sonenbreugel.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U dient het formulier volledig in te vullen en in te sturen vóór 1 december 2018. Deze termijn wordt door de gemeente strikt gehandhaafd. De gemeente beslist vóór 1 februari 2019 over uw subsidieaanvraag. De beslissing wordt u schriftelijk meegedeeld. Als u een subsidie is toegekend wordt deze daarna zo spoedig mogelijk uitbetaald. Wanneer uit de rekening blijkt dat de muzieklessen ná 1 december 2018 zijn begonnen, mag u de aanvraag ná 1 december 2018 indienen, maar uiterlijk binnen twee weken na aanvang van de lessen.

Hebt u nog vragen?  Neem dan contact op met onze afdeling Dienstverlening, 0499 – 491491.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 24 t/m 28 september 2018

Komende week wordt uw PMD en GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 10 september 2018 Boslaan 11, 5691 CT – verbouwen woonhuis (BOUWEN)
  • 12 september 2018 Willemstraat 23, 5691 TR- plaatsen dakopbouw (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 11 september 2018 Thorbeckelaan 2, 5694 CR – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)
  • 12 september 2018 Van Lennepstraat 7, 5691 XH – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

  • 05 september 2018 Marijkestraat 2, 5691 TX – asbestsanering (SLOPEN)
  • 10 september 2018 Verwerstraat 4, 5694 AZ – asbestsanering (SLOPEN)
  • 11 september 2018 Amerikalaan 79, 5691 KC – asbestsanering (SLOPEN)
  • 11 september 2018 Nijnselseweg 29, 5694 SN – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij in de basisregistratie personen stond ingeschreven. Zijn persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft: de heer E. Mitura, geboren 24 juni 1985

Bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

 

Besluit machtiging opvragen van politiegegevens, justitiële gegevens en strafvorderlijke gegevens bij de justitiële informatiedienst en de politie

Op 11 september 2018 hebben het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester besloten om de algemeen directeur van de gemeente Son en Breugel en de directeur van de Dienst Dommelvallei te machtigen voor het opvragen van inlichtingen bij de Justitiële Informatiedienst en de politie, met de bevoegdheid tot het verder machtigen van onder hen werkzame afdelingshoofden en personeel. Het besluit kan worden ingezien na afspraak met stafmedewerker Frans den Hengst, tel. 0499-491410.

 


Evenementen

Tijdelijke verkeersmaatregel Buurtborrel Bosrand Jufferlaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 september 2018 besloten een tijdelijke verkeersmaatregel te treffen t.b.v. het buurtfeest “Buurtborrel Bosrand”. Voor een goed en veilig verloop is de volgende tijdelijke verkeersmaatregel genomen: De Jufferlaan wordt op 22 september 2018 tussen 15:00 en 22:00 uur afgesloten vanaf de kuising Jufferlaan – Waterjuffer en vanaf de kruising Jufferlaan – Bijenlaan.

Bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud.