Begroting gemeente in 2019 in het teken van burgerparticipatie

Begroting gemeente in 2019 in het teken van burgerparticipatie
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Gemeente Son en Breugel heeft met haar begroting de grote lijnen uitgezet voor de komende vier jaar, waarbij komend jaar extra nadruk komt te liggen op burgerparticipatie.

Nu de coalitiepartijen Dorpsvisie, CDA en PvdA/GroenLinks aan de slag zijn met hun nieuwe coalitie, zullen de eerste plannen vorm gaan krijgen. Belangrijk hierbij is de meerjarenbegroting, waarin zij de kaderstelling voor deze plannen financieel vertalen. De komende vier jaar zetten de burgemeester en wethouders zich in op acht hoofdlijnen: Breugel Bruist, centrum Son en dorpshuis, duurzaamheid en energietransitie, mobiliteit en veiligheid in het verkeer, wonen en welzijn, regionale samenwerking en veiligheid. Daarnaast leggen zij de komende periode in het bijzonder de focus op Burgerparticipatie.

Breugel Bruist

De intentieverklaring is getekend, maar door het wisselen van partijen en wethouders werd het stil over het nieuwe centrum in Breugel. Het is nu zaak te komen tot een zo breed mogelijk gedragen plan en dat in samenspraak met stakeholders tot uitvoering te brengen. Hiervoor is een bedrag van 11,5 miljoen euro gereserveerd wat in het vierde kwartaal van 2019 al in uitvoering moet worden gebracht.

Centrum Son en dorpshuis

De focus is veranderd van nieuwbouw naar hergebruik van het voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerkgebouw. In oktober wordt het rapport naar de bouwkundige staat van het gebouw gepresenteerd, waarna (afhankelijk van de resultaten) aan de slag wordt gegaan met een nieuwe visie. Hiervoor is al 5,5 miljoen euro gereserveerd, maar door stijgende kosten in de bouw kan meer geld nodig zijn. Omdat het dorpshuis zo beeldbepalend is voor het gehele centrumplan, wordt pas later nagedacht over verdere ontwikkeling van het centrum.

Duurzaamheid en energietransitie

De lijn omtrent duurzaamheid en de energietransitie wordt doorgetrokken. De campagne ‘wat we doen is groen’ speelt hierin een belangrijke rol. Maar er worden ook nieuwe initiatieven opgezet om de bewustwording te vergroten, samen met diverse partijen. Ook Ekkersrijt krijgt meer aandacht voor verduurzaming. Naast verduurzaming komt er ook extra ruimte om na te denken over bijvoorbeeld afvalinzameling en dossiers zoals gezondheid en Eindhoven Airport.

Mobiliteit en veiligheid in het verkeer

Alle verkeersdeelnemers moeten zich veilig voelen in het verkeer. De gemeente wil kinderen veilig zelf naar school laten gaan, op de fiets. Daarom wordt er meer energie gestoken om het dorp fietsvriendelijker te maken, om zo de auto thuis te laten staan. Hiervoor wordt een fietsvisie opgesteld, samen met deskundigen en een klankbordgroep. In het eerste kwartaal van 2020 moet er een plan klaar liggen om aan de slag te gaan.

Wonen en welzijn

De gemeente streeft naar een gemeenschap waar iedereen deel van uit kan maken, kan leven en mee kan doen. Daarbij gaat het niet alleen om het aanbieden van “een dak boven je hoofd”, maar ook om zorg en begeleiding en een achtervang indien dit nodig is. Er moet een beeld komen naar de behoefte en mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld inbreidingslocaties, woningsplitsing en een spreiding van zo veel mogelijk doelgroepen. Maar een dergelijk plan realiseer je niet in enkele jaren: dit is een ‘stip op de horizon’.

Regionale samenwerking

In de afgelopen jaren zijn steeds meer taken bij de gemeenten neergelegd. Als antwoord op de toenemende druk gaan gemeenten steeds meer regionaal samenwerken. Ook Son en Breugel werkt op allerlei niveaus en op allerlei terreinen samen met andere partijen, zo ook op regionaal niveau. Onder het adagium ‘wat goed is voor de regio, is goed voor Son en Breugel’ zullen we, in geval van nieuw beleid of het herijken van bestaand beleid, moeten nagegaan of op regionaal niveau wordt samenwerkt.

Veiligheid

Het aantal woninginbraken is in de afgelopen vier jaren afgenomen. Om het veiligheidsgevoel te blijven vergroten gaat de gemeente zich meer richten op preventie, bijvoorbeeld met het project Brandveilig Leven, tijdelijk of vast cameratoezicht in een wijk of beter toezicht en handhaving. Hier valt ook het buitengebied onder, omdat de ondermijnende criminaliteit daar op de loer ligt. De samenwerking met de onbezoldigde ambtenaar in het buitengebied wordt hierbij mogelijk geïntensiveerd en ziet de gemeente graag een derde boa in het dorp.

Burgerparticipatie

Extra aandacht is er voor burgerparticipatie. De gemeente wil de burger meer raadplegen over beleidsonderwerpen/hoofdprocessen. Zelf kunnen inwoners intensiever samenwerken voor bepaalde taken, projecten, en uitvoeringen van wettelijke taken. Daar waar inwoners zelf het heft in handen willen nemen zal de gemeente steunen met het instellen van budgetten, zoals bijvoorbeeld gebeurde in de buurttuin in ’t Zand.

Post article

Post article